ARTYKUŁ ORYGINALNY
STRATEGICZNY PROGRAM BIOSTRATEG I JEGO ZNACZENIE DLA REALIZACJI CELÓW BIOGOSPODARKI
 
Więcej
Ukryj
1
Polish Representative in the Stable Committee on Agricultural Research at the General Directorate D&I of the European Commission / Przedstawiciel Polski w Stałym Komitecie ds. Badań w Rolnictwie (SCAR) przy Dyrektoriacie Generalnym R&I Komisji Europejskiej Ministry of Agriculture and Rural Development/Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
 
Data publikacji: 09-07-2018
 
 
Autor do korespondencji
Eugeniusz K. Chyłek   

prof. dr hab. inż. Eugeniusz K. Chyłek, Ministry of Agriculture and Rural Development Wspólna St. 30, 00-930 Warszawa, Poland, Phone: +48 22 623 10 00
 
 
Economic and Regional Studies 2014;7(4):43-53
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Realizacja badań w ramach programu BIOSTRATEG w powiązaniu z zastosowaniem rozwiązań innowacyjnych poprawiających efektywność ich wykorzystywania tworzy w Polsce nowy obszar działań, jaki w Unii Europejskiej realizowany jest w ramach biogospodarki. Biogospodarka obejmuje praktycznie wszystkie sektory i związane z nimi usługi jakie mogą być wsparte badaniami wykonanymi przy realizacji poszczególnych konkursów programu BIOSTRATEG. Artykuł omawia uwarunkowania realizacji programu BIOSTRATEG oraz jego oddziaływanie na obszary badań, które wspierając rozwój biogospodarki decydować będą o poprawie warunków rozwoju gospodarczego i społecznego Polski.
 
REFERENCJE (12)
1.
Chyłek E.K. (2013), Funkcjonowanie gospodarstw drobnotowarowych w ramach biogospodarki, Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, wyd. Centrum Doradztwa Rolniczego i SERiA, 4’13(74), s. 19-36.
 
2.
Chyłek E.K. (2012), Biogospodarka w sektorze rolno-spożywczym, Przemysł Spożywczy, wyd. SIGMA - NOT – Warszawa, 5, 34-35.
 
3.
COM (2010) 2020 z 3 marca 2010 r /ec.europa.eu/eu2020/.
 
4.
COM(2012) 60 /ec.europa.eu/research/.../201202_innovating_sustainable_growth.pdf/.
 
5.
‎Europejskie Partnerstwo Innowacyjne – European Innovation Partnership (EIP) /ec.europa.eu/research/innovation-union/.
 
6.
Horyzont 2020” -/nauka.gov.pl/horyzont-2020/.
 
7.
Inicjatywa Wspólnego Planowania – Joint Programming Initiatives (JPIs) /ec.europa.eu/research/era/joint-programming_en.html/.
 
8.
Komunikat Komisji Europejskiej „Europejska strategia i plan działania w kierunku zrównoważonej biogospdoarki do 2020 roku” /europa.eu/rapid/press-release_IP-12-124_pl.htm/.
 
9.
Krajowy Program Badań. Założenia polityki naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa – Załącznik do uchwały nr 164/2011 Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 2011 r.
 
10.
Program BIOSTRATEG / ncbir.gov.pl /.
 
11.
Unia Innowacji /euractiv.pl/.../unia-innowacji-elementem-strategii-ue-2020-002121/.
 
12.
Wspólne Ramy Strategiczne – /ec.europa.eu/esf/.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top