ARTYKUŁ ORYGINALNY
WYKORZYSTANIE ZASOBÓW ENERGII ODNAWIALNEJ W PLANACH GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ WYBRANYCH GMIN WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
2
Wydział Inżynierii Produkcji, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 
 
Data publikacji online: 31-03-2019
 
 
Autor do korespondencji
Alina Kowalczyk-Juśko   

Wydział Inżynierii Produkcji, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Leszczyńskiego 7, 20-069, Lublin, Polska
 
 
Economic and Regional Studies 2019;12(1):33-44
 
JEL: Q42, Q48, Q51, Q53, R58
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: Praca dotyczy ograniczenia emisji gazów cieplarnianych poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE) w wybranych gminach województwa lubelskiego. Celem pracy była ocena spójności zadań zawartych w planach gospodarki niskoemisyjnej (PGN) z dokumentami strategicznymi dotyczącymi OZE, szczególnie biomasy. Przedstawione zostały priorytety inwestycyjne gmin, dotyczące OZE oraz wpływ tych inwestycji na emisję CO2. Materiały i metody: Analizie poddano 8 PGN oraz dokumenty programowe: unijne, krajowe i regionalne, dotyczące OZE. Wyniki: Polityka UE i Polski sprzyja rozwojowi OZE, w tym biomasy, pod warunkiem ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko, szczególnie wskutek spalania biomasy. Gminy zamierzają wykorzystać głównie energię słoneczną, zaś proponowane technologie zastosowania biomasy nie zawsze są zgodne z nowymi trendami. Wnioski: W analizowanych PGN zawarte są działania ograniczające emisję gazów cieplarnianych, obejmujące wykorzystanie OZE. Część gmin zakłada produkcję energii z biomasy, głównie w procesie spalania, jednak ta technologia nie jest zgodna z najnowszymi zaleceniami UE i gminy powinny zweryfikować swoje zamierzenia.
 
REFERENCJE (32)
1.
Bertoldi, P., Cayuela, D.B., Monni, S., de Raveschoot, R.P. (2012). Poradnik. Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)? Kraków: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”.
 
2.
Björklund, A. (2012). Life cycle assessment as an analytical tool in strategic environmental assessment. Lessons learned from a case study on municipal energy planning in Sweden. Environ Impact Asses, 32(1), 82-87. https://doi.org/10.1016/j.eiar....
 
3.
Burchard-Dziubińska, M. (2015). Dostępność i jakość danych statystycznych, niezbędnych do budowania strategii gospodarki niskoemisyjnej w jednostkach samorządu terytorialnego. Optimum. Studia Ekonomiczne, 3(69), 140-155.
 
4.
Chyłek, E. (2016). Nowe strategie Komisji Europejskiej dotyczące biogospodarki i gospodarki wewnętrznej o obiegu zamkniętym. Polish Journal of Agronomy, 25, 3-12.
 
5.
Dzikuć, M., Adamczyk, J. (2015). The ecological and economic aspects of a low emission limitation: a case study for Poland. Int. Journal of Life Cycle Assess, 20(2), 217-225. https://doi.org/10.1007/s11367....
 
6.
Edenhofer, O., Knopf, B., Barker, T., Baumstark, L., Bellevrat, E., Chateau, B., Criqui, P., Isaac, M., Kitous, A., Kypreos, S., Leimbach, M., Lessmann, K., Magné, B., Scrieciu, S., Turton, H, van Vuuren, D. P. (2010). The Economics of Low Stabilization: Model Comparison of Mitigation Strategies and Costs. The Energy Journal, 31(1), 11-48. https://doi.org/10.5547/ISSN01....
 
7.
Gradziuk, P., Gradziuk, B. (2016). Gospodarka niskoemisyjna – nowe wyzwanie dla gmin wiejskich. Wieś i Rolnictwo, 1(170), 105-126.
 
8.
Gralak, K. (2015). Biogospodarka jako obszar inteligentnej specjalizacji regionalnej. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 14(63), 65-74.
 
9.
Komunikat Komisji Europejskiej (2010). Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Bruksela, COM(2010) 2020 final.
 
10.
Komunikat Komisji Europejskiej (2011). Plan działania prowadzący do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r. COM(2011) 112 final.
 
11.
Komunikat Komisji Europejskiej (2011). Plan działania w zakresie energii do roku 2050. Bruksela, COM(2011) 885 final.
 
12.
Komunikat Komisji Europejskiej (2012). Innowacje w służbie zrównoważonego wzrostu: biogospodarka dla Europy. COM (2012) 60 final.
 
13.
Komunikat Komisji Europejskiej (2015). Zamknięcie obiegu – plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym. Bruksela, COM(2015) 614 final.
 
14.
Krajowy Plan Działania w Zakresie Energii ze Źródeł Odnawialnych (2010). Warszawa: Minister Gospodarki.
 
15.
Nowakowska, A. (2015). Inteligentne specjalizacje regionalne – nowa idea i wyzwanie dla polityki regionalnej, Unia Europejska w 10 lat po największym rozszerzeniu. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 380, 310-318. https://doi.org/10.15611/pn.20....
 
16.
Nussbaumer, T. 2003. Combustion and co-combustion of biomass: fundamentals, technologies, and primary measures for emission reduction. Energy & Fuels, 17(6), 1510-1521. https://doi.org/10.1021/ef0300....
 
17.
Pakiet klimatyczno-energetyczny (2009). Dz. Urzędowy UE L 140.
 
18.
Piontek, W. (red) (2011). Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarki niskoemisyjnej i zasobooszczędnej. Białystok: Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku.
 
19.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Biszcza na lata 2016-2020 (2016). Biszcza.
 
20.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bychawa na lata 2016-2020 (2016). Bychawa.
 
21.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kłoczew na lata 2015-2020 (2015). Lublin.
 
22.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krynice na lata 2016-2020 (2016). Lublin.
 
23.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Piszczac (2016). Piszczac.
 
24.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Werbkowice na lata 2015-2020 (2016). Lublin.
 
25.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zwierzyniec (2015). Zwierzyniec.
 
26.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Biała Podlaska. Ramy Programowe 2014-2020 (2015). Biała Podlaska.
 
27.
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego (2002). Lublin: Biuro Planowania Przestrzennego.
 
28.
Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Lubelskiego (2013). Lublin: Biuro Planowania Przestrzennego.
 
29.
Regionalna Strategia Innowacji Województwa Lubelskiego do roku 2020 (2014). Lublin: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.
 
30.
Sidorczuk-Pietraszko, E. (2015). Gospodarka niskoemisyjna na obszarze transgranicznym – wyzwania i obszary współpracy. W: K. Świerczewska-Pietras, M. Pyra (red.), Wyzwania polityki regionalnej w aspekcie rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów transgranicznych (s. 165-201). Biała Podlaska: Wydawnictwo PSW JPII.
 
31.
Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (2014). Lublin: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie.
 
32.
The Bioeconomy to 2030 (2009). OECD: Designing a Policy Agenda.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top