ARTYKUŁ ORYGINALNY
MIEJSCE PWSZ Z WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W STRATEGIACH ROZWOJU LOKALNEGO I REGIONALNEGO
 
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Ekonomii, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II, Polska
 
 
Data publikacji: 30-09-2019
 
 
Autor do korespondencji
Mariusz Pyra   

Zakład Ekonomii, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II, Sidorska 95/97, 21-500, Biała Podlaska, Polska
 
 
Economic and Regional Studies 2019;12(3):302-311
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: Celem opracowania jest określenie miejsca państwowych wyższych szkół zawodowych z województwa lubelskiego w strategiach rozwojowych różnych szczebli terytorialnych. Materiały i metody: Do opracowania materiału zastosowano metodę badania dokumentów polegającą na analizie treści strategii i planów rozwojowych. W pracy wykorzystano również metodę indukcji (etap studiów literaturowych), analizę i syntezę (etap badań empirycznych), metodę dedukcji (etap koncepcyjny). Wyniki: Odniesienia do publicznych uczelni zawodowych częściej pojawiają się w członach diagnostycznych aniżeli programowych tych dokumentów strategicznych. Jednostki samorządu terytorialnego subregionu chełmskiego w znacznie większym stopniu uwzględniają, a co za tym idzie doceniają funkcjonowanie i działalność publicznej uczelni zawodowej niż ma to miejsce w przypadku subregionu bialskiego czy zamojskiego. Wnioski: W regionalnych dokumentach strategicznych województwa lubelskiego sformułowania dotyczące szkolnictwa wyższego odnoszą się raczej do spraw ogólnych. W lokalnych dokumentach strategicznych częściej można zauważyć bardziej bezpośrednie i literalne odniesienia dotyczące sposobów możliwości współpracy i współdziałania JST i biznesu z publicznymi uczelniami zawodowymi dla dobra terytorialnych układów lokalnych.
 
REFERENCJE (24)
1.
Adamowicz, M. (2014). Przemiany w systemie edukacji szkolnictwa wyższego w Polsce. W: M. Adamowicz (red.), Państwowe wyższe szkoły zawodowe w Polsce. Dokonania, Stan obecny, Perspektywy (s. 17-32). Biała Podlaska: Wydawnictwo PSW JPII.
 
2.
Adamowicz, M. (2003). Skala lokalna w terytorialnym podziale kraju. W: M. Adamowicz (red.), Strategie rozwoju lokalnego. Tom 1. Aspekty instytucjonalne (s. 11-23). Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 
3.
Borys, T. (2010). Zrównoważony rozwój jako wyzwanie edukacyjne. W: T. Borys (red.), Edukacja dla zrównoważonego rozwoju tom I, Edukacja dla ładu zintegrowanego (s. 25-40). Białystok – Wrocław: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko.
 
4.
Guzal-Dec, D. (2015). Strategie rozwoju lokalnego jako narzędzie zarządzania rozwojem gmin położonych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego. Roczniki Naukowe SERiA, XVII(3), 125-130.
 
5.
Jaroszyński, M. (1971). Prawo pracowników naukowych. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 
6.
Klasik, A. (1996). Lokalny rozwój gospodarczy i metody jego budowania. Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, 734, 23-30.
 
7.
Kowalska, E. (2013), Zmiana w szkolnictwie wyższym. Studium przypadków. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 
8.
Regionalna Strategia Innowacji Województwa Lubelskiego do roku 2020, Lublin 2014.
 
9.
Strategia Rozwoju Miasta Biała Podlaska na lata 2008-2015, Biała Podlaska 2008.
 
10.
Strategia Rozwoju Miasta Chełm. Aktualizacja na lata 2015-2020 z perspektywą do roku 2030, Chełm 2015.
 
11.
Strategia Rozwoju Miasta Chełm na lata 2009-2015, Chełm 2009.
 
12.
Strategia Rozwoju Miasta Zamość do roku 2020, Zamość 2014.
 
13.
Strategia Rozwoju Powiatu Bialskiego na lata 2007-2015, Biała Podlaska 2008.
 
14.
Strategia Rozwoju Powiatu Chełmskiego na lata 2008-2015, Chełm 2008.
 
15.
Strategia Rozwoju Powiatu Zamojskiego na lata 2007-2020, Zamość 2007.
 
16.
Strategia rozwoju województwa lubelskiego na lata 2006-2013 z perspektywą do 2020 roku, Lublin 2005.
 
17.
Strategia rozwoju województwa lubelskiego na lata 2014-2020, Lublin 2014.
 
18.
Szewczuk, A., Kogut-Jaworska, M., Zioło, M. (2011). Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka. Warszawa: C.H. Beck.
 
19.
Ustawa z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyższych szkołach zawodowych, Dz. U. z 1997 r., Nr 96, poz. 590, z późn. zm.
 
20.
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2018, poz. 1668.
 
21.
Wiatrak, A.P. (2016). Strategie rozwoju regionalnego i lokalnego jako narzędzie rozwoju i aktywności ludności. Roczniki Naukowe SERiA, XVII(6), 303-307.
 
22.
Zasadzki, W. (2005). Wybrane problemy lokalnej i regionalnej polityki gospodarczej. W: J. Kaja, K. Piech (red.), Rozwój oraz polityka regionalna i lokalna w Polsce (s. 23-31). Warszawa: Wydawnictwo SGH.
 
23.
Zimny, A. (2017). Publiczne uczelnie zawodowe w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce. Warszawa: CeDeWu.
 
24.
Zintegrowana Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska na lata 2015-2020 (z perspektywą do 2030 roku), Lublin-Biała Podlaska 2015.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top