ARTYKUŁ ORYGINALNY
ROLA SAMORZĄDU LOKALNEGO WE WSPIERANIU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA PRZYKŁADZIE GMIN ZLOKALIZOWANYCH W KRAKOWSKIM OBSZARZE METROPOLITALNYM
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, Katedra Ekonomii i Gospodarki Żywnościowej, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Polska
 
2
Instytut Ekonomii i Finansów, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Polska
 
 
Data nadesłania: 22-12-2023
 
 
Data akceptacji: 13-03-2024
 
 
Data publikacji online: 28-03-2024
 
 
Data publikacji: 28-03-2024
 
 
Autor do korespondencji
Wojciech Sroka   

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, Katedra Ekonomii i Gospodarki Żywnościowej, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Polska
 
 
Economic and Regional Studies 2024;17(1):21-57
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
H7
 
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: Celem opracowania jest identyfikacja modeli wspierania lokalnej przedsiębiorczości i ocena ich skuteczności Materiały i metody: W artykule wykorzystano wtórne (literatura przedmiotu oraz dane statystyczne) i pierwotne źródła danych. Podstawowym źródłem danych była ankieta przeprowadzona wśród 230 przedsiębiorców. W badaniach wykorzystano kilka metod badawczych, w tym wskaźnikową analizę porównawczą oraz analizę skupień. Wyniki: Badania wykazały, że polityka polegająca na wspieraniu przedsiębiorczości poprzez instrumenty podatkowe (obniżone stawki podatków lokalnych) nie przyczynia się w istotny sposób do zapewnienia warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości. Badanie wykazało, że na poziom przedsiębiorczości większy wpływ może mieć polityka wydatkowa. Wnioski: Samorządy, które są atrakcyjne dla inwestorów (m.in. łatwo dostępna infrastruktura i bliskość rynków) powinny stosować wysokie stawki podatku od nieruchomości. W gminach podmiejskich podatek jest zaniżony (w stosunku do wartości nieruchomości) i nie stanowi nadmiernego obciążenia fiskalnego dla przedsiębiorców. Lokalne samorządy powinny zintensyfikować prace nad uchwalaniem planów zagospodarowania przestrzennego, aby zapewnić przestrzeń do rozwoju biznesu.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
iThenticate
 
REFERENCJE (61)
1.
Aparicio, S., Urbano, D., Audretsch, D. (2016). Institutional factors, opportunity entrepreneurship and economic growth: Panel data evidence. Technological forecasting and social change, 102, 45-61. https://doi.org/10.1016/j.tech....
 
2.
Audretsch, D. B., Heger, D., Veith, T. (2015). Infrastructure and entrepreneurship. Small Business Economics, 44, 219-230. https://doi.org/10.1007/s11187....
 
3.
Badach, E., Kozielec, A., Matyjasik-Pejas, R., Paluch, Ł., Satoła, Ł., Wojewodzic, T. (2021). Oddziaływanie samorządów gminnych na kształtowanie lokalnych warunków rozwoju – studium województwa małopolskiego. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 
4.
Barczyk, J., Nogieć, M., Sroka, W., Wojewodzic, T. (2018). Pozarolnicza działalność gospodarcza w gminach położonych w zasięgu oddziaływania Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 105, 1, 47-57. https://doi.org/10.22630/RNR.2....
 
5.
Barczyk-Ciuła, J., Satoła, L. (2022). Conditions for the development of entrepreneurship in the municipalities of the Krakow Metropolitan Area. Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, 24(4), 13-26. https://doi.org/10.5604/01.300....
 
6.
Bennett, D. L. (2019). Infrastructure investments and entrepreneurial dynamism in the US. Journal of Business Venturing, 34(5), 105907. https://doi.org/10.1016/j.jbus....
 
7.
Beynon, M. J., Jones, P., Pickernell, D. (2018). Entrepreneurial climate and self-perceptions about entrepreneurship: a country comparison using fsQCA with dual outcomes. Journal of Business Research, 89, 418-428. https://doi.org/10.1016/j.jbus....
 
