ARTYKUŁ ORYGINALNY
RÓŻNORODNOŚĆ PRODUKCYJNA GOSPODARSTW ROLNYCH PODSTAWĄ ROZWOJU BIOGOSPODARKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
University of Agriculture in Krakow
 
 
Data publikacji: 09-07-2018
 
 
Autor do korespondencji
Janusz Żmija
prof. dr hab. Janusz Żmija, Department of Management and Marketing in Agribusiness, Faculty of Agriculture and Economics, University of Agriculture in Krakow, Mickiewicza Av. 21, 31-120 Kraków; Phone: +48 12 662 43 71
 
 
Marta Czekaj   

dr inż. Marta Czekaj, Department of Management and Marketing in Agribusiness, Faculty of Agriculture and Economics, University of Agriculture in Krakow, Mickiewicza Av. 21, 31-120 Kraków; Phone: +48 12 662 43 71
 
 
Economic and Regional Studies 2014;7(4):32-42
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Zmiany zachodzące w otoczeniu, w którym żyjemy wywołują pytania o akceptowalne granice rozwoju gospodarczo-społecznego kraju, a specyficzne kontrowersje wzbudzają ekologiczne granice rozwoju. Jako odpowiedź na pojawiające się wątpliwości potraktować można koncepcję biogospodarki. Jest ona coraz mocniej akcentowana przez polityków europejskich, wskazywana jako siła napędowa rozwoju różnorodnych obszarów Unii Europejskiej. Biogospodarka dla potrzeb Unii Europejskiej określana jest jako zrównoważona produkcja odnawialnych zasobów biologicznych (roślin, zwierząt, mikroorganizmów), jak również ich racjonalne wykorzystanie w procesie produkcji żywności, pasz i towarów przemysłowych oraz bioenergii. Celem opracowania jest przedstawienie i ocena różnorodności produkcyjnej gospodarstw rolnych województwa małopolskiego w kontekście rozwoju biogospodarki. Dane źródłowe pochodzą z Powszechnego Spisu Rolnego 2002 i 2010 oraz z GUS. W opracowaniu wykorzystano takie metody badawcze jak: analiza pozioma i pionowa, analiza przyczynowo-skutkowa oraz analiza tabelaryczna i opisowa. Różnorodność struktur produkcyjnych na obszarach wiejskich województwa małopolskiego predestynuje ten teren do uskuteczniania na nim zasad biogospodarki. Pomimo wielu utrudnień, z którymi spotykają się producenci rolni województwa małopolskiego, potencjał tkwiący w jego obszarach daje możliwości rozwoju w wielu dziedzinach, bezpośrednio lub pośrednio związanych z rolnictwem. Biogospodarka może być rozwiązaniem wobec niskiej dochodowości produkcji rolniczej, w sytuacji, gdy produkcja ta (nawet z mniejszych obszarowo gospodarstw) będzie miała alternatywne, bardziej dochodowe kierunki wykorzystania (np. produkcja energii). Biogospodarka skupiająca uwagę na zasobach w sposób szczególny wspomagać i chronić może tereny cenne przyrodniczo, które w znacznej ilości są zlokalizowane na terenie województwa. W końcu wspieranie produkcji żywności skutkować będzie utrzymaniem różnorodności biologicznej świata roślin i zwierząt, a to w sposób szczególny udaje się w drobnych gospodarstwach rolnych województwa małopolskiego stroniących od monokultur i stosowania nadmiernej chemizacji rolnictwa. Skutkiem pośrednim realizacji koncepcji biogospodarki jest możliwość stworzenia nowych miejsc pracy dla osób, które odchodząc z rolnictwa mogą znaleźć zatrudnienie na obszarach wiejskich, poza gospodarstwem rolnym.
 
REFERENCJE (24)
1.
Analiza sytuacji gospodarczej Polski w okresie I-VI 2013 roku, dostęp: www.mg.gov.pl.
 
2.
Babiak J. (2011), Możliwości produkcyjne rolnictwa a sytuacja żywnościowe świata. W: M. Podstawka (red.), Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, nr 5(54), SGGW, Warszawa, s. 5-16.
 
