ARTYKUŁ ORYGINALNY
DOBROWOLNOŚĆ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW – POSTULATY DE LEGE FERENDA
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Zarządzania, Akademia Leona Koźmińskiego, Polska
 
 
Data nadesłania: 17-04-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 10-07-2023
 
 
Data akceptacji: 17-08-2023
 
 
Data publikacji: 28-09-2023
 
 
Autor do korespondencji
Antoni Jerzy Kolek   

Katedra Zarządzania, Akademia Leona Koźmińskiego, Jagiellońska 57/59