PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
ROLA INWESTYCJI W SPOŁECZNO-EKONOMICZNYM ROZWOJU MIASTA BIAŁA PODLASKA
 
Więcej
Ukryj
1
Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Mieczysław Adamowicz   

prof. zw. dr hab. Mieczysław Adamowicz, Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska, Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, Poland; phone: +48 83 344 99 05
Monika Paula Kładź   

mgr Monika Paula Kładź, Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska, Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, Poland; phone: +48 83 344 99 05
Data publikacji: 05-07-2018
 
Economic and Regional Studies 2016;9(4):19–38
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: W pracy przedstawiono analizę działalności inwestycyjnej w mieście Biała Podlaska w latach 2008-2015 oraz ocenę tej działalności przez społeczność lokalną. Przedstawiono główne kierunki inwestowania, w tym także przy użyciu środków z funduszy Unii Europejskiej. Materiały i metody: Opracowanie przygotowano w oparciu o literaturę przedmiotu, dokumenty programowe miasta oraz badania własne na 100 osobowej próbie mieszkańców. Wykorzystano metodę opisową, analizę statystyczną i prezentację graficzną wyników badań. Wyniki: W pracy potwierdzono, że inwestycje stanowią kluczowy czynnik rozwoju każdego miasta a wykorzystanie tego czynnika przez dopływ środków z zewnątrz uzależnione jest od atrakcyjności miasta i otaczającego regionu oraz aktywności władz miejskich. Miasto Biała Podlaska przeszło głęboki proces restrukturyzacji i zmiany struktury funkcjonalnej. Inwestycje zostały włączone w strategiczne i operacyjne cele rozwoju miasta. Poziom inwestycji stawia miasto w czołówce miast regionu lubelskiego i zapewnia mu stabilność rozwojową. Wnioski: Badania potwierdziły rolę inwestycji w rozwoju miast i rolę funduszy europejskich w procesie inwestowania. Obok wyników natury poznawczej badania wykazały potrzebę rozwijania działalności marketingowej i koordynacyjnej, zapewniającej możliwość lepszego wykorzystania posiadanych zasobów i położenia geograficznego do reindustrializacji gospodarki. Wsparcia władz lokalnych wymaga rozwijanie funkcji akademickich, przemysłowych oraz transportowo-logistycznych.
 
REFERENCJE (15)
1.
Dziemianowicz W., Swianiewicz P. (1998), Atrakcyjność inwestycja miast. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, seria Transformacja Gospodarki, z. 95, Warszawa.
 
2.
Dziemianowicz W., Swianiewicz P. (1999), Atrakcyjność inwestycyjna miast 1998 – 1999. Polska Regionów Nr 7, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa.
 
3.
Dziworska K. (1995), Podstawy zarządzania inwestycjami gmin. Finanse Komunalne, nr 6, s. 54-57.
 
4.
Dolata S. (2002), Problemy zarzadzania w działalności samorządu terytorialnego. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 
5.
Gorzelak G. (2008), Miasto jako przedmiot badań ekonomii, W: B. Jałowiecki (red.), Miasto jako przedmiot badań naukowych w początkach XX wieku. Scholar, Warszawa, s. 87-96.
 
6.
Huculak M. (2006), Przedsiębiorczość, W: B. Domański, W. Jarczewski (red.), Klimat inwestycyjny w Małopolsce. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków, s. 46-50.
 
7.
Jajuga K. J. (2011), Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. Wydanie trzecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
8.
Jajuga T., Słowiński T. (1997), Finanse spółek. Długoterminowe decyzje inwestycyjne i finansowe. PWN, Warszawa.
 
9.
Korenik S., Przybyła Z. (2011), Gospodarka przestrzenna XXI wieku – nowe wyzwania, W: K. Heffner, Lokalny potencjał sprzyjający inwestowaniu w regionie opolskim. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 
10.
Kupiec L. (1993), Rozwój społeczno-gospodarczy. Wyd. Uniwersytet Warszawski Filia w Białymstoku, Białystok.
 
11.
Markowski K. (2011), Potencjał ekonomiczny miast w województwie lubelskim w latach 2000-2010 Analizy statystyczne. Urząd Statystyczny w Lublinie, Lublin.
 
12.
Nowicki M. (red.) (2013), Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2012. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 
13.
Rudzka-Lorentz Cz., Sierak J. (2006), Zarządzanie finansami w gminach, W: H. Sochacka-Krysiak (red), Zarządzanie gospodarką i finansami gminy, SGH, Warszawa, s. 183-238.
 
14.
Smoleń M., Urban L. (2012), Inwestycje w procesie kreowania rozwoju gospodarki regionu. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów.
 
15.
Strategia Rozwoju Miasta Biała Podlaska na lata 2008-2015; Uchwała Nr XXI/32/08 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 19 czerwca 2008 r. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 6 w związku z art.7 ust. 1pkt. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami).
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725