ARTYKUŁ ORYGINALNY
ROZWÓJ ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH W POLSCE W RAMACH WSPÓLNYCH RAM STRATEGICZNYCH UNII EUROPEJSKIEJ
 
Więcej
Ukryj
1
Przedstawiciel RP w Stałym Komitecie ds. Badań w Rolnictwie przy Komisji Europejskiej - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi R epresentative of Poland to the Standing Committee on Agricultural Research of the European Commission - Ministry of Agriculture and Rural Development
 
 
Data publikacji: 11-07-2018
 
 
Economic and Regional Studies 2013;6(1):5-31
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Zwiększenie dynamiki i konkurencyjności europejskiego sektora rolnego i skuteczna realizacja strategii „Europa 2020” i jej wizji stymulowania rozwoju zrównoważonego, bazującego na wiedzy i innowacjach wiąże się nierozerwalnie z celami określonymi we Wspólnych Ramach Strategicznych”. W realizacji tych wyzwań swoje kluczowe miejsce zajmuje nauka i transfer wiedzy, za który na obszarach wiejskich w znacznej mierze odpowiada doradztwo rolnicze. Priorytety wyznaczone w strategii „WPR w kierunku 2020 roku” jednoznacznie wskazują strategicznie ważną rolę jaka została przypisana systemowi doradztwa rolniczego (Farm Advisory System - FAS), którego obszar działania nierozerwalnie związany jest z transferem wiedzy i innowacji. Istniejący w Polsce stan organizacyjny nauki, doradztwa rolniczego i transferu wiedzy oraz uwarunkowania prawne i finansowe działalności naukowej i innowacyjnej, których efekty powinny wspierać rozwój gospodarczy jak dotychczas nie spełniają oczekiwań. Przedstawione wnioski wskazują kierunki koniecznych zmian systemowych, które umożliwią bardziej efektywny proces wdrażania rozwiązań innowacyjnych w sektorze rolno-spożywczym i usługach działających na obszarach wiejskich.
 
REFERENCJE (14)
1.
Chyłek E.K. (2012), „Uwarunkowania innowacyjnego rozwoju sektora rolno-żywnościowego i obszarów wiejskich w ramach polityki rolnej” ss. 279 . Agencja Reklamowo-Wydawnicza, Warszawa;.
 
2.
Poczta W., Czubak W., Pawlak K. (2009), Zmiany w wolumenie produkcji i dochodach rolniczych w warunkach akcesji Polski do UE, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej nr 4;.
 
3.
Pawlak K., Poczta W. (2010), Potencjał polskiego rolnictwa pięć lat po akcesji Polski do UE jako przesłanka jego konkurencyjności, Wieś i Rolnictwo nr 1;.
 
4.
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno Społecznego i Komitetu Regionów WPR do 2020 r.: Sprostać wyzwaniom przyszłości związanym z żywnością, zasobami naturalnymi oraz aspektami terytorialnymi;.
 
5.
eur-lex.europa.eu;.
 
6.
ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/.../index_en.htm;.
 
7.
eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode...el... Inicjatywa Wspólnego Planowania – Joint Programming Initiatives (JPIs);.
 
8.
Ustawa z 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz.U. z 2004 r. Nr 251, poz. 2507 z późn. zmianami);.
 
9.
Ustawa z 1995 roku o izbach rolniczych (Dz.U. z 1996 r. Nr 1, poz. 3, z późn. zm.);.
 
10.
www.proinno-europe.eu/.../european-innovation-... European Innovation Scoreboard, 2008;.
 
11.
Złożony wskaźnik innowacyjności (SII) w: European Innovation Scoreboard 2008 - 2009, s. 5-7;.
 
12.
Projekt Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Bruksela, dnia 12.10.2011. KOM(2011) 627 wersja ostateczna;.
 
13.
Wniosek Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej, Bruksela KOM (2011)628/3;.
 
14.
European lnnovation Partnership (EIP) “Agricultural Productivity and Sustainability”.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top