ARTYKUŁ ORYGINALNY
REGIONALNE FUNDUSZE ROZWOJU: PRZESŁANKI TWORZENIA I MODELE DZIAŁANIA
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Globalnych Współzależności Gospodarczych, SGH - Szkoła Główna Handlowa, Polska
 
2
Zarząd Stowarzyszenia, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Regionalnych Funduszy Rozwoju
 
3
Katedra Finansów Międzynarodowych, SGH - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 
Zaznaczeni autorzy mieli równy wkład w przygotowanie tego artykułu
 
 
Data nadesłania: 30-11-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 07-01-2024
 
 
Data akceptacji: 19-01-2024
 
 
Data publikacji online: 28-03-2024
 
 
Data publikacji: 28-03-2024
 
 
Autor do korespondencji
Mariusz-Jan Radło   

Katedra Globalnych Współzależności Gospodarczych, SGH - Szkoła Główna Handlowa, Al. Niepodległości 162, 02-554, Warszawa, Polska
 
 
Economic and Regional Studies 2024;17(1):1-20
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
G23
G28
R10
R11
 
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: Artykuł ma na celu przedstawienie tworzenia Regionalnych Funduszy Rozwoju (RFR) w Polsce, ich modeli organizacyjnych oraz czynników wpływających na ich rozwój i wybór modelu. Badanie skupia się także na analizie różnorodności RFR i ich źródeł. Materiały i metody: Badanie zbiera i przedstawia dane dotyczące RFR funkcjonujące w Polsce, oraz analizuje te dane w kontekście wybranych uwarunkowań prawnych i administracyjnych. Wyniki: Analiza wykazała znaczące zróżnicowanie RFR pod względem modeli funkcjonalno-organizacyjnych i skali działania. Na wybór modelu działania RFR wpływają takie czynniki, jak dojrzałość regionalnych rynków finansowych, wielkość funduszy RFR oraz rodzaje oferowanych instrumentów finansowych. Wnioski: Badanie podkreśla rozwój segmentu rynku finansowego współpracującego z instytucjami samorządowymi i przedsiębiorstwami w ciągu ostatniej dekady. Zwraca uwagę na rosnącą rolę instrumentów i instytucji finansowych w politykach rozwojowych realizowanych przez samorządy województw.
FINANSOWANIE
Badania, których wyniki zaprezentowane są w tym artykule przeprowadzono w ramach projektu Gospostrateg Mazovia 2.0 finansowanego z grantu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Gospostrateg1/388207/9/NCBR/2018).
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
iThenticate
 
REFERENCJE (23)
1.
Augustyniak, M. (2020). Samorząd terytorialny w świetle wybranych regulacji ustawy COVID-19 i jej zmian. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 
2.
Bode, M. (2015). Financial Instruments in Cohesion Policy. European Structural & Investment Funds Journal, 3(3), 173-186.
 
3.
Brei, M., Schclarek, A. (2018). The Countercyclical Behaviour of National Development Banks in Latin America and the Caribbean. In: S. Griffith-Jones, J.A. Ocampo (Eds.), The Future of National Development Banks. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oso/97....
 
4.
Chraska, F., Kasprzyk, K. (2021). Tracking progress in ESI Funds Financial Instruments [Cohesion Open Data]. https://cohesiondata.ec.europa... (2022). The European Regional Development Fund / Cohesion Fund. Fi-Compass.https://www.fi-compass.eu/fund....
 
5.
Griffith-Jones, S., Ocampo, J.A., Arias, P. (2018). Conclusions. In: S. Griffith-Jones, J.A. Ocampo (Eds.), The Future of National Development Banks ( p. 715-717). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oso/97....
 
6.
Ignor, M. (2022). Pośrednictwo finansowe regionalnych instytucji finansowych w Polsce [Rozprawa doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu]. https://wir.ue.wroc.pl/info/ph....
 
7.
Korenik, A. (2010). Dylemat pomocy samorządu terytorialnego w zwiększaniu dostępności usług mikrofinansowych dla przedsiębiorców’. Podmioty sektora finansów publicznych wobec ryzyka i niepewności. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 26, 77-87.
 
8.
Korenik, D., Ignor, M. (2024). Regionalne systemy finansowe gospodarki – podejście instytucjonalne: wyzwania dla rozwoju systemu pośrednictwa finansowego w Polsce. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 
9.
Kowalski, D. (2019). Regionalne fundusze rozwoju – zalety, wady i ograniczenia. Studia Prawnicze i Administracyjne, 27(1), 9-14.
 
10.
Pluskota, P. (2018). Repayable financial instruments in the European Union – the range of effect and efficacy. European Journal of Service Management, 27, 347–354. https://doi.org/10.18276/ejsm.....
 
11.
Pronobis, M. (2018). Polityka wykorzystania środków z instrumentów zwrotnych wdrażanych w ramach wybranych regionalnych programów operacyjnych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 527, 213-227.
 
12.
Radło, M.J., Ignor, M. (2021). Raport II z realizacji zadania 6: Szczegółowe zagadnienia związane z utworzeniem Mazowieckiego Funduszu Rozwoju na bazie Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego sp. z o. o. Raport przygotowany w ramach Szkoły Głównej Handlowej w ramach realizacji projektu Gospostrateg Mazovia 2.0. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 
13.
Radło, M.J., Ignor, M., Sum, K. (2021). Raport z realizacji zadania 6 dla Zarządu Województwa Mazowieckiego służący podjęciu decyzji w zakresie kierunkowych działań w celu przyszłego powołania Regionalnego Funduszu Rozwoju. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 
14.
Radło, M.J., Sum, K. (2023). Rola regionalnych instytucji finansowych we wspieraniu rozwoju w Polsce. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 
15.
Srokosz, W. (2020). Dotychczasowe próby reaktywowania komunalnych kas oszczędności w Polsce po 1989 r. In: P. Borszowski (Ed.), Regulacje prawa finansów publicznych i prawa podatkowego. Warszawa: Wolters Kluwer. https://sip-1lex-1pl-19wty4hul......? keyword=%22regionalny%20fundusz%20rozwoju%22&cm=STOP
 
16.
Stec, M. (2019). O potrzebie nowego spojrzenia na komunalną działalność gospodarczą. Finanse Komunalne, 11–12, 106-118.
 
17.
Sum, K., Radło, M.J., Mackiewicz, M. (2023). The multilevel governance of financial instruments in regional development policy: The case of Poland. Central European Management Journal, 31(3), 390-404. https://doi.org/10.1108/CEMJ-0....
 
18.
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 1998 Nr 91 poz. 576).
 
19.
Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1475).
 
20.
Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju (Dz. U. z 2022 r. poz. 2183 z późn. zm.).
 
21.
Vázquez-Barquero, A., Rodríguez-Cohard, J.C. (2016). Endogenous development and institutions: Challenges for local development initiatives. Environment and Planning C: Government and Policy, 34(6), 1135-1153. https://doi.org/10.1177/026377....
 
22.
Wishlade, F., Michie, R. (2017). Financial Instruments in Practice: Uptake and Limitations. OECD, European Commission.
 
23.
Xu, J., Marodon, R., Ru, X., Ren, X., Wu, X. (2021). What are public development banks and development financing institutions? Qualification criteria, stylized facts and development trends. China Economic Quarterly International, 1(4), 271-294. https://doi.org/10.1016/j.ceqi....
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top