ARTYKUŁ ORYGINALNY
STRUKTURA UPRAW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO WYBRANYCH KRAJÓW UE W LATACH 2004-2012
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
University of Agriculture in Krakow
 
 
Data publikacji: 09-07-2018
 
 
Autor do korespondencji
Karol Kukuła
prof. dr hab. Karol Kukuła, University of Agriculture in Krakow Mickiewicza Avenue 21, 31-120 Kraków, Poland; phone: +48 12 662 43 81
 
 
Jacek Strojny   

dr hab. Jacek Strojny, University of Agriculture in Krakow Mickiewicza Avenue 21, 31-120 Kraków, Poland; phone: +48 12 662 43 81
 
 
Economic and Regional Studies 2014;7(4):22-32
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem opracowania jest analiza struktury użytkowania gruntów wykorzystywanych przez rolnictwo ekologiczne w krajach należących do UE, dla których EUROSTAT udostępnił odpowiednie dane statystyczne. Badanie objęło lata 2004-2012. Do klasyfikacji struktury użytkowania gruntów zastosowano metodę analizy skupień. Analiza taksonomiczna umożliwiła wydzielenie ze zbioru danych 5 podgrup o charakterze przekrojowo-czasowym, które cechują się podobnymi strukturami upraw. Odpowiedzią sektora rolnego na wzrastający popyt na produkty ekologiczne jest zwiększanie areału upraw bądź zmiana struktury użytkowania ziemi (celem dopasowania oferty produktowej do popytu). Jednak, przeprowadzone badania nie wykazały zasadniczych zmian struktury wykorzystania gruntów w czasie, czego następstwem jest znaczny stopień stabilizacji struktury podaży.
 
REFERENCJE (8)
1.
Krasowicz S. (2009), Możliwości rozwoju różnych systemów rolniczych w Polsce, Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, T. 96, z. 4, s. 110-121.
 
2.
Łuczka-Bakuła W. (2005), Rozwój rolnictwa ekologicznego oraz dystrybucji i konsumpcji jego produktów, Wieś i Rolnictwo, nr 2, s. 179-182.
 
3.
Łuczka-Bakuła W. (2007), Rynek żywności ekologicznej, PWE, Warszawa.
 
4.
Runowski H. (1996), Ograniczenia i szanse rolnictwa ekologicznego, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 
5.
Smoluk-Sikorska J. (2010), The condition of organic farming and market of its products in the European Union. Journal of Agribusiness and Rural Development, 4(18), s. 87-95.
 
6.
Strojny J. (2012), Struktura upraw rolnictwa ekologicznego i jej ewolucja w wybranych krajach europejskich w latach 2007-2010, Handel Wewnętrzny, t. 2, s. 267-276.
 
7.
Willer H., Kilcher L. (2011), The world of organic agriculture, Statistics and Emerging Trends 2011. IFOAM and FiBL, Bonn.
 
8.
Żakowska-Biemas S., Gutkowska K. (2003), Rynek żywności ekologicznej w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top