ARTYKUŁ ORYGINALNY
STANDING FINANSOWY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE WEDŁUG RODZAJÓW DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE PRZED PANDEMICZNYM I PANDEMICZNYM
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Rolniczo - Ekonomiczny. Katedra Statystyki i Polityki Społecznej, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Polska
 
 
Data nadesłania: 22-11-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 11-01-2023
 
 
Data akceptacji: 11-01-2023
 
 
Data publikacji online: 29-03-2023
 
 
Data publikacji: 29-03-2023
 
 
Autor do korespondencji
Sławomir Jacek Lisek   

Wydział Rolniczo - Ekonomiczny. Katedra Statystyki i Polityki Społecznej, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Aleja Mickiewicza 21, 31-120, Kraków, Polska
 
 
Economic and Regional Studies 2023;16(1):65-80
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
C10
G30
G40
M21
 
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: Celem pracy było zbadanie, w jaki sposób pandemia COVID-19 wpłynęła na kondycję finansową przedsiębiorstw wg rodzajów działalności. Materiały i metody: Badanie przeprowadzono na podstawie danych zbiorczych Głównego Urzędu Statystycznego dotyczących przedsiębiorstw według rodzajów działalności za lata 2017-2021. Zastosowano metodę obliczenia wskaźników diagnostycznych działalności firmy, a mianowicie rentowności aktywów, płynności bieżącej, zadłużenia, rotacji zapasów oraz wzrostu sprzedaży. Mierniki te znormalizowano metodą unitaryzacji zerowanej i zbudowano miernik syntetyczny. Na podstawie miernika syntetycznego skonstruowano rankingi. Wyniki: Przedsiębiorstwa były w przeważającej mierze zyskowne. W 2020 roku pogorszyła się nieco zyskowność i przychody ze sprzedaży. Mocno spadły w rankingu firmy zajmujące się zakwaterowaniem i gastronomią oraz producenci naftowi. Wzrosła pozycja firm farmaceutycznych. Wnioski: Pandemia silnie negatywnie oddziaływała na firmy działające w branży zakwaterowania i gastronomii. Podobnie na producentów produktów rafinacji ropy naftowej. Pozytywny wpływ miała zaś na producentów farmaceutycznych. W przypadku innych firm brak wyraźnych oznak wpływu pandemii na ich kondycję.
 
REFERENCJE (17)
1.
Bożek, J., Szewczyk, J., Jaworska, M. (2021). Zmiany w poziomie rozwoju społecznego województw w latach 2010 i 2019 z zastosowaniem dynamicznego miernika syntetycznego. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 65(1), 109–123.
 
2.
Gabrusewicz, W. (2019). Metody analizy finansowej przedsiębiorstwa. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
3.
Główny Urząd Statystyczny (2021). Mały rocznik statystyczny Polski z 2021 roku.
 
4.
Gołębiowski (red.), G., Grycuk, A., Tłaczała, A., Wiśniewski, P. (2020). Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Warszawa: Difin.
 
5.
Jajuga, K., Jajuga, T. (2015). Inwestycje. Instrumenty finansowe. Aktywa niefinansowe. Ryzyko finansowe. Inżynieria finansowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
6.
Jerzemowska (red.), M. (2018). Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
7.
Kukuła, K. (1989). Statystyczna analiza strukturalna i jej zastosowanie w sferze usług produkcyjnych dla rolnictwa. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, seria specjalna Monografie nr 89. Kraków.
 
8.
Kukuła, K. (2000). Metoda unitaryzacji zerowanej. Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN.
 
9.
Kukuła, K., Luty, L. (2015). Propozycja procedury wspomagającej wybór metod porządkowania liniowego. Przegląd statystyczny. R. LXII – Zeszyt 2 -2015. S. 219-231.
 
10.
Łuniewska, M., Tarczyński, W. (2006). Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym. Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN.
 
11.
Nowak, E. (2017). Analiza sprawozdań finansowych. Warszawa. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
12.
Pomykalska, B., Pomykalski, P. (2017). Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Wskaźniki i decyzje w zarządzaniu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
13.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20.03.2020r, w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii Dz. U. z 2020r. poz. 491.
 
14.
Sierpińska, M., Jachna, T. (2004). Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
15.
Sudoł, S. (1999). Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teorie i praktyka zarządzania. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania „Dom Organizatora”.
 
16.
Tarczyński, W. (2002). Fundamentalny portfel papierów wartościowych. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
17.
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. (tekst pierwotny Dz. U. z 2020 r. poz 374, tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 2095).
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top