ORIGINAL ARTICLE
THE ROLE OF THE LOCAL GOVERNMENT IN FOSTERING ENTREPRENEURSHIP – EVIDENCE FROM MUNICIPALITIES IN THE KRAKÓW METROPOLITAN AREA
 
More details
Hide details
1
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, Katedra Ekonomii i Gospodarki Żywnościowej, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Polska
 
2
Instytut Ekonomii i Finansów, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Polska
 
 
Submission date: 2023-12-22
 
 
Acceptance date: 2024-03-13
 
 
Online publication date: 2024-03-28
 
 
Publication date: 2024-03-28
 
 
Corresponding author
Wojciech Sroka   

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, Katedra Ekonomii i Gospodarki Żywnościowej, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Polska
 
 
Economic and Regional Studies 2024;17(1):21-57
 
KEYWORDS
JEL CLASSIFICATION CODES
H7
 
TOPICS
ABSTRACT
Subject and purpose of work: The study aims to identify models for supporting local entrepreneurship and assess their effectiveness. Materials and methods: Secondary (literature and statistical data) and primary data sources were used in the paper. The primary source was a survey among 230 entrepreneurs. We apply a mixed-method approach here (comparative analysis, cluster analysis). Results: The research demonstrated that the policy involving entrepreneurship support through tax instruments (reduced local tax rates) does not contribute significantly to providing entrepreneurship-fostering conditions. The study revealed that the level of entrepreneurship may be affected more by the expenditure policy. Conclusions: Local governments (LG) that are attractive to investors (such as easily available infrastructure and proximity to markets) should adopt high property-tax rates. The tax is undervalued in peri-urban municipalities (compared to property value) and does not burden the business. LG should intensify spatial planning and land management to ensure space for business to grow.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
iThenticate
 
REFERENCES (61)
1.
Aparicio, S., Urbano, D., Audretsch, D. (2016). Institutional factors, opportunity entrepreneurship and economic growth: Panel data evidence. Technological forecasting and social change, 102, 45-61. https://doi.org/10.1016/j.tech....
 
2.
Audretsch, D. B., Heger, D., Veith, T. (2015). Infrastructure and entrepreneurship. Small Business Economics, 44, 219-230. https://doi.org/10.1007/s11187....
 
3.
Badach, E., Kozielec, A., Matyjasik-Pejas, R., Paluch, Ł., Satoła, Ł., Wojewodzic, T. (2021). Oddziaływanie samorządów gminnych na kształtowanie lokalnych warunków rozwoju – studium województwa małopolskiego. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 
4.
Barczyk, J., Nogieć, M., Sroka, W., Wojewodzic, T. (2018). Pozarolnicza działalność gospodarcza w gminach położonych w zasięgu oddziaływania Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 105, 1, 47-57. https://doi.org/10.22630/RNR.2....
 
5.
Barczyk-Ciuła, J., Satoła, L. (2022). Conditions for the development of entrepreneurship in the municipalities of the Krakow Metropolitan Area. Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, 24(4), 13-26. https://doi.org/10.5604/01.300....
 
6.
Bennett, D. L. (2019). Infrastructure investments and entrepreneurial dynamism in the US. Journal of Business Venturing, 34(5), 105907. https://doi.org/10.1016/j.jbus....
 
7.
Beynon, M. J., Jones, P., Pickernell, D. (2018). Entrepreneurial climate and self-perceptions about entrepreneurship: a country comparison using fsQCA with dual outcomes. Journal of Business Research, 89, 418-428. https://doi.org/10.1016/j.jbus....
 
8.
Cervelló-Royo, R., Moya-Clemente, I., Perelló-Marin, M. R., Ribes-Giner, G. (2022). A configurational approach to a country’s entrepreneurship level: Innovation, financial and development factors. Journal of Business Research, 140, 394-402. https://doi.org/10.1016/j.jbus....
 
9.
Churski, P. (2013). Zmienność rozkładu przestrzennego obszarów wzrostu i obszarów stagnacji gospodarczej w Polsce – uwarunkowania i konsekwencje. Studia komitetu przestrzennego zagospodarowania kraju PAN, 153, 112-128.
 