8.
Cervelló-Royo, R., Moya-Clemente, I., Perelló-Marin, M. R., Ribes-Giner, G. (2022). A configurational approach to a country’s entrepreneurship level: Innovation, financial and development factors. Journal of Business Research, 140, 394-402. https://doi.org/10.1016/j.jbus....
 
9.
Churski, P. (2013). Zmienność rozkładu przestrzennego obszarów wzrostu i obszarów stagnacji gospodarczej w Polsce – uwarunkowania i konsekwencje. Studia komitetu przestrzennego zagospodarowania kraju PAN, 153, 112-128.
 
10.
Derlukiewicz, N., Mempel-Śnieżyk, A., Pilewicz, T., Godlewska, M. (2021). Bottom-Up Initiatives Undertaken by Local Governments to Support Entrepreneurship. Energies, 14(19), 6328. https://doi.org/10.3390/en1419....
 
11.
Devece, C., Peris-Ortiz, M., Rueda-Armengot, C. (2016). Entrepreneurship during economic crisis: Success factors and paths to failure. Journal of Business Research, 69(11), 5366-5370. https://doi.org/10.1016/j.jbus....
 
12.
Drucker, P. F. (1985). Innovation and entrepreneurship: Practice and principles. New York: Harper Business.
 
13.
Everitt, R.S., Landau, S., Leese, M., Stahl, D. (2011). Cluster Analysis. 5th Edition. John Wiley & Sons. https://doi.org/10.1002/978047....
 
14.
Felis, P. (2014). Theoretical and practical aspects of the real estate taxation system reform in Poland – An outline of the concepts of the target solution. Journal of Management and Financial Sciences, 15(1), 97-110.
 
15.
Felis, P. (2015). Funkcja fiskalna i społeczna w powierzchniowym systemie opodatkowania nieruchomości na przykładzie gmin w Polsce. Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics, 277(3), 133-158. https://doi.org/10.33119/GN/10....
 
16.
Felis, P., Rosłaniec, H. (2017). Wykorzystanie podatku od nieruchomości w lokalnej polityce podatkowej miast Unii Metropolii Polskich. Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics, 288(2), 45-67. https://doi.org/10.33119/GN/10....
 
17.
Felis, P., Patrzałek, L., Bem, A., Bernardelli, M., Malinowska-Misiąg, E., Olejniczak, J., Kowalska, M. (2023). Opodatkowanie nieruchomości w Polsce na tle wybranych państw Europy Środkowo-Wschodniej: koncepcje przekształceń. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. https://doi.org/10.15611/2023.....
 
18.
Flieger, M. (2009). Ocena gminnych instrumentów wspierania przedsiębiorczości. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 71(1), 147-167.
 
19.
Godlewska, M., Pilewicz, T. (2022). Entrepreneurial activities of local governments in their investment attractiveness context – evidence from Poland. Local Government Studies, 48(3), 590-614. https://doi.org/10.1080/030039....
 
20.
Gorączkowska, J. (2020). Enterprise innovation in technology incubators and university business incubators in the context of Polish industry. Oeconomia Copernicana, 11(4), 799-817. https://doi.org/10.24136/oc.20....
 
21.
Grycuk, A., Zdrojek, M. (2015). Regionalne centra obsługi inwestora jako narzędzie wspierania przedsiębiorców. Studia BAS 1(41), 127-157.
 
22.
Heldak, M., Baumane, V. (2014). The tax system of real property in Poland and in Latvia. Baltic Surveying, 1, 109-115.
 
23.
Huczek, M. (2007). Promocja gminy jako sposób wspierania lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie i Marketing, 1, 107-113.
 
24.
Inglot-Brzęk, E., Skica, T. (2017). Zróżnicowanie efektów stosowania instrumentów wsparcia przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny z uwagi na kryterium kategorii rodzajowej gminy. Samorząd Terytorialny, 6, 24-53.
 
25.
Janeba, E., Osterloh, S. (2013). Tax and the city – a theory of local tax competition. Journal of Public Economics, 106, 89-100. https://doi.org/10.1016/j.jpub....
 
26.
Kogut-Jaworska, M. (2014). Modele stymulowania lokalnego rozwoju gospodarczego oparte na finansowym instrumentarium samorządu gminnego. Finanse: Czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN, 1, 121-141.
 
