ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
SYTUACJA ABSOLWENTÓW I STUDENTÓW NA POLSKIM RYNKU PRACY
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Zarządzania, Akademia Bialska im. Jana Pawła II, Polska
 
2
Zakład Pedagogiki, Akademia Bialska im. Jana Pawła II, Polska
 
3
Zakład Pielęgniarstwa, Akademia Bialska im. Jana Pawła II, Polska
 
Zaznaczeni autorzy mieli równy wkład w przygotowanie tego artykułu
 
 
Data nadesłania: 25-10-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 19-11-2023
 
 
Data akceptacji: 22-11-2023
 
 
Data publikacji: 30-12-2023
 
 
Autor do korespondencji
Grzegorz Czapski   

Zakład Zarządzania, Akademia Bialska im. Jana Pawła II, ul. Sidorska 95/97, 21-500, Biała Podlaska, Polska
 
 
Economic and Regional Studies 2023;16(4):655-675
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
Situation of graduates and students
 
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: Przedmiotem pracy jest wskazanie sytuacji studentów i absolwentów na polskim rynku pracy z uwzględnieniem danych o liczbie studiujących i absolwentów oraz statystyk zatrudnienia i bezrobocia w wybranych latach. Materiały i metody: W opracowaniu wykorzystano metodę analizy aktów prawnych, dane Głównego Urzędu Statystycznego i analizę literatury przedmiotu. Opierając się na analizie jakościowej dostępnych dokumentów wskazano główne zmiany w zatrudnieniu absolwentów szkół wyższych i szkół ponadpodstawowych z uwzględnieniem głównych czynników ograniczających ich zatrudnienie. Wyniki: W szczególnie dobrej sytuacji na rynku pracy są osoby z wyższym wykształceniem w porównaniu z absolwentami szkół ponadpodstawowych. W procesie zatrudnienia pracowników znaczenie ma wiek, kierunek studiów kandydata do pracy i rzeczywista sytuacja na rynku pracy. Wnioski: Wskazano czynniki ograniczające zatrudnienie, zarówno te po stronie pracodawców, jak i samych absolwentów z uwzględnieniem wybranego okresu czasowego i sytuacji na rynku pracy.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (29)
1.
Barwińska-Małajowicz, A. (2013). Start zawodowy absolwentów szkół wyższych w Polsce i Niemczech. Analiza porównawcza w ujęciu ogólnokrajowym i regionalnym. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
 
2.
Boni, M. (red.) (2011). Młodzi 2011. Warszawa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
 
3.
Drabek, A., Ciołkiewicz, Ł. (2015). Bezrobotni do 30. roku życia jako nowa grupa szczególnego ryzyka na rynku pracy. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/ Politechnika Łódzka, (59)1196, 15-36.
 
4.
Drapińska, A. (2008). Relacje rynkowe – podstawy teoretyczne. W: D. Dąbrowski (red.), Nowe trendy w marketingu dla inżynierów (s. 43-56). Gdańsk: Politechnika Gdańska. Wydział Zarządzania i Ekonomii.
 
5.
Drobyazko, S., Barwinska-Malajowicz, A., Slusarczyk, B., Chubukova, O., Bielialov, T. (2020). Risk management in the system of financial stability of the service enterprise. Journal of Risk and Financial Management, 3(12), 300. https://doi.org/10.3390/jrfm13....
 
6.
Global Employment Trends for Youth (2010). Special issue on the impact of the global economic crisis on youth, ILO Report. Geneva: Wyd. International Labour Office.
 
7.
GUS (2018). Aktywność ekonomiczna ludności Polski II kwartał 2018 r. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa. www.stat.gov.pl.
 
8.
GUS (2020). Aktywność ekonomiczna ludności Polski IV kwartał 2020 r. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa. www.stat.gov.pl.
 
9.
GUS (2022). Aktywność ekonomiczna ludności Polski IV kwartał 2022 r. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2022 www.stat.gov.pl.
 
10.
Góra, M. (2016), Prekaryzacja rynku pracy, W: A. Górny, P. Kaczmarczyk, M. Lesińska (red.), Transformacje. Przewodnik po zmianach społeczno-ekonomicznych w Polsce (s. 266-274). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
11.
Krajewska-Smardz, A. (2012). Marka uczelni a pozycja jej absolwentów na rynku pracy. W: G. Nowaczyk, D. Sobolewski (red.), Zarządzanie marką w szkołach wyższych. Wybrane problemy (s. 43-56). Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.
 
12.
Pasternak-Malicka, M. (2014). Aktywność zawodowa młodych osób na rynku pracy i ich skłonność do podejmowania nieformalnego zatrudnienia. Ekonomia i Zarządzanie, 3, 127-143.
 
13.
Plewka, Cz. (2015). Sytuacja ludzi młodych na współczesnym rynku pracy. Problemy Profesjologii, 1, 39-52.
 
14.
Staszewska, E. (2012). Środki prawne przeciwdziałania bezrobociu. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 
15.
Szkolnictwo wyższe w roku akademickim 2022/2023 (wyniki wstępne), W: https://stat.gov.pl/obszary-te....
 
16.
Zgierska, A. (2015). Bezrobocie rejestrowane. I-IV kwartał 2014. Warszawa: Wyd. Główny Urząd Statystyczny, Departament Rynku Pracy.
 
17.
Zgierska, A. (2022). Bezrobocie rejestrowane. I-IV kwartał 2022. Warszawa: Wyd. Główny Urząd Statystyczny, Departament Rynku Pracy, Warszawa.
 
18.
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001).
 
19.
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365).
 
20.
Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014 poz. 598).
 
21.
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668).
 
22.
 
23.
https://www.pulshr.pl/edukacja... 1.html (dostęp 02.08.2023 r.).
 
24.
www.elk.praca.gov.pl/documents/4923351/6404051/Informacja-02_2018.pdf/53c635b7-b426-4d53-b2c3-04848524f4ca?t=1525942010784 (dostęp 02.08.2023 r.).
 
25.
 
26.
www.psz.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/dla-niepelnosprawnych (dostęp 02.08.2023 r.).
 
27.
 
28.
 
29.
https://ela.nauka.gov.pl/pl/ex... (dostęp: 17.11.2023 r.).
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top