10.
Derlukiewicz, N., Mempel-Śnieżyk, A., Pilewicz, T., Godlewska, M. (2021). Bottom-Up Initiatives Undertaken by Local Governments to Support Entrepreneurship. Energies, 14(19), 6328. https://doi.org/10.3390/en1419....
 
11.
Devece, C., Peris-Ortiz, M., Rueda-Armengot, C. (2016). Entrepreneurship during economic crisis: Success factors and paths to failure. Journal of Business Research, 69(11), 5366-5370. https://doi.org/10.1016/j.jbus....
 
12.
Drucker, P. F. (1985). Innovation and entrepreneurship: Practice and principles. New York: Harper Business.
 
13.
Everitt, R.S., Landau, S., Leese, M., Stahl, D. (2011). Cluster Analysis. 5th Edition. John Wiley & Sons. https://doi.org/10.1002/978047....
 
14.
Felis, P. (2014). Theoretical and practical aspects of the real estate taxation system reform in Poland – An outline of the concepts of the target solution. Journal of Management and Financial Sciences, 15(1), 97-110.
 
15.
Felis, P. (2015). Funkcja fiskalna i społeczna w powierzchniowym systemie opodatkowania nieruchomości na przykładzie gmin w Polsce. Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics, 277(3), 133-158. https://doi.org/10.33119/GN/10....
 
16.
Felis, P., Rosłaniec, H. (2017). Wykorzystanie podatku od nieruchomości w lokalnej polityce podatkowej miast Unii Metropolii Polskich. Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics, 288(2), 45-67. https://doi.org/10.33119/GN/10....
 
17.
Felis, P., Patrzałek, L., Bem, A., Bernardelli, M., Malinowska-Misiąg, E., Olejniczak, J., Kowalska, M. (2023). Opodatkowanie nieruchomości w Polsce na tle wybranych państw Europy Środkowo-Wschodniej: koncepcje przekształceń. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. https://doi.org/10.15611/2023.....
 
18.
Flieger, M. (2009). Ocena gminnych instrumentów wspierania przedsiębiorczości. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 71(1), 147-167.
 
19.
Godlewska, M., Pilewicz, T. (2022). Entrepreneurial activities of local governments in their investment attractiveness context – evidence from Poland. Local Government Studies, 48(3), 590-614. https://doi.org/10.1080/030039....
 
20.
Gorączkowska, J. (2020). Enterprise innovation in technology incubators and university business incubators in the context of Polish industry. Oeconomia Copernicana, 11(4), 799-817. https://doi.org/10.24136/oc.20....
 
21.
Grycuk, A., Zdrojek, M. (2015). Regionalne centra obsługi inwestora jako narzędzie wspierania przedsiębiorców. Studia BAS 1(41), 127-157.
 
22.
Heldak, M., Baumane, V. (2014). The tax system of real property in Poland and in Latvia. Baltic Surveying, 1, 109-115.
 
23.
Huczek, M. (2007). Promocja gminy jako sposób wspierania lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie i Marketing, 1, 107-113.
 
24.
Inglot-Brzęk, E., Skica, T. (2017). Zróżnicowanie efektów stosowania instrumentów wsparcia przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny z uwagi na kryterium kategorii rodzajowej gminy. Samorząd Terytorialny, 6, 24-53.
 
25.
Janeba, E., Osterloh, S. (2013). Tax and the city – a theory of local tax competition. Journal of Public Economics, 106, 89-100. https://doi.org/10.1016/j.jpub....
 
26.
Kogut-Jaworska, M. (2014). Modele stymulowania lokalnego rozwoju gospodarczego oparte na finansowym instrumentarium samorządu gminnego. Finanse: Czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN, 1, 121-141.
 
27.
Komornicki, T. (2015). Raport: Oszacowanie wartości wskaźnika dostępności czasowej na potrzeby dokumentów strategicznych, których postępy są monitorowane w ramach bazy STRATEG (izochrona 60 i 90 minut). IGiPZ im. S. Leszczyckiego w Warszawie, Warszawa.
 
