REVIEW ARTICLE
REGIONAL ASPECTS IN THE WORK OF THE INSTITUTE OF SOIL SCIENCE AND PLANT CULTIVATION - STATE RESEARCH INSTITUTE IN PUŁAWY
 
More details
Hide details
1
Institute of Soil Science and Plant Cultivation - State Research Institute in Puławy Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
 
 
Publication date: 2018-07-04
 
 
Corresponding author
Stanisław Krasowicz   

prof. dr hab. Stanisław Krasowicz, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Zakład Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej, ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy, Polska; tel. +48 604 472 967; ORCID 0000-0003-3949-1444
 
 
Economic and Regional Studies 2017;10(4):110-119
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The subject of the work is to discuss the regional aspects in the work of the Institute of Soil Science and Plant Cultivation - State Research Institute in Puławy (henceforth referred to as ISSPC-SRI). All spheres of the Institute’s activity have been taken into account during the analysis. The basic sources of information were research plans, reports and publications whose authors were ISSPC-SRI employees. According to the analysis, regional aspects are reflected in ISSPC-SRI research conducted as part of statutory activities, long-term program and various types of projects. Regional aspects are conspicuous both in the diagnosis of the current condition and in forecasting changes in agriculture. They enrich, broaden and objectify assessments. They are also the premises for improving systems of agricultural advisory and strategic planning.
 
REFERENCES (10)
1.
Chyłek E. K., Rzepecka M. (2011), Biogospodarka – konkurencyjność i zrównoważone wykorzystanie zasobów. Polish Journal of Agronomy IUNG-PIB Puławy, 7, s. 3-13.
 
2.
Kopiński J., Matyka M. (2016), Ocena regionalnego zróżnicowania współzależności czynników przyrodniczych i organizacyjno -produkcyjnych w polskim rolnictwie. Zag. Ek. Rol., 1, s. 57-79.
 
3.
Krasowicz S., Kuś J. (2015), Regionalne uwarunkowania produkcji rolniczej w Polsce, W: E. Chyłek (red.), Badania naukowe w procesie kształtowania polskiej wizji Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej, Wydawnictwo Pascal sp. z o.o., MRiRW Warszawa, s.15-35.
 
4.
Matyka M., Krasowicz S., Kopiński J., Kuś J. (2013), Regionalne zróżnicowanie zmian produkcji rolniczej w Polsce. Studia i Raporty IUNG-PIB, 32(6), s. 143-165.
 
5.
Rocznik statystyczny rolnictwa (2015), GUS Warszawa.
 
6.
Rocznik statystyczny województw (2014), GUS Warszawa.
 
7.
Uchwała nr 223/2015 Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Wspieranie działań w zakresie ochrony i racjonalnego wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce oraz kształtowania jakości surowców roślinnych na lata 2016-2020” (Dz.U. z 2013 poz. 885, z późn. zm.).
 
8.
Zarychta M. (2013), Działania Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB na rzecz doradztwa i praktyki rolniczej, W: M. Zarychta (red.), Działalność Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach w zakresie wspierania doradztwa i praktyki rolniczej. Studia i Raporty IUNG-PIB, 33(7), s. 9-43.
 
9.
Zawalińska K. (2009), Instrumenty i efekty wsparcia Unii Europejskiej dla regionalnego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. IRWiR PAN, Warszawa.
 
10.
Zbiorowa (2017), Sprawozdanie z działalności badawczo-rozwojowej w roku 2016. IUNG-PIB Puławy.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top