PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
INSTRUMENTY WSPARCIA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z PROBLEMAMI ZDROWOTNYMI NA PRZYKŁADZIE USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Oddział w Lublinie, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Polska
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Anna Jakubowicz   

Oddział w Lublinie, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Polska
Data nadesłania: 15-11-2021
Data ostatniej rewizji: 08-12-2021
Data akceptacji: 08-12-2021
Data publikacji online: 31-12-2021
Data publikacji: 31-12-2021
 
Economic and Regional Studies 2021;14(4):485–494
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: Prezentowany tekst dotyczy możliwości aktywizacji zawodowej osób z problemami zdrowotnymi. Z powodu problemów zdrowotnych osoby znajdują się na marginesie życia zawodowego, społecznego i rodzinnego. W opracowaniu podjęto próbę ukazania instrumentów wsparcia będących w ofercie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, które mają do wyboru osoby z problemami zdrowotnymi. Materiały i metody: W pracy wykorzystano dane Głównego Urzędu Statystycznego i dane ogólnodostępne na stronie internetowej www.zus.pl. Wyniki: Powrót do pracy osób z problemami zdrowotnymi to złożony proces i dotyczy znacznej liczby osób tworzących grupę w wieku produkcyjnym. Należy zwrócić uwagę, iż aktywizacja zawodowa osób z problemami zdrowotnymi zależy od wielu czynników: od aktualnego stanu wiedzy medycznej, od dostępu do usług medycznych, a także od wiary w możliwość powrotu do pracy czy od dostępu do wsparcia w ramach ubezpieczenia. Wnioski: Spójne programy i plany działania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stwarzają skuteczne mechanizmy wspierające powrót do pracy osób z problemami zdrowotnymi. Kluczowe rozwiązania dla tych osób winny się skupiać wokół wsparcia tych osób w rozwiązywaniu bieżących problemów, a także prowadzić działania w zakresie poprawy warunków pracy.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
iThenticate
 
REFERENCJE (7)
1.
Brzezińska, A. I., Kaczan, R., Piotrowski, K., Rycielski, P. (2008). Uwarunkowania aktywności zawodowej osób z ograniczeniami sprawności: kapitał osobisty i społeczny. Nauka, 2, 129-156.
 
2.
Ceglarska-Jóźwiak, J. (2012). Renta szkoleniowa. Z Zagadnień Zabezpieczenia Społecznego, 4, 13-37.
 
3.
Pogonowski, M. (2020). Prewencja rentowa jako metoda przeciwdziałania niezdolności do pracy. Wybrane aspekty. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 1, 115-132. https://doi.org/10.14746/ssp.2....
 
4.
Szydziak, M. (2003). Zmiana zawodu ze względu na niezdolność do pracy. Praca i Zabezpieczenia Społeczne, nr 2, 32-34.
 
5.
Uścinska, G., Wilmowska-Pietruszyńska, A. (2014). Rehabilitacja Zawodowa – stan aktualny i proponowane zmiany. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 
6.
Walusiak-Skorupa, J., Lipowska, M., Wiszniewska, M. (2020). Ocena roli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w aktywizacji zawodowej osób z problemami zdrowotnymi, realizowanej poprzez wydawanie orzeczeń o celowości przekwalifikowania zawodowego. Medycyna Pracy, 71(3), 309-323. https://doi.org/10.13075/mp.58....
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725