3.
Chabuz W., Teter W., Stanek P., Litwińczuk Z. (2013), Ocena efektywności chowu bydła w gospodarstwach utrzymujących rodzime rasy objęte programem ochrony zasobów genetycznych. W: Z. Litwińczuk (red.), Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, t. 9 (2013), nr 1, Warszawa, s. 19-28.
 
4.
Chyłek E. K. (2013), Funkcjonowanie gospodarstw drobnotowarowych w ramach biogospodarki. W: A.P. Wiatrak (red.), Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, nr 4/2013, Poznań, s. 19-36.
 
5.
Dobosz B., Jaskólecki H. (2007), Pozostałości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego. W: M. Czapka (red.), Problemy ekologii, r. 11, nr 4, Katowice, s. 187-190.
 
6.
Domagalska-Grędys M. (2008), Perspektywy rozwoju produktów tradycyjnych Podkarpacia w kontekście opinii mieszkańców. W: H. Manteuffel (red.), Problemy Rolnictwa Światowego, t. 4(19)/2008, Warszawa, s. 135-144.
 
7.
Gołaszewski J. (2013), Odnawialne źródła energii w biogospodarce. Odnawialne źródła energii obecnie i w nowej perspektywie po 2013 roku, Płońsk, s. 51-54.
 
8.
Kocot E. (2011), Przemiany demograficzne – świat, Europa, Polska. Wpływ zmian demograficznych na rynek pracy i sektor ochrony zdrowia. W: W. C. Włodarczyk (red.), Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, nr IX/1, Kraków, s. 5-24.
 
9.
Komunikat z 13.02.2012 roku: Innowacje na rzecz zrównoważonego wzrostu: Biogospodarka dla Europy. Sygnatura COM (2012) 60, dostęp: www.for.org.pl.
 
10.
Konsumpcyjny model życia i eksploatacja zasobów naturalnych, jako przyczyny zmian klimatu. Czy nadal możemy konsumować tyle zasobów i energii, ile chcemy?, dostęp: www.mos.gov.pl/.
 
11.
Lis T., Grabowska K. (2007), Program wdrożenia technologii biogazowych w Małopolsce. Małopolska Agencja Energii i Środowiska Sp. z o.o., s.3-4, dostęp: www.biogasregions.org.
 
12.
Losz K. (2012), Bezpieczeństwo żywnościowe Polski, dostęp: www.naszdziennik.pl.
 
13.
Marks-Bielska R., Bielski S. (2013), Wzrost roli rolnictwa w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego kraju. W: M. Drygas (red.), Wieś i Rolnictwo, nr 4(161), s. 149-160.
 
14.
Mazur-Wierzbicka E. (2006), Miejsce zrównoważonego rozwoju w polskiej i unijnej polityce ekologicznej na początku XXI wieku. W: M. G. Woźniak (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Problemy globalizacji i regionalizacji, cz.1, Rzeszów, s. 317-328.
 
15.
Mikuła A. (2012), Bezpieczeństwo żywnościowe w Polsce. W: S. Stańko (red.), Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, t. 99, z. 4, s. 38-48.
 
16.
Pakiet klimatyczno-energetyczny (2007), dostęp: www.energiaisrodowisko.pl.
 
17.
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, art. 25, dostęp: www.unic.un.org.pl.
 
18.
PSR 2010.
 
19.
Ratajczak E. (2013), Rolnictwo i leśnictwo w świetle koncepcji biogospodarki, s. 4, dostęp: www.pte.pl.
 
20.
Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych. Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo. NCBiR, 2013, s. 4, dostęp: www.ncbir.pl.
 
21.
Wiśniewski G. (2012), Określenie potencjału energetycznego regionów Polski w zakresie odnawialnych źródeł energii, Wnioski dla Regionalnych Programów Operacyjnych na okres programowania 2014 – 2020, dostęp: www.ieo.pl.
 
22.
www.arr.gov.pl.
 
23.
www.unesco.pl.
 
24.
Zegar J. S. (2012), Rola drobnych gospodarstw rolnych w procesie społecznie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. W: J. Cieślik (red.) Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, nr 1/2012, s. 129-148.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top