ORIGINAL ARTICLE
REGIONAL DEVELOPMENT FUNDS: CREATION RATIONALE AND MODELS OF OPERATION
 
More details
Hide details
1
Katedra Globalnych Współzależności Gospodarczych, SGH - Szkoła Główna Handlowa, Polska
 
2
Zarząd Stowarzyszenia, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Regionalnych Funduszy Rozwoju
 
3
Katedra Finansów Międzynarodowych, SGH - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 
These authors had equal contribution to this work
 
 
Submission date: 2023-11-30
 
 
Final revision date: 2024-01-07
 
 
Acceptance date: 2024-01-19
 
 
Online publication date: 2024-03-28
 
 
Publication date: 2024-03-28
 
 
Corresponding author
Mariusz-Jan Radło   

Katedra Globalnych Współzależności Gospodarczych, SGH - Szkoła Główna Handlowa, Al. Niepodległości 162, 02-554, Warszawa, Polska
 
 
Economic and Regional Studies 2024;17(1):1-20
 
KEYWORDS
JEL CLASSIFICATION CODES
G23
G28
R10
R11
 
TOPICS
ABSTRACT
Subject and purpose of work: The purpose of the article is to present the creation of Regional Development Funds (Regionalne Fundusze Rozwoju - RFR) in Poland, their organisational models and factors influencing their development and choice of model. The research is also focused on the analysis of the variety of RFRs and their sources. Materials and methods: The research collects and presents data on RFRs operating in Poland, and analyses these data in the context of selected legal and administrative conditions. Results: The analysis showed significant variation among RFRs in terms of functional/ organisational models and scale of operation. The choice of an operating model for an RDF is influenced by factors such as the maturity of regional financial markets, the amount of RDF funds and the types of financial instruments offered. Conclusions: The study highlights the development of the financial market segment working with local authorities and businesses over the past decade. It draws attention to an increasing importance of financial instruments and institutions in development policies implemented by voivodeship governments.
FUNDING
The research whose results are presented in this article was conducted as part of the Gospostrateg Mazovia 2.0 project financed from the grant of the National Centre for Research and Development (Gospostrateg1/388207/9/NCBR/2018).
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
iThenticate
 
REFERENCES (23)
1.
Augustyniak, M. (2020). Samorząd terytorialny w świetle wybranych regulacji ustawy COVID-19 i jej zmian. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 
2.
Bode, M. (2015). Financial Instruments in Cohesion Policy. European Structural & Investment Funds Journal, 3(3), 173-186.
 
3.
Brei, M., Schclarek, A. (2018). The Countercyclical Behaviour of National Development Banks in Latin America and the Caribbean. In: S. Griffith-Jones, J.A. Ocampo (Eds.), The Future of National Development Banks. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oso/97....
 
4.
Chraska, F., Kasprzyk, K. (2021). Tracking progress in ESI Funds Financial Instruments [Cohesion Open Data]. https://cohesiondata.ec.europa... (2022). The European Regional Development Fund / Cohesion Fund. Fi-Compass.https://www.fi-compass.eu/fund....
 
5.
Griffith-Jones, S., Ocampo, J.A., Arias, P. (2018). Conclusions. In: S. Griffith-Jones, J.A. Ocampo (Eds.), The Future of National Development Banks ( p. 715-717). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oso/97....
 
6.
Ignor, M. (2022). Pośrednictwo finansowe regionalnych instytucji finansowych w Polsce [Rozprawa doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu]. https://wir.ue.wroc.pl/info/ph....
 
7.
Korenik, A. (2010). Dylemat pomocy samorządu terytorialnego w zwiększaniu dostępności usług mikrofinansowych dla przedsiębiorców’. Podmioty sektora finansów publicznych wobec ryzyka i niepewności. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 26, 77-87.
 
8.
Korenik, D., Ignor, M. (2024). Regionalne systemy finansowe gospodarki – podejście instytucjonalne: wyzwania dla rozwoju systemu pośrednictwa finansowego w Polsce. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 
9.
Kowalski, D. (2019). Regionalne fundusze rozwoju – zalety, wady i ograniczenia. Studia Prawnicze i Administracyjne, 27(1), 9-14.
 
10.
Pluskota, P. (2018). Repayable financial instruments in the European Union – the range of effect and efficacy. European Journal of Service Management, 27, 347–354. https://doi.org/10.18276/ejsm.....
 
11.
Pronobis, M. (2018). Polityka wykorzystania środków z instrumentów zwrotnych wdrażanych w ramach wybranych regionalnych programów operacyjnych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 527, 213-227.
 
12.
Radło, M.J., Ignor, M. (2021). Raport II z realizacji zadania 6: Szczegółowe zagadnienia związane z utworzeniem Mazowieckiego Funduszu Rozwoju na bazie Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego sp. z o. o. Raport przygotowany w ramach Szkoły Głównej Handlowej w ramach realizacji projektu Gospostrateg Mazovia 2.0. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 
13.
Radło, M.J., Ignor, M., Sum, K. (2021). Raport z realizacji zadania 6 dla Zarządu Województwa Mazowieckiego służący podjęciu decyzji w zakresie kierunkowych działań w celu przyszłego powołania Regionalnego Funduszu Rozwoju. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 
14.
Radło, M.J., Sum, K. (2023). Rola regionalnych instytucji finansowych we wspieraniu rozwoju w Polsce. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 
15.
Srokosz, W. (2020). Dotychczasowe próby reaktywowania komunalnych kas oszczędności w Polsce po 1989 r. In: P. Borszowski (Ed.), Regulacje prawa finansów publicznych i prawa podatkowego. Warszawa: Wolters Kluwer. https://sip-1lex-1pl-19wty4hul......? keyword=%22regionalny%20fundusz%20rozwoju%22&cm=STOP
 
16.
Stec, M. (2019). O potrzebie nowego spojrzenia na komunalną działalność gospodarczą. Finanse Komunalne, 11–12, 106-118.
 
17.
Sum, K., Radło, M.J., Mackiewicz, M. (2023). The multilevel governance of financial instruments in regional development policy: The case of Poland. Central European Management Journal, 31(3), 390-404. https://doi.org/10.1108/CEMJ-0....
 
18.
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 1998 Nr 91 poz. 576).
 
19.
Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1475).
 
20.
Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju (Dz. U. z 2022 r. poz. 2183 z późn. zm.).
 
21.
Vázquez-Barquero, A., Rodríguez-Cohard, J.C. (2016). Endogenous development and institutions: Challenges for local development initiatives. Environment and Planning C: Government and Policy, 34(6), 1135-1153. https://doi.org/10.1177/026377....
 
22.
Wishlade, F., Michie, R. (2017). Financial Instruments in Practice: Uptake and Limitations. OECD, European Commission.
 
23.
Xu, J., Marodon, R., Ru, X., Ren, X., Wu, X. (2021). What are public development banks and development financing institutions? Qualification criteria, stylized facts and development trends. China Economic Quarterly International, 1(4), 271-294. https://doi.org/10.1016/j.ceqi....
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top