PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW JAKO JEDEN Z CZYNNIKÓW ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Nauk Ekonomicznych, SGGW, Polska
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Krystyna Krzyżanowska   

Wydział Nauk Ekonomicznych, SGGW, Polska
Data nadesłania: 16-03-2020
Data ostatniej rewizji: 16-04-2020
Data akceptacji: 20-04-2020
Data publikacji: 29-06-2020
 
Economic and Regional Studies 2020;13(2):170–183
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: Przedmiotem pracy jest rozwój przedsiębiorczości i jego determinanty, ze szczególnym uwzględnieniem atrakcyjności inwestycyjnej województw w Polsce. Celem pracy jest wskazanie poziomu rozwoju przedsiębiorczości (w latach 2009-2017) i atrakcyjności inwestycyjnej (w latach 2009-2016) poszczególnych województw, a także wskazanie zależności między tymi cechami. Materiały i metody: W pracy posłużono się metodą analizy literatury przedmiotu, a także metodą analizy danych wtórnych pozyskanych z raportów i opracowań GUS, PARP oraz IBnGR. Wyniki: W roku 2017, w stosunku do 2009, liczba MSP* w Polsce wzrosła o ponad 24%. Zauważono istotną, odwrotnie proporcjonalną zależność między liczbą przedsiębiorstw na 1000 ludności, a wskaźnikiem przeżycia przez przedsiębiorstwo pierwszego roku. Atrakcyjność inwestycyjna województw była zróżnicowana. Poziom atrakcyjności inwestycyjnej miał znaczny wpływ na rozwój przedsiębiorczości w poszczególnych województwach. Wnioski: W badaniach wykazano, że zarówno atrakcyjność inwestycyjna, jak i przedsiębiorczość znacząco zróżnicowane są w poszczególnych regionach. Pomiędzy tymi zjawiskami dostrzeżono istotną korelację. Od zasady tej były jednak wyjątki, co tłumaczyć można zjawiskiem dywergencji. * Sektor MSP rozumiany jest w tym opracowanie jako sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
iThenticate www.ithenticate.com
 
REFERENCJE (27)
1.
Atrakcyjność Inwestycyjna Regionów 2017 (2017). Warszawa: Instytut Przedsiębiorstwa SGH.
 
2.
Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2009 (2009). Gdańsk: IBnGR.
 
3.
Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2016 (2016). Gdańsk: IBnGR.
 
4.
Bieńkowska-Gołasa, W. (2018). Ekonomiczno-społeczne wymiary studenckiej przedsiębiorczości. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 
5.
Borowiecki, R. (2010). Przedsiębiorstwo w obliczu wyzwań współczesnej gospodarki. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 
6.
Bylicki, L. (1994). Kontrowersje wokół pojęcia przedsiębiorczości. W: J. Kania, S. Makarski (red.), Alternatywne źródła dochodów ludności wiejskiej (s. 37-49). Kraków: Wydawnictwo AR w Krakowie.
 
7.
Crozier, M. (1993). Przedsiębiorczość na podsłuchu. Warszawa: PWE.
 
8.
Drucker, P.F. (1992). Innowacje i przedsiębiorczość – praktyka i zasady. Warszawa: PWE.
 
9.
Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2009 r. (2010). Warszawa: GUS.
 
10.
Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2013 r. (2014). Warszawa: GUS.
 
11.
Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2017 r. (2018). Warszawa: GUS.
 
12.
Godlewska-Majkowska, H. (red.) (2012). Atrakcyjność inwestycyjna jako źródło przedsiębiorczych przewag konkurencyjnych. Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 
13.
Godlewska-Majkowska, H. i in. (2017). Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2017. Raport przygotowany na zlecenie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. w Instytucie Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Warszawa: SGH.
 
14.
Jaremczuk, K., Jędralska, K. (1992). Uwarunkowania zachowań przedsiębiorczych. Przegląd Organizacji, 9, 16-17. https://doi.org/10.33141/po.19....
 
15.
Kozłowska, M. (2012). Atrakcyjność inwestycyjna – rozważania teoretyczne. W: U. Zagórna-Janszta (red.), Problemy gospodarcze w ujęciu teoretycznym i praktycznym (s. 131-141). Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
 
16.
Mikosik, S. (1993). Teoria rozwoju gospodarczego Josepha Schumpetera. Warszawa: PWN.
 
17.
Mitek, A., Miciuła, I. (2012). Współczesne determinanty rozwoju przedsiębiorstw prywatnych. Studia i Materiały Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 28, 53-66.
 
18.
Niedzielski, E. (2000). Przedsiębiorczość. Warszawa: WSiP.
 
19.
Piecuch, T. (2010). Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 
20.
Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce (2019). Warszawa: PARP.
 
21.
Ratalewska, M. (2014). Czynniki warunkujące rozwój przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach. Studia i Materiały, 17, s. 20. https://doi.org/10.7172/1733-9....
 
22.
Schumpeter, J. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: PWN.
 
23.
Stawicka, M., Kwieciński, L., Wróblewski, M. (2010). Analiza atrakcyjności inwestycyjnej regionu w świetle współczesnych trendów. Wrocław: Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej.
 
24.
Śliwa, J. (2000). Szanse rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Wynagrodzenia, nr 1, dodatek miesięczny.
 
25.
Wybrane wskaźniki przedsiębiorczości w latach 2009-2013. (2015). Warszawa: GUS.
 
26.
Wybrane wskaźniki przedsiębiorczości w latach 2013-2017. (2019). Warszawa: GUS.
 
27.
Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON za lata 2008-2018. (2019). Warszawa: GUS.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725