ORIGINAL ARTICLE
QUANTITATIVE CHANGES OF ENDOGENOUS FACTORS AFFECTING THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE MAZOWIECKIE VOIVODESHIP IN 2004-2017
 
More details
Hide details
1
Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2019-09-30
 
 
Corresponding author
Sylwester Kozak   

Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 
 
Economic and Regional Studies 2019;12(3):326-335
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Subject and purpose of work: The article presents a quantitative change of endogenous factors affecting the development of the Mazowieckie Voivodeship in 2004-2017. Materials and methods: The research uses a comparative analysis based on the data of the Central Statistical Office included in the Local Data Bank and the Statistical Yearbooks of the Mazowieckie Voivodeship. Results: The results of the research show that in 2004-2017 the economic state of the Mazowieckie Voivodeship have significantly improved due to, the expansion of the transportation infrastructure and significant resources of well-educated human capital of the society. Conclusions: To a large extent, the pace of development of the Mazowieckie Voivodeship is impacted by the capital of Poland located there. Other factors favouring the dynamic development of the voivodeship are high density of roads and railway, along with well-educated human capital.
 
REFERENCES (30)
1.
Aghion, P., Howitt, P. (1998). Endogenous Growth Theory. Boston: MIT Press.
 
2.
Ałampajew P.M. (1959). Ekonomiczeskoje rajonirowanije SSSR. Moskwa: Gosplanizdat.
 
3.
Bagdziński, S.L. (1994). Lokalna polityka gospodarcza w okresie transformacji systemowej. Toruń: UMK.
 
4.
Bank Danych Lokalnych.
 
5.
Bourdieu, P., Wacquant, L. (2001). Zaproszenie do socjologii refleksyjnej. T. 21. Warszawa: Oficyna naukowa.
 
6.
Brol, R. (2006). Rozwój regionalny jako kategoria ekonomiczna. W: D. Strahl (red.), Metody oceny rozwoju regionalnego (s. 22-38). Wrocław: Wydawnictwo AE.
 
7.
Czemiel-Grzybowska, W. (2012). Ekonomia społeczna a rozwój regionalny. W: W. Czemiel-Grzybowska (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem społecznym – raport z badań (s. 22-30). Białystok: Regionalny Instytut Społeczno-Ekonomiczny.
 
8.
Gałązka, A. (2017). Teoretyczne podstawy rozwoju regionalnego – wybrane teorie, czynniki i bariery rozwoju regionalnego. Studia BAS, 1(49), 9-61.
 
9.
Hirschman, A.O. (1958). The Strategy of Economic Development. London: New Haven.
 
10.
Kaja, J., Piech, K. (2005). Rozwój oraz polityka regionalna i lokalna. Warszawa: SGH.
 
11.
Keynes, J. (1936). The General Theory of Employment, Interest and Money. London: Macmillan.
 
12.
Klasik, A. (1974). Optymalna struktura przestrzenna a rozwój regionalny. Warszawa: PWE.
 
13.
Korenik, S. (1999). Rozwój regionu ekonomicznego na przykładzie Dolnego Śląska. Wrocław: Wydawnictwo AE.
 
14.
Kudłacz, T. (1999). Programowanie rozwoju regionalnego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
15.
Markowska, M. (2002). Czynniki rozwoju regionalnego. W: E. Sobczak (red.), Gospodarka lokalna w teorii i praktyce (s. 20-33). Wrocław: Wydawnictwo AE.
 
16.
Ministerstwo Infrastruktury, Rząd ogłosił Program Kolej +. Pobrane z: https://www.gov.pl/web/infrast....
 
17.
Myrdal, K.G. (1957). Economic Theory and Underdeveloped Regions. London: Gerald Duckworth.
 
18.
Nogalski, B., Szreder, J., Walentynowicz P. (2006). Partnerstwo publiczno-prywatne jako szansa rozwoju lokalnego, bariery i korzyści. W: M. Oliński (red.), Uwarunkowania funkcjonowania sektora publicznego. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko Mazurski.
 
19.
North, D.C. (1955). Location Theory and Regional Economic Growth. The Journal of Political Economy, 63, 243. https://doi.org/10.1086/257668.
 
20.
North, D.C. (1997). The Contribution of the New Institutional Economics to an Understanding of the transition Problem, t. 1. Helsinki: Wider annual lectures. https://doi.org/10.1057/978023....
 
21.
Parysek, J.J. (1997). Podstawy gospodarki lokalnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
 
22.
Parysek, J.J. (2018). Rozwój społeczno-gospodarczy oraz czynniki i uwarunkowania rozwoju. Studia KPZK, 183, 37-56.
 
23.
Rivera-Batiz, L.A., Xie, D. (1993). Integration among unequals. Regional Science and Urban Economics, 23(3), 337-354. https://doi.org/10.1016/0166-0....
 
24.
Roczniki Statystyczne województwa mazowieckiego.
 
25.
Rogowska, M. (2010). Endogeniczne determinanty rozwoju lokalnego. Ekonomiczne problemy usług, 61, 353-361.
 
26.
Romer, P.M. (1990). Endogenous Technological Change. Journal of Political Economy, 98(5), 71-102. https://doi.org/10.1086/261725.
 
27.
Rostow, W.W. (1960). The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto, cz. 2. Cambridge: Cambridge University Press.
 
28.
Schumpeter, J.A. (1961). The theory of economic development: an inquiry into profits, capital, credit, interest, and the business cycle translated from the German by Redvers Opie. New York: OUP.
 
29.
Sen, A. (2002). Wolność i równość . Poznań: Zysk i Spółka.
 
30.
Tokarski, T. (2005). Wybrane modele podażowych czynników wzrostu gospodarczego. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top