ORIGINAL ARTICLE
SPATIAL DIVERSITY OF MUNICIPAL CAPITAL COMPANIES IN POLAND
 
 
More details
Hide details
1
University of Agriculture in Kraków Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 
 
Publication date: 2018-07-04
 
 
Corresponding author
Łukasz Satoła   

dr inż. Łukasz Satoła, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Instytut Ekonomiki i Zarządzania Przedsiębiorstwami, Zakład Ekonomiki i Finansów Przedsiębiorstw; al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, Poland; phone: +48 12 662 43 71
 
 
Economic and Regional Studies 2017;10(3):32-41
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Subject and purpose of work: This article aims to identify the spatial diversity of Polish municipal services companies operating pursuant to the Commercial Companies Code. Materials and methods: The data from the database Structural changes of national economy entities in the REGON register was used. To evaluate the spatial diversity in the occurrence of municipal services companies, this article employed an indicator of the number of municipal capital companies per commune. Results: Although there is a clear spatial diversity among municipal services companies, their number in Poland increased significantly during the period 2005-2015. The majority of these companies operate in the most industrialised and urbanised regions. Conclusions: The form of a capital company in the municipal economy sector is the most suitable for a large scale of conducted operations. A small scale of operations, characteristic mainly of rural communes, predisposes them for applying the form of a budgetary establishment.
 
REFERENCES (15)
1.
Czaplak J. (2012), Spółki komunalne w rozwoju województwa lubelskiego. Zeszyty Naukowe WSEI seria: Ekonomia, nr 5(2), s. 211-240.
 
2.
DiLorenzo T. J. (1996), The myth of natural monopoly. The Review of Austrian Economics, nr 9(2), s. 43-58.
 
3.
Grzymała Z. (2010), Formy organizacyjno prawne przedsiębiorstw komunalnych i ich wpływ na efektywność. Oficyna wydawnicza – Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 
4.
Jeżowski P., Grzymała Z. (2009), Przesłanki likwidacji komunalnych zakładów budżetowych. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, nr 92, s. 9-45.
 
5.
Kogut-Jaworska M. (2010), Świadczenie usług komunalnych w kontekście zagrożenia negatywną interwencją w gospodarce lokalnej. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nr 31, pp. 11-19.
 
6.
Kozłowski W. (2015), Zarządzanie gospodarką komunalną. Wyd. New Europe Firma Szkoleniowa, Olsztyn.
 
7.
Mosca, M. (2008), On the origins of the concept of natural monopoly: Economies of scale and competition. The European Journal of the History of Economic Thought, nr 15(2), s. 317-353.
 
8.
Prus P. (2008), Współczesne problemy rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, nr 5(20), s. 133-143.
 
9.
Satoła Ł. (2016), Formy organizacyjno-prawne podmiotów wykonujących zadania z zakresu gospodarki komunalnej (na przykładzie województwa małopolskiego). Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, nr 18(1), s. 247-253.
 
10.
Stachowicz M. (2013), System gospodarki komunalnej, W: D. Stawasz, D. Sikora-Fernandez (red.) Zarządzanie w Jednostkach Samorządu Terytorialnego. Wyd. Placet, Warszawa, s. 37-62.
 
11.
Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. 1997, Nr 9, poz. 43 ze zm.).
 
12.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).
 
13.
Wollmann H. (2014), Public services in European countries. Between public/municipal and private sector provision-and reverse? In: C. Nunes Silva, J. Bucek (Eds.), Fiscal austerity and innovation in local governance in Europe. Aldershot, Ashgate, s. 49-76.
 
14.
Wyrok NSA – Ośrodek Zamiejscowy w Gdańsku z dnia 19. stycznia 2003 r. (SA/Gd 1968/2002).
 
15.
Zmiany strukturalne podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON z okresu 2005-2015, GUS.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top