ORIGINAL ARTICLE
INVESTMENT POLICY AS AN IMPORTANT INSTRUMENT DETERMINING COMPETITIVENESS AND MUNICIPAL DEVELOPMENT
 
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Szczeciński
 
 
Publication date: 2018-07-02
 
 
Economic and Regional Studies 2011;4(2):100-107
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article concerns the problem of local development, which takes place under conditions of constant rivalry between territorial units. One of the main instruments that affects local area development are new investments carried out in particular space. Investments undertaken by local authorities and private sector have an influence on the level of competitiveness of (certain) community. This article aims to show how the "municipal offer" is adapted to the needs of specific recipient and which communication methods are used by local authorities to interest potential investors. As well as the incentives used by them to initiate new business ventures in the borough
 
REFERENCES (38)
1.
Bagdziński S.L. (2004), Lokalna polityka gospodarcza (w okresie transformacji systemowej). Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.
 
2.
Blakely E.J. (1989), Planning Local Economic Development. Theory and Practice. Sage Publication, London – New Delhi.
 
3.
Brol R. (1998), Rozwój lokalny – nowa logika rozwoju gospodarczego. W: M. Obrębalski (red.), Gospodarka lokalna w teorii i praktyce. Prace Naukowe Nr 785, AE im. Oskara Langego, Wrocław, s. 11-14.
 
4.
Cheshire P.C., Gordon I.R. (red.) (1995), Territorial Competition in an Integrating Europe. Aldershot-Avebury, s. 133.
 
5.
Czempas J. (1999), Przestrzenne zróżnicowanie skłonności do inwestowania i potencjału inwestycyjnego gmin województwa katowickiego w latach 1992-1998, W: H. Henzel (red.), Finanse, ryzyko, ekologia w procesach inwestycyjnych. Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice, s. 47.
 
6.
Czempas J. (2003), Inwestowanie w gminach województwa śląskiego. „Wiadomości Statysty-czne”, nr1, s. 52.
 
7.
Czykiel-Wierzba D. (1998), Polityka regionalna Unii Europejskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 
8.
Duda A. (red.) (2010), Public relations miast i regionów. Wyd. Difin, Warszawa, s. 67.
 
9.
Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M. (2004), Analiza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego. Wyd. Municipium, Warszawa.
 
10.
Dziemianowicz W. (2000), Polskie gminy i regiony w globalnej konkurencji, „Wspólnota”, nr 46, s. 3031.
 
11.
Filipiak B., Kogut M., Szewczuk A., Zioło M. (2005), Rozwój lokalny i regionalny. Uwarunkowania, finanse, procedury. Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 
12.
Filipiak-Dylewska B., zewczuk A. (2000), Finansowe i organizacyjne determinanty wzrostu konkurencyjności polskich miast i gmin. W: Konkurencyjność polskiej gospodarki. Materiały konferencyjne Ogólnopolskiej Konferencji Przedkongresowej PTE w Szczecinie, Szczecin, s. 28.
 
13.
Filipiak-Dylewska B., Szewczuk A. (2000), Zarządzanie strategiczne. Narzędzia, scenariusze, procesy. Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 
14.
Gorzelak G., Jałowiecki B. (2000), Konkurencyjność regionów. „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 1(1), s. 7.
 
15.
Gorzym-Wilkowski W.A. (2006), Gospodarka przestrzenna samorządu terytorialnego. Zarys. Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 
16.
Graczyk M. (2008), Zarządzanie inwestycjami komunalnymi. Dobra praktyka w pozyskiwaniu funduszy europejskich, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz – Zielona Góra.
 
17.
Gruchman B., Zawisny K. (1992), Metody i instrumenty pobudzania przedsiębiorczości lokalnej (z doświadczeń zagranicznych). W: Gospodarka lokalna w warunkach samorządności, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Nr 205, Poznań, s. 70.
 
18.
Jastrzębska M. (2005), Polityka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 
19.
Klamut M. (red.) (2000), Polityka budowy regionu konkurencyjnego. Strategie – modele – postęp technologiczny. Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław, s.32.
 
20.
Kłysik-Uryszek A. (2010), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w gospodarce regionu. Teoria i praktyka. Wyd. CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa.
 
21.
Kogut-Jaworska M. (2008), Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w stymulowaniu rozwoju gospodarczego. Wyd. CeDeWu, Warszawa.
 
22.
Komorowski J.W. (2000), Współczesne uwarunkowania gospodarczo-przestrzenne internacjonalizacji miast polskich. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
 
23.
Kuciński K. (red.) (2009), Por. Geografia ekonomiczna. Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków, s. 374.
 
24.
Kuhn A. (1995), L'intercommunalité de projet, un instrument privilégie pour le développement local du monde rural. Wyd. Dea Gestion, Paryż.
 
25.
Markowski T. (1995), Lokalna polityka rozwoju ekonomicznego – aspekty organizacyjne i instytucjonalne. W: L.M. Salamon, R.A. Seidel, P.
 
26.
Bury, T. Markowski (red.), Gospodarka samorządów terytorialnych w świetle doświadczeń amerykańskich. Fundacja Promocji Czystych Technologii TECHEKO, Łódź, s. 246.
 
27.
Markowski T. (1996), Wspieranie wzrostu konkurencyjności w polityce rozwoju regionalnego. W: J. Szlachta i in. (red.), Strategiczne wyzwania dla polityki rozwoju regionalnego Polski. Friedrich Ebert Siftung, Warszawa, s. 99.
 
28.
Nowak M.J., Skotarczak T. (red.) (2010), Zarządzanie miastem. Studium ekonomiczne i organizacyjne. Wyd. CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa, s. 271.
 
29.
Parysek J.J. (2001), Podstawy gospodarki lokalnej. Wyd. Naukowe UAM, Poznań.
 
30.
Raport Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (2004), nt. Inwestycyjny proces budowlany-bariery inwestycyjne oraz propozycje działań usprawniających. Rada Ministrów, Warszawa.
 
31.
Raport NIK (2007), Informacja o wynikach kontroli kształtowania polityki przestrzennej w gminach jako podstawowego instrumentu rozwoju inwestycji. Departament Środowiska, Rolnictwa i Zagospodarowania Przestrzennego, Warszawa, s. 16.
 
32.
Secomski K. (1982), Ekonomika regionalna. PWE, Warszawa.
 
33.
Słownik ekonomiczny dla przedsiębiorcy w warunkach rynku (1993), Wyd. ZNICZ, Szczecin. 33. Słownik języka polskiego (1998), Tom 1, Wyd. PWN, Warszawa, s. 756.
 
34.
Szromnik A. (2008), Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku. Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków.
 
35.
Trojanek M. (1994), Oddziaływanie władzy lokalnej na efektywność przedsięwzięć inwestycyjnych. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 
36.
Zalewski A. (2006), Uwarunkowania skuteczności stymulowania rozwoju lokalnego. „Problemy zarządzania”, Nr 3 (13), s. 23.
 
37.
Zimny A. (2008), Uwarunkowania efektywności inwestycji gminnych w sferze infrastruktury technicznej. PWSZ w Koninie, Konin.
 
38.
Ziółkowski M., Goleń M. (2006), Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym. W: H. SochackaKrysiak (red.), Zarządzanie gospodarką i finansami gminy. Wydanie drugie uzupełnione i zaktualizowane. Wyd. Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa, s. 66.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top