ORIGINAL ARTICLE
PRE- AND DURING-PANDEMIC FINANCIAL STANDING OF COMPANIES IN POLAND RANKED ACCORDING TO THE TYPE OF BUSINESS ACTIVITY
 
More details
Hide details
1
Wydział Rolniczo - Ekonomiczny. Katedra Statystyki i Polityki Społecznej, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Polska
 
 
Submission date: 2022-11-22
 
 
Final revision date: 2023-01-11
 
 
Acceptance date: 2023-01-11
 
 
Online publication date: 2023-03-29
 
 
Publication date: 2023-03-29
 
 
Corresponding author
Sławomir Jacek Lisek   

Wydział Rolniczo - Ekonomiczny. Katedra Statystyki i Polityki Społecznej, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Aleja Mickiewicza 21, 31-120, Kraków, Polska
 
 
Economic and Regional Studies 2023;16(1):65-80
 
KEYWORDS
JEL CLASSIFICATION CODES
C10
G30
G40
M21
 
TOPICS
ABSTRACT
Subject and purpose of work: This paper seeks to examine how the COVID-19 pandemic affected the financial standing of companies classified according to the type of their business activity. Materials and methods: T his paper is based on aggregate data o n businesses operating in Poland in the period 2017–2021, grouped according to the type of business activity. The data was published by the Central Statistical Office GUS in Poland. The company status was investigated using the calculated values of diagnostic indicators (return on assets, current financial liquidity, level of debt, stock rotation, and growth in sales). These indicators were normalized with the zero unitarization method to construct a synthetic indicator. The synthetic indicator was then used to generate business rankings. Results: The vast majority of the examined companies proved to be profitable. In 2020, the profitability and sales revenue of the businesses concerned were found to deteriorate slightly. There has been a downward trend in the rankings for companies operating in the accommodation and catering sector and the manufacturers of petroleum products. Pharmaceutical companies were the businesses that improved and topped the rankings. Conclusions: The pandemic had a strong negative impact on businesses operating in the market sector of accommodation and catering. The producers of refined petroleum products were also affected. The producers of pharmaceuticals benefited most during the pandemic. There are no clear indicators as to the impact of the pandemic on other types of businesses.
 
REFERENCES (17)
1.
Bożek, J., Szewczyk, J., Jaworska, M. (2021). Zmiany w poziomie rozwoju społecznego województw w latach 2010 i 2019 z zastosowaniem dynamicznego miernika syntetycznego. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 65(1), 109–123.
 
2.
Gabrusewicz, W. (2019). Metody analizy finansowej przedsiębiorstwa. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
3.
Główny Urząd Statystyczny (2021). Mały rocznik statystyczny Polski z 2021 roku.
 
4.
Gołębiowski (red.), G., Grycuk, A., Tłaczała, A., Wiśniewski, P. (2020). Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Warszawa: Difin.
 
5.
Jajuga, K., Jajuga, T. (2015). Inwestycje. Instrumenty finansowe. Aktywa niefinansowe. Ryzyko finansowe. Inżynieria finansowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
6.
Jerzemowska (red.), M. (2018). Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
7.
Kukuła, K. (1989). Statystyczna analiza strukturalna i jej zastosowanie w sferze usług produkcyjnych dla rolnictwa. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, seria specjalna Monografie nr 89. Kraków.
 
8.
Kukuła, K. (2000). Metoda unitaryzacji zerowanej. Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN.
 
9.
Kukuła, K., Luty, L. (2015). Propozycja procedury wspomagającej wybór metod porządkowania liniowego. Przegląd statystyczny. R. LXII – Zeszyt 2 -2015. S. 219-231.
 
10.
Łuniewska, M., Tarczyński, W. (2006). Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym. Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN.
 
11.
Nowak, E. (2017). Analiza sprawozdań finansowych. Warszawa. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
12.
Pomykalska, B., Pomykalski, P. (2017). Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Wskaźniki i decyzje w zarządzaniu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
13.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20.03.2020r, w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii Dz. U. z 2020r. poz. 491.
 
14.
Sierpińska, M., Jachna, T. (2004). Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
15.
Sudoł, S. (1999). Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teorie i praktyka zarządzania. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania „Dom Organizatora”.
 
16.
Tarczyński, W. (2002). Fundamentalny portfel papierów wartościowych. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
17.
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. (tekst pierwotny Dz. U. z 2020 r. poz 374, tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 2095).
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top