27.
Komornicki, T. (2015). Raport: Oszacowanie wartości wskaźnika dostępności czasowej na potrzeby dokumentów strategicznych, których postępy są monitorowane w ramach bazy STRATEG (izochrona 60 i 90 minut). IGiPZ im. S. Leszczyckiego w Warszawie, Warszawa.
 
28.
Korolewska, M. (2014). Polityka podatkowa gmin i miast na prawach powiatu w zakresie podatku od nieruchomości a wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny. Studia BAS, 1, 85-108.
 
29.
Kosała, M., Wach, K. (2014). Linking regional knowledge laboratory and growth of SMEs – empirical investigation in southern region of Poland. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 26, 113-131. https://doi.org/10.24917/20801....
 
30.
Kożuch, A. (2011). Rola samorządu terytorialnego we wspieraniu rozwoju lokalnego. Instrumenty zarządzania rozwojem w przedsiębiorczych gminach. K raków: I nstytut Spraw P ublicznych, Uniwersytet Jagielloński.
 
31.
Langenmayr, D., Simmler, M. (2021). Firm mobility and jurisdictions’ tax rate choices: Evidence from immobile firm entry. Journal of Public Economics, 204, 104530. https://doi.org/10.1016/j.jpub....
 
32.
Lim, D. S., Oh, C. H., De Clercq, D. (2016). Engagement in entrepreneurship in emerging economies: Interactive effects of individual-level factors and institutional conditions. International Business Review, 25(4), 933-945. https://doi.org/10.1016/j.ibus....
 
33.
Liu, S., Qian, H., Haynes, K. E. (2021). Entrepreneurship in small cities: evidence from US micropolitan areas. Economic Development Quarterly, 35(1), 3-21. https://doi.org/10.1177/089124....
 
34.
Marks-Bielska, R., Opalach, D. (2019). Differences in the level of entrepreneurship among municipalities of the warmińsko-mazurskie province in Poland. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 18(1), 53-62. https://doi.org/10.22630/ASPE.....
 
35.
Martyniuk-Pęczek, J., Martyniuk, O. (2013). Wpływ procesu suburbanizacji na rozwój przedsiębiorstw sektora MŚP w Polsce. Ekonomiczne Problemy Usług, 752, 96-105.
 
36.
Murzyn, D. (2010). Przedsiębiorczość w regionie a środki pomocowe Unii Europejskiej. Przedsiębiorczość – Edukacja, 6, 337-347. https://doi.org/10.24917/20833....
 
37.
Naudé, W. (2018). Urbanisation and entrepreneurship in development: Like a horse and carriage?. In: M. Dastbaz, W. Naude, J. Monoochehri (eds.), Smart Futures, Challenges of Urbanisation, and Social Sustainability (p. 29-47). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-....
 
38.
Polish Supreme Audit Office 2018. Informacja o wynikach kontroli. Wspieranie przedsiębiorczości przez gminy. KAP.430.018.2017, Nr ewid. 201/2017/P/17/004/KAP.
 
39.
Pomianek, I., Niewęgłowska, M. (2017). Bariery rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich w opinii przedsiębiorców i władz lokalnych powiatu radzyńskiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 487, 249-261. https://doi.org/10.15611/pn.20....
 
40.
Rekers, J. V., Stihl, L. (2021). One crisis, one region, two municipalities: The geography of institutions and change agency in regional development paths. Geoforum, 124, 89-98. https://doi.org/10.1016/j.geof....
 
41.
Riedel, N., Simmler, M., Wittrock, C. (2020). Local fiscal policies and their impact on the number and spatial distribution of new firms. Regional Science and Urban Economics, 83, 103525. https://doi.org/10.1016/j.regs....
 
42.
Satoła, Ł. (2014). Wpływ polityki podatkowej gmin na poziom przedsiębiorczości (na przykładzie podatku od nieruchomości). Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 40, 238-247.
 
43.
Satoła, Ł. (2017). Spatial Diversity of Municipal Capital Companies in Poland. Economic and Regional Studies/ Studia Ekonomiczne i Regionalne, 10(3), 32-41. https://doi.org/10.2478/ers-20....
 
