ARTYKUŁ ORYGINALNY
SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENACH CENNYCH PRZYRODNICZO I ZURBANIZOWANYCH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 
Economic and Regional Studies 2018;11(4):81–98
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Przedmiot i cel pracy: Celem badań było porównanie zachowań przedsiębiorstw zlokalizowanych na obszarach cennych przyrodniczo i w ich pobliżu z przedsiębiorstwami zlokalizowanymi na terenach zurbanizowanych pod kątem społecznej odpowiedzialności (CSR). Materiały i metody: Badania przeprowadzoną metodą sondażu diagnostycznego, przy pomocy wywiadów bezpośrednich. Wyniki: Wyniki i wnioski: Przedsiębiorstwa zlokalizowane na terenach cennych przyrodniczo lub w ich pobliżu zdecydowanie częściej podnajmują inwestycje ekologiczne i na ochronę środowiska (27,68%), dbają o dobro wspólne (54,46%) i dobrze traktują pracowników (54,46%), niż przedsiębiorstwa zlokalizowane na terenach zurbanizowanych (odpowiednio: 10,72%; 25,89% i 25,89%). Wrażliwość przyrodnicza wynika głównie z faktu bezpośrednich kontaktów przedsiębiorstwa z przyrodą i zauważenia jak ważna jest jego ochrona, podobnie dobre traktowanie pracowników głównie wynika z łączenia relacji biznesowych i osobistych z pracownikami. Przedsiębiorstwa zlokalizowane na terenach zurbanizowanych zdecydowanie częściej natomiast wspierają akcje charytatywne (22,33%), co jest wynikiem osiągania wyższych zysków przez te przedsiębiorstwa i częstszymi prośbami o taką pomoc. Dalsze badania w tym zakresie powinny dotyczyć czynników jakie wpływają na to, że przedsiębiorcy chętniej będą w rozwoju swoich firm wprowadzać CSR.
 
REFERENCJE (23)
1.
Bilińska, K. (2013). Wykorzystanie koncepcji CRS w działalności sieci handlu detalicznego. Handel wewnętrzny – rynek – przedsiębiorstwo – konsumpcja - marketing, 3, 72-79.
 
2.
Bowen, H. R. (1953). Social Responsibilities of the Businessman. New York: Harper & Row.
 
3.
Carroll, A. B. (1979). A three-dimensional conceptual model of corporate performance. Academy of Management Review, 4(4), 497-505. https://doi.org/10.5465/amr.19... https://doi.org/10.2307/257850.
 
4.
Gautam, R., Singh, A. (2010). Corporate social responsibility practices in India: A study of top 500 companies. Global Business & Management Research, 2(1), 41-56.
 
5.
GUS (2017). Bank danych lokalnych. Pobrano z: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/st....
 
6.
Handelman, J.M., Stephen, J.A. (1999). The role of marketing actions with a social dimension: Appeals to the Intuitional Environment. Journal of Marketing, 63, 33-48. https://doi.org/10.2307/125177....
 
7.
Hildebrand, Ch. (2000). Probleme und Tendezen bei der Entwickl ung eines einheitlichen Unweltgutezeichens fur das Hotel, und Gaststattendewerbe, Diplomarbeit, Fachhochshule Munchen. Studiengang Tourismus, Zusammenarbeit mit Herbert Hamele, ECOTRANS, unpublished, Referenced in FEMATOUR.
 
8.
Kiron, D., Kruschwitz, N., Haanaes, K., Streng, V., Velken I. (2012). Sustainability nears a tipping point mit Sloan. Management Review, 53(2), 52-64.
 
9.
Lim, J.S., Greenwood, C.A. (2017). Communicating corporate social responsibility (CSR): Stakeholder responsiveness and engagement strategy to achieve CSR goals. Public Relations Review, 1(6), 186-192. https://doi.org/10.1016/j.pubr....
 
10.
Lindgreen, A., Swaen, V., Maon, F. (2009). Introduction: Corporate social responsibility implementation. Journal of Business Ethics, 85, 251-256. https://doi.org/10.1007/s10551....
 
11.
Nazari, J.A., Hrazdil O.K., Mahmoudian, F. (2017). Assessing social and environmental performance through narrative complexity in CSR reports. Journal of Contemporary Accounting & Economics, 13(2), 166-178. https://doi.org/10.1016/j.jcae....
 
12.
Pedersen, E. R. (2006b). Between Hopes and Realities: Reflections on the Promises and Practices of Corporate Social Responsibility (CSR). Copenhagen: PhD School of Technologies of Managing/Copenhagen Business School.
 
13.
Pedersen, E. R., Neergaard, P. (2006a). The bottom line of CSR: A different view. In: B. Measuring, F. Hond, G.A. Bakker., P. Neergaard (eds), Forthcoming in Managing Corporate Social Responsibility in Action (p. 55-62). Hampshire: Ashgate Publishing.
 
14.
Rabiański, R. (2011). Biznes odpowiedzialny społecznie. Zagadnienia, korzyści, praktyki, In: Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne. Norweski Mechanizm Finansowy (p. 1-30). Warszawa: Minister Spraw Zagranicznych RP.
 
15.
Rogowski, R. (2003). Znaczenie wartości moralnych w działalności gospodarczej przedsiębiorcy. In: L. Kaliszczak, S. Marczuk (eds.), Społeczne i ekonomiczne determinanty przedsiębiorczości – subregion tarnobrzeski w procesie zmian (s. 11-25). Tarnobrzeg: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu.
 
16.
Rok, B. (2004). Odpowiedzialny biznes. Warszawa: Wydawnictwo Forum Odpowiedzialności Biznesu.
 
17.
Rok, B. (2009), Czy przywództwo etyczne w działalności gospodarczej jest możliwe? Prakseologia, 149, 187-203.
 
18.
Rybak, M. (2004). Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Warszawa: PWN.
 
19.
Sen, S., Bhattacharya, C.B. (2001). Does doing good always lead to doing better? Consumer reactions to corporate social responsibility. Journal of Marketing Research, 38, 225-243. https://doi.org/10.1509/jmkr.3....
 
20.
Sokołowska, A. (2013). Społeczna odpowiedzialność małego przedsiębiorstwa. Identyfikacja – ocena – kierunki doskonalenia. Wroclaw: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 
21.
Soroka, A., Mazurek-Kusiak, A. (2014), The importance of corporate social responsibility of enterprises in business. Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia, 12(2), 117-125.
 
22.
Walsh, J.P., Weber K., Margolis, J.D. (2003). Social issues and management: our lost cause found. Journal of Management, 29, 860–882.https://doi.org/10.1016/S0149-... https://doi.org/10.1016/S0149-....
 
23.
Zwolińska-Ligaj, M. (2015). Społeczna odpowiedzialność biznesu w sektorze biogospodarki na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego. Economic and Regional Studies/Studia Ekonomiczne i Regionalne, 8(1), 92-111.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725