ARTYKUŁ ORYGINALNY
ILOŚCIOWA OCENA DYNAMIKI ZMIAN WSKAŹNIKA PKB PER CAPITA W REGIONACH BUŁGARII I SŁOWACJI
 
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Metod Ilościowych, Politechnika Rzeszowska, Polska
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Agata Surówka   

Katedra Metod Ilościowych, Politechnika Rzeszowska, Ul.Powstańców Warszawy 8, 35-959, Rzeszów, Polska
Data publikacji: 28-06-2019
 
Economic and Regional Studies 2019;12(2):127–135
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Przedmiot i cel pracy: Praca ma na celu zaprezentowanie wyników badań w zakresie analizy dynamiki zmian dystrybucji dochodów mierzonej za pomocą PKB per capita dla regionów Bułgarii i Słowacji za pomocą metod ilościowych. Materiały i metody: Jako narzędzie badawcze wykorzystano macierz przejść. Większość badań ogranicza się bowiem do oceny oraz analizy trendów globalnych i nie powala na odróżnienie sytuacji, w których regiony zachowują swoją relatywną pozycję, od sytuacji w których ogólna dystrybucja dochodów zmienia sie niewiele a położenie niektórych regionów zmienia sie w sposób istotny. W tym przypadku pojedyncze regiony mogą znacznie różnić się między sobą tempem rozwoju nawet w okresach, w których nie stwierdzono występowania konwergencji. Wyniki: Badanie umożliwiło zweryfikowanie stopnia zróżnicowania siły gospodarczej badanych regionów oraz przeprowadzenie analizy porównawczej dynamiki zmian ogólnej dystrybucji dochodów w macierzach przejść. Wnioski: Regiony Słowacji i Bułgarii rozwijają się w analogicznym tempie. Można zaobserwować dużą stabilność dochodową. Za uzasadnione należy uznać poszukiwanie i wypracowywanie nowoczesnych narzędzi pozwalających na śledzenie omawianych tendencji.
 
REFERENCJE (7)
1.
Lewandowski, K. (2011). Ocena polityki regionalnej Unii Europejskiej w świetle badań empirycznych. Gospodarka w teorii i praktyce, 2 (29), 53-64.
 
2.
Łaźniewska, E., Górecki, T., Chmielewski, R. (2011). Konwergencja regionalna. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 
3.
Puga, D. (2001). European Regional Policies in Light of Recent Location Theories. CEPR Discussion Paper Series, 2767, 14-15.
 
4.
Surówka, A., Prędka, P. (2016). PKB per capita jako wyznacznik rozwoju ekonomicznego regionów Polski Wschodniej - wyniki badań własnych. W: L. Kowalczyk, F. Mroczko (red.), Innowacyjność to rozwój. Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu, 39(3), 209-220.
 
5.
Surówka, A. (2018). PKB per capita jako determinanta rozwoju ekonomicznego rozwoju regionów Polski i Litwy - analiza porównawcza w ujęciu dynamicznym. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 55(3), 187-198. https://doi.org/10.15584/nsawg....
 
6.
Surówka, A. (2014). Konkurencyjność województw Polski Wschodniej na tle regionów Unii Europejskiej w świetle badań własnych. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 39(3), 394-407. https://doi.org/10.15611/pn.20....
 
7.
Surówka, A. (2014). Znaczenie klastrów dla konkurencyjności Polski Wschodniej. W: L. Kowalczyk, F. Mroczko (red.), Kreatywność. Innowacyjność. Przedsiębiorczość: Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych. Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, 30(5), 359-370.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725