28.
Korolewska, M. (2014). Polityka podatkowa gmin i miast na prawach powiatu w zakresie podatku od nieruchomości a wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny. Studia BAS, 1, 85-108.
 
29.
Kosała, M., Wach, K. (2014). Linking regional knowledge laboratory and growth of SMEs – empirical investigation in southern region of Poland. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 26, 113-131. https://doi.org/10.24917/20801....
 
30.
Kożuch, A. (2011). Rola samorządu terytorialnego we wspieraniu rozwoju lokalnego. Instrumenty zarządzania rozwojem w przedsiębiorczych gminach. K raków: I nstytut Spraw P ublicznych, Uniwersytet Jagielloński.
 
31.
Langenmayr, D., Simmler, M. (2021). Firm mobility and jurisdictions’ tax rate choices: Evidence from immobile firm entry. Journal of Public Economics, 204, 104530. https://doi.org/10.1016/j.jpub....
 
32.
Lim, D. S., Oh, C. H., De Clercq, D. (2016). Engagement in entrepreneurship in emerging economies: Interactive effects of individual-level factors and institutional conditions. International Business Review, 25(4), 933-945. https://doi.org/10.1016/j.ibus....
 
33.
Liu, S., Qian, H., Haynes, K. E. (2021). Entrepreneurship in small cities: evidence from US micropolitan areas. Economic Development Quarterly, 35(1), 3-21. https://doi.org/10.1177/089124....
 
34.
Marks-Bielska, R., Opalach, D. (2019). Differences in the level of entrepreneurship among municipalities of the warmińsko-mazurskie province in Poland. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 18(1), 53-62. https://doi.org/10.22630/ASPE.....
 
35.
Martyniuk-Pęczek, J., Martyniuk, O. (2013). Wpływ procesu suburbanizacji na rozwój przedsiębiorstw sektora MŚP w Polsce. Ekonomiczne Problemy Usług, 752, 96-105.
 
36.
Murzyn, D. (2010). Przedsiębiorczość w regionie a środki pomocowe Unii Europejskiej. Przedsiębiorczość – Edukacja, 6, 337-347. https://doi.org/10.24917/20833....
 
37.
Naudé, W. (2018). Urbanisation and entrepreneurship in development: Like a horse and carriage?. In: M. Dastbaz, W. Naude, J. Monoochehri (eds.), Smart Futures, Challenges of Urbanisation, and Social Sustainability (p. 29-47). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-....
 
38.
Polish Supreme Audit Office 2018. Informacja o wynikach kontroli. Wspieranie przedsiębiorczości przez gminy. KAP.430.018.2017, Nr ewid. 201/2017/P/17/004/KAP.
 
39.
Pomianek, I., Niewęgłowska, M. (2017). Bariery rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich w opinii przedsiębiorców i władz lokalnych powiatu radzyńskiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 487, 249-261. https://doi.org/10.15611/pn.20....
 
40.
Rekers, J. V., Stihl, L. (2021). One crisis, one region, two municipalities: The geography of institutions and change agency in regional development paths. Geoforum, 124, 89-98. https://doi.org/10.1016/j.geof....
 
41.
Riedel, N., Simmler, M., Wittrock, C. (2020). Local fiscal policies and their impact on the number and spatial distribution of new firms. Regional Science and Urban Economics, 83, 103525. https://doi.org/10.1016/j.regs....
 
42.
Satoła, Ł. (2014). Wpływ polityki podatkowej gmin na poziom przedsiębiorczości (na przykładzie podatku od nieruchomości). Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 40, 238-247.
 
43.
Satoła, Ł. (2017). Spatial Diversity of Municipal Capital Companies in Poland. Economic and Regional Studies/ Studia Ekonomiczne i Regionalne, 10(3), 32-41. https://doi.org/10.2478/ers-20....
 
44.
Sendra-Pons, P., Comeig, I., Mas-Tur, A. (2022). Institutional factors affecting entrepreneurship: A QCA analysis. European research on management and business economics, 28(3), 100187. https://doi.org/10.1016/j.iede....
 
