PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
MARKETING MIAST SZCZEGÓLNYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
Data publikacji: 02-07-2018
 
Economic and Regional Studies 2011;4(1):31–39
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest zdefiniowanie kategorii oraz istoty miast szczególnych w dziedzinie wiedzy określanej jako marketing miejsc. Przyjętą metodą jest analiza teoretyczna oraz praktyczna problemu podejmowania działań marketingowych, w tym szczególnie kreowania wizerunku, w odniesieniu do miast, na terenie których miały miejsca tragiczne wydarzenia historyczne. W artykule podjęto próbę naświetlenia problemu stosowania przyjętych w marketingu terytorialnym terminologii, prawidłowości oraz typowych strategii w odniesieniu do miast szczególnych. W części praktycznej artykułu dokonano opisu studium przypadku Oświęcimia oraz Hiroszimy i Nagasaki, które stanowią najbardziej rozpoznawalne symbole historycznej tragedii. Generalnym wnioskiem z podjętych rozważań jest konstatacja, iż proces modyfikacji tożsamości miasta szczególnego w kierunku zmiany jego wizerunku charakteryzuje się wysokim prawdopodobieństwem występowania wielu barier, głównie o charakterze politycznym i społecznym. Przy znacznym zaangażowaniu sił i środków możliwe jest jednak ich przezwyciężenie i skuteczne kreowanie wizerunku, który będzie wspierał cele marketingowe miasta
 
REFERENCJE (30)
1.
Budzyński W. (2008), Wizerunek równoległy. Nowa szansa promocji firmy i marki, Wyd. Poltext, Warszawa, s. 65.
 
2.
Czornik M. (2000), Promocja miasta, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, Katowice, s. 23-24.
 
3.
Domański D. (red.) (1997), Marketing terytorialny, strategiczne wyzwania dla miast i regionów, Centrum Badań i Instytut Studiów Francuskich, Uniwersytet Łódzki, Łódź, s. 27.
 
4.
Florek M. (2007), Podstawy marketingu terytorialnego, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań, s. 115.
 
5.
Glińska W., Florek M. (2009), Kowalewska A., Wizerunek miasta. Od koncepcji do wdrożenia, Wydawnictwo ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa, s. 37, 47.
 
6.
Glińska-Neweś A. (1999), Strategie kształtowania kultury organizacyjnej, Organizacja i Kierowanie, nr l, s. 55-60.
 
7.
Hausner J. (red.) (1999), Komunikacja i partycypacja społeczna, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, s. 68.
 
8.
Huber K. (1994), Image, czyli jak być gwiazdą na rynku, Businessman Book, Warszawa, s. 26.
 
9.
Iwaszkiewicz-Rak B., Public relations w instytucjach publicznych i organizacjach pozarządowych, [w:] Olędzki J., Tworzydło D. (red.) (2006), Public relations, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 100.
 
10.
Junghardt R. (2000), ABC promocji miast, gmin i regionów, Wyd. Fundacji im. Friedricha Eberta, Gliwice, s. 32-33.
 
11.
Kaczmarek S., Kreowanie wizerunku miasta przemysłowego na przykładzie Glasgow i Łodzi, [w:] Domański D. (red.) (1997), Marketing terytorialny, strategiczne wyzwania dla miast i regionów, Centrum Badań i Instytut Studiów Francuskich, Uniwersytet Łódzki, Łódź, s. 167-174.
 
12.
Kotler Ph. (1994), Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie, kontrola, Gebethner i Ska, Warszawa, s. 549.
 
13.
Łuczak A. (2000), Istota tożsamości miasta, Samorząd Terytorialny nr 10, s. 49-52.
 
14.
Olszewska J. (2000), Wizerunek jako narzędzie tworzenia przewagi strategicznej gminy, Marketing i Rynek, nr 11, s. 14-15.
 
15.
Piccinato G. (1997), Wszystkie miasta są. historyczne (niektóre bardziej), [w:] Miasto historyczne. Potencjał dziedzictwa, Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków, Kraków, s. 19-24.
 
16.
Ryniejska-Kiełdanowicz M., Kształtowanie wizerunku Polski w Unii europejskiej, [w:] Ociepka B. (red.) (2005), Kształtowanie wizerunku, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 14.
 
17.
Szromnik A. (2007), Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Wydawnictwo Oficyna Wolters Kluwer business, Kraków, s. 133.
 
18.
Świątkiewicz W., Wódz K. (1997), Miasta przemysłowe we współczesnych badaniach socjologicznych, Wyd. Śląsk, Katowice, s. 81.
 
19.
Van Rekom J. (1997), Deriving an operational measure of corporate identity, European Journal of Marketing, Vol.31, No.5/6, s. 410-422.
 
20.
Żyminkowski T. (1997), Metody badania wizerunku banku, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, nr 242, s. 79.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725