44.
Sendra-Pons, P., Comeig, I., Mas-Tur, A. (2022). Institutional factors affecting entrepreneurship: A QCA analysis. European research on management and business economics, 28(3), 100187. https://doi.org/10.1016/j.iede....
 
45.
Shatkin, G. (2016). The real estate turn in policy and planning: Land monetization and the political economy of peri-urbanization in Asia. Cities, 53, 141-149. https://doi.org/10.1016/j.citi....
 
46.
Skica, T., Rodzinka, J. (2021). Local government policy towards the financial instruments supporting entrepreneurship. Entrepreneurial Business and Economics Review, 9(3), 135-147. https://doi.org/10.15678/EBER.....
 
47.
Skica, T., Bem, A., Żygadło, K. (2013). The role of local government in the process of entrepreneurship development. Finansowy Kwartalnik Internetowy e-Finanse, 9(4), 1-24.
 
48.
Slack, E. (2010). Financing Large Cities and Metropolitan Areas. Available online: http://www.ieb.ub.edu/aplicaci... (accessed on 10 July 2023).
 
49.
Slack, E., Bird, R. (2013). Merging Municipalities: Is Bigger Better? IMFG Paper No. 14. Toronto: Institute on Municipal Finance and Governance, University of Toronto.
 
50.
Slávik, Š., Bednár, R., Mišúnová Hudáková, I., Moravčíková, K. (2020). Cluster Typology of Business Models of Start-Ups.(Example of Slovakia). Administrative Sciences, 10(3), 54. https://doi.org/10.3390/admsci....
 
51.
Swianiewicz, P., Neneman, J., Łukomska, J. (2013). Koncepcja przekształceń podatku od nieruchomości. Finanse Komunalne, 7–8, 25-50.
 
52.
Swianiewicz, P., Łukomska, J. (2016). Local Tax Competition in Poland?. Miscellanea Geographica, 20(3), 37-43. https://doi.org/10.1515/mgrsd-....
 
53.
Trojanek, M., Kisiała, W. (2018). Recurrent Property Taxes in Communal Budgets – Identification of Types of Communes and their Spatial Differentiation. Real Estate Management and Valuation, 26(1), 39-50. https://doi.org/10.2478/remav-....
 
54.
Trojanek, M., Kisiala, W., Trojanek, R. (2021). Do local governments follow their neighbours’ tax strategies? Tax mimicking amongst Polish municipalities. Land Use Policy, 108, 105576. https://doi.org/10.1016/j.land....
 
55.
Wei, Y. (2022). Regional governments and opportunity entrepreneurship in underdeveloped institutional environments: An entrepreneurial ecosystem perspective. Research Policy, 51(1), 104380. https://doi.org/10.1016/j.resp....
 
56.
Widodo, C.A., Mahi, B.R. (2022). The Effect of Financial and Non-financial Supports on the Productivity of MSEs in Indonesia. Journal of Economics, Business, & Accountancy Ventura, 25(2), 229-243. https://doi.org/10.14414/jebav....
 
57.
Williams, N., Williams, C.C. (2011). Tackling barriers to entrepreneurship in a deprived urban neighbourhood. Local Economy: The Journal of the Local Economy Policy Unit, 26(1), 30–42. https://doi.org/10.1177/026909....
 
58.
Wołowiec, T. (2018). Preferencje podatkowe w podatku od nieruchomości a zachowania lokalizacyjno-konkurencyjne podatników prowadzących działalność gospodarczą. Roczniki Ekonomii i Zarządzania, 46(1), 81-114. https://doi.org/10.18290/reiz.....
 
59.
Wołowiec, T., Martyniuk, V. (2022). Local Tax Strategy and Its Components and the Formation of Investment Competitiveness of the Municipality. Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 17(2), 239-257. https://doi.org/10.32084/bsawp....
 
60.
Wołowiec, T., Skica, T. (2013). The instruments of stimulating entrepreneurship by local government units (LGU’s). Economic research – Ekonomska istraživanja, 26(4), 127-146. https://doi.org/10.1080/133167....
 
61.
Żołądkiewicz-Kuzioła, A. (2016). Podatek od nieruchomości jako gminny instrument wspierania przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 17(9.1), 357-368.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top