ARTYKUŁ ORYGINALNY
ILOŚCIOWE ZMIANY CZYNNIKÓW ENDOGENICZNYCH WPŁYWAJĄCYCH NA ROZWÓJ GOSPODARCZY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W LATACH 2004-2017
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 
 
Data publikacji: 30-09-2019
 
 
Autor do korespondencji
Sylwester Kozak   

Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 
 
Economic and Regional Studies 2019;12(3):326-335
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: Celem artykułu jest przedstawienie ilościowych zmian jakim podlegały endogeniczne czynniki mające wpływ na rozwój województwa mazowieckiego w latach 2004-2017. Materiały i metody: W badaniu wykorzystano analizę porównawczą opartą na danych Głównego Urzędu Statystycznego zawartych w Banku Danych Lokalnych oraz Rocznikach Statystycznych Województwa Mazowieckiego. Wyniki: Wyniki badań wskazują, że w latach 2004-2017 stan gospodarki województwa mazowieckiego znacznie się poprawił. Pozytywny wpływ na ten proces miała rozbudowa infrastruktury transportowej i znaczne zasoby kapitału ludzkiego społeczeństwa. Wnioski: Na tempo rozwoju województwa mazowieckiego w znacznym stopniu wpływa zlokalizowana tu stolica Polski. Do innych czynników sprzyjających dynamicznemu rozwojowi województwa należą: duże zagęszczenie dróg i kolei, a także dobrze wykształcony kapitał ludzki.
 
REFERENCJE (30)
1.
Aghion, P., Howitt, P. (1998). Endogenous Growth Theory. Boston: MIT Press.
 
2.
Ałampajew P.M. (1959). Ekonomiczeskoje rajonirowanije SSSR. Moskwa: Gosplanizdat.
 
3.
Bagdziński, S.L. (1994). Lokalna polityka gospodarcza w okresie transformacji systemowej. Toruń: UMK.
 
4.
Bank Danych Lokalnych.
 
5.
Bourdieu, P., Wacquant, L. (2001). Zaproszenie do socjologii refleksyjnej. T. 21. Warszawa: Oficyna naukowa.
 
6.
Brol, R. (2006). Rozwój regionalny jako kategoria ekonomiczna. W: D. Strahl (red.), Metody oceny rozwoju regionalnego (s. 22-38). Wrocław: Wydawnictwo AE.
 
7.
Czemiel-Grzybowska, W. (2012). Ekonomia społeczna a rozwój regionalny. W: W. Czemiel-Grzybowska (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem społecznym – raport z badań (s. 22-30). Białystok: Regionalny Instytut Społeczno-Ekonomiczny.
 
8.
Gałązka, A. (2017). Teoretyczne podstawy rozwoju regionalnego – wybrane teorie, czynniki i bariery rozwoju regionalnego. Studia BAS, 1(49), 9-61.
 
9.
Hirschman, A.O. (1958). The Strategy of Economic Development. London: New Haven.
 
10.
Kaja, J., Piech, K. (2005). Rozwój oraz polityka regionalna i lokalna. Warszawa: SGH.
 
11.
Keynes, J. (1936). The General Theory of Employment, Interest and Money. London: Macmillan.
 
12.
Klasik, A. (1974). Optymalna struktura przestrzenna a rozwój regionalny. Warszawa: PWE.
 
13.
Korenik, S. (1999). Rozwój regionu ekonomicznego na przykładzie Dolnego Śląska. Wrocław: Wydawnictwo AE.
 
14.
Kudłacz, T. (1999). Programowanie rozwoju regionalnego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
15.
Markowska, M. (2002). Czynniki rozwoju regionalnego. W: E. Sobczak (red.), Gospodarka lokalna w teorii i praktyce (s. 20-33). Wrocław: Wydawnictwo AE.
 
16.
Ministerstwo Infrastruktury, Rząd ogłosił Program Kolej +. Pobrane z: https://www.gov.pl/web/infrast....
 
17.
Myrdal, K.G. (1957). Economic Theory and Underdeveloped Regions. London: Gerald Duckworth.
 
18.
Nogalski, B., Szreder, J., Walentynowicz P. (2006). Partnerstwo publiczno-prywatne jako szansa rozwoju lokalnego, bariery i korzyści. W: M. Oliński (red.), Uwarunkowania funkcjonowania sektora publicznego. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko Mazurski.
 
19.
North, D.C. (1955). Location Theory and Regional Economic Growth. The Journal of Political Economy, 63, 243. https://doi.org/10.1086/257668.
 
20.
North, D.C. (1997). The Contribution of the New Institutional Economics to an Understanding of the transition Problem, t. 1. Helsinki: Wider annual lectures. https://doi.org/10.1057/978023....
 
21.
Parysek, J.J. (1997). Podstawy gospodarki lokalnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
 
22.
Parysek, J.J. (2018). Rozwój społeczno-gospodarczy oraz czynniki i uwarunkowania rozwoju. Studia KPZK, 183, 37-56.
 
23.
Rivera-Batiz, L.A., Xie, D. (1993). Integration among unequals. Regional Science and Urban Economics, 23(3), 337-354. https://doi.org/10.1016/0166-0....
 
24.
Roczniki Statystyczne województwa mazowieckiego.
 
25.
Rogowska, M. (2010). Endogeniczne determinanty rozwoju lokalnego. Ekonomiczne problemy usług, 61, 353-361.
 
26.
Romer, P.M. (1990). Endogenous Technological Change. Journal of Political Economy, 98(5), 71-102. https://doi.org/10.1086/261725.
 
27.
Rostow, W.W. (1960). The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto, cz. 2. Cambridge: Cambridge University Press.
 
28.
Schumpeter, J.A. (1961). The theory of economic development: an inquiry into profits, capital, credit, interest, and the business cycle translated from the German by Redvers Opie. New York: OUP.
 
29.
Sen, A. (2002). Wolność i równość . Poznań: Zysk i Spółka.
 
30.
Tokarski, T. (2005). Wybrane modele podażowych czynników wzrostu gospodarczego. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top