45.
Shatkin, G. (2016). The real estate turn in policy and planning: Land monetization and the political economy of peri-urbanization in Asia. Cities, 53, 141-149. https://doi.org/10.1016/j.citi....
 
46.
Skica, T., Rodzinka, J. (2021). Local government policy towards the financial instruments supporting entrepreneurship. Entrepreneurial Business and Economics Review, 9(3), 135-147. https://doi.org/10.15678/EBER.....
 
47.
Skica, T., Bem, A., Żygadło, K. (2013). The role of local government in the process of entrepreneurship development. Finansowy Kwartalnik Internetowy e-Finanse, 9(4), 1-24.
 
48.
Slack, E. (2010). Financing Large Cities and Metropolitan Areas. Available online: http://www.ieb.ub.edu/aplicaci... (accessed on 10 July 2023).
 
49.
Slack, E., Bird, R. (2013). Merging Municipalities: Is Bigger Better? IMFG Paper No. 14. Toronto: Institute on Municipal Finance and Governance, University of Toronto.
 
50.
Slávik, Š., Bednár, R., Mišúnová Hudáková, I., Moravčíková, K. (2020). Cluster Typology of Business Models of Start-Ups.(Example of Slovakia). Administrative Sciences, 10(3), 54. https://doi.org/10.3390/admsci....
 
51.
Swianiewicz, P., Neneman, J., Łukomska, J. (2013). Koncepcja przekształceń podatku od nieruchomości. Finanse Komunalne, 7–8, 25-50.
 
52.
Swianiewicz, P., Łukomska, J. (2016). Local Tax Competition in Poland?. Miscellanea Geographica, 20(3), 37-43. https://doi.org/10.1515/mgrsd-....
 
53.
Trojanek, M., Kisiała, W. (2018). Recurrent Property Taxes in Communal Budgets – Identification of Types of Communes and their Spatial Differentiation. Real Estate Management and Valuation, 26(1), 39-50. https://doi.org/10.2478/remav-....
 
54.
Trojanek, M., Kisiala, W., Trojanek, R. (2021). Do local governments follow their neighbours’ tax strategies? Tax mimicking amongst Polish municipalities. Land Use Policy, 108, 105576. https://doi.org/10.1016/j.land....
 
55.
Wei, Y. (2022). Regional governments and opportunity entrepreneurship in underdeveloped institutional environments: An entrepreneurial ecosystem perspective. Research Policy, 51(1), 104380. https://doi.org/10.1016/j.resp....
 
56.
Widodo, C.A., Mahi, B.R. (2022). The Effect of Financial and Non-financial Supports on the Productivity of MSEs in Indonesia. Journal of Economics, Business, & Accountancy Ventura, 25(2), 229-243. https://doi.org/10.14414/jebav....
 
57.
Williams, N., Williams, C.C. (2011). Tackling barriers to entrepreneurship in a deprived urban neighbourhood. Local Economy: The Journal of the Local Economy Policy Unit, 26(1), 30–42. https://doi.org/10.1177/026909....
 
58.
Wołowiec, T. (2018). Preferencje podatkowe w podatku od nieruchomości a zachowania lokalizacyjno-konkurencyjne podatników prowadzących działalność gospodarczą. Roczniki Ekonomii i Zarządzania, 46(1), 81-114. https://doi.org/10.18290/reiz.....
 
59.
Wołowiec, T., Martyniuk, V. (2022). Local Tax Strategy and Its Components and the Formation of Investment Competitiveness of the Municipality. Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 17(2), 239-257. https://doi.org/10.32084/bsawp....
 
60.
Wołowiec, T., Skica, T. (2013). The instruments of stimulating entrepreneurship by local government units (LGU’s). Economic research – Ekonomska istraživanja, 26(4), 127-146. https://doi.org/10.1080/133167....
 
61.
Żołądkiewicz-Kuzioła, A. (2016). Podatek od nieruchomości jako gminny instrument wspierania przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 17(9.1), 357-368.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top