ORIGINAL ARTICLE
LEVEL OF DEVELOPMENT OF BIOECONOMY IN POLAND ACCORDING TO THE REGIONAL APPROACH - MEASUREMENT TRIAL
 
More details
Hide details
1
University of Warmia and Mazury in Olsztyn Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 
 
Publication date: 2018-07-09
 
 
Corresponding author
Jarosław Skorwider-Namiotko   

dr Jarosław Skorwider-Namiotko, Department of Finance and Banking, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Oczapowskiego St. 4, 10-719 Olsztyn, Poland; phone: +48 89 523 44 16
 
 
Economic and Regional Studies 2015;8(1):55-72
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the study was to create a synthetic bioeconomy development and based on it determination of the level of its development in Poland within the local sphere/realm. The sources come from the Local Data Bank of the Central Statistical Bank from 2009-2013. Based on the information obtained, the assortment of diagnostic variables using statistical criteria and subsequently the comparative analysis of them in the relevant period of time. Formulation of the measure for estimation of the synthetic level of the bioeconomic development was accomplished by Z. Hellwig’s taxonomic measure of development. Taking into consideration the availability and completeness of the data that were obtained to account for the diagnostic variables of the level of development, it was possible solely with regards to the period of 2011-2012. The research results indicate that there is a possibility of building a synthetic measure of bioeconomy development, but taking into account the quality of data gathered in the Central Statistical Bank, this measurement was to roughly estimate the results without determining the financial effects of the activity conducted within this area. The synthetic meter that has been created, allowed to measure and classify the effects according to the provinces of Poland. The highest level of the bioeconomic development in 2011-2012 was attained in the Pomeranian voivodeship, by contrast in Opole Voivodeship, Silesia Voivodeship and Łódź Voivodeship the level of bioeconomic development was the lowest. The research conducted has shown that there exist some substantial discriminating features that contribute to bioeconomic development in the particular provinces. A detectable diversification of these discriminants indicates that there is a possibility of formulating the bioeconomic development strategies on the basis of an individual major regional specialization.
 
REFERENCES (23)
1.
Buszko A. (2014), Pojęcie i zakres biogospodarki, W: Uwarunkowania rozwoju biogospodarki na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego, red. H. Godlewska-Majkowska, A. Buszko. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 11-18.
 
2.
Carlson R. (2007), Laying the foundations for a bio-economy. Systems and Synthetic Biology, tom 1, zeszyt 3, s. 109-117.
 
3.
Chyłek E., Rzepecka M. (2011), Biogospodarka – konkurencyjność i zrównoważone wykorzystanie zasobów. Polish Journal af Agronomy, nr 7, s. 3-13.
 
4.
Czapiewski L., Kubiak J. (2013), Metody określania wag w wielowymiarowej analizie porównawczej a adekwatność pomiaru poziomu asymetrii informacji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 59, s. 69-80.
 
5.
Heffner K., Gibas P. (2007), Analiza ekonomiczno-przestrzenna. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 
6.
Hellwig Z. (1968), Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr. Przegląd Statystyczny, tom 15, zeszyt 4.
 
7.
Hepperle F., von Teuffel K., Brodbeck F. (2009), Rural development towards a bio-based economy – the contribution of Forest Research. Folia Forestalia Polonica, series A, vol. 51(1), s. 49-53.
 
8.
Innowacje w służbie zrównoważonego wzrostu: biogospodarka dla Europy (2012). Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu regionów, COM 60.
 
9.
Jonker J. (2012), New Business Models. An exploratory study of changing transactions creating multiple value(s). Nijmegen School of Management, Nijmegen.
 
10.
Krakowiak-Bal A. (2005), Wykorzystanie wybranych miar syntetycznych do budowy miary rozwoju infrastruktury technicznej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr 3, s. 71-82.
 
11.
Maciejczak M., Hofreiter K. (2013), How to Define Bioeconomy? Roczniki Naukowe SERIA, tom XV, z. 4, s. 243-248.
 
12.
McCormick K, Willquist K. (2013), It’s the bioeconomy, stupid! An introduction to the world of bioenergy, Lund University, Lund.
 
13.
Panek T. (2009), Wskaźniki ubóstwa w ujęciu wielowymiarowym. Wiadomości Statystyczne, nr 12, s. 1-19.
 
14.
People in the Bioeconomy 2044 (2014), red. J. Manninen, R. Nieminen-Sundell, K. Belloni. VTT Technical Research Centre of Finland, Kuopio.
 
15.
Pfau S., Hagens J., Dankbaar B., Smith A. (2014), Visions of Sustainability in Bioeconomy Research. Sustainability, nr 6, s. 1222-1249.
 
16.
Ramy Strategiczne dla Inteligentnych Specjalizacji. Ścieżka dojścia (2013). Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 
17.
Roszkowska E., Karwowska R. (2014), Wielowymiarowa analiza poziomu zrównoważonego rozwoju województw Polski w 2010 roku. Economics and Management, nr 1, s. 9-37.
 
18.
Schmid O., Padel S., Levidow L. (2012), The Bio-Economy Concept and Knowledge Base in a Public Goods and Farmer Perspective. Bio-based and Applied Economics, nr 1(1), s. 47-63.
 
19.
Siłka P. (2012), Potencjał innowacyjny wybranych miast Polski a ich rozwój gospodarczy. Wyd. IGiPZ PAN, Warszawa.
 
20.
Tarczyński W., Łuniewska M. (2006), Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym. Wyd. PWN, Warszawa.
 
21.
Typa M. (2014), Biogospodarka jako sektor gospodarki regionalnej, w: Uwarunkowania rozwoju biogospodarki na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego, red. H. Godlewska-Majkowska, A. Buszko. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 32-40.
 
22.
Vandermeulen V., Prins W., Nolte S., Van Huylenbroeck G. (2011), How to measure the size of a biobased economy: Evidence from Flanders. Biomass and Bioenergy, nr 35, s. 4368-75.
 
23.
Williams J. (2013), The Bio-Economy. Where Do Materiale Fit? Materiały konferencyjne Bio-economy Europe-Canada, June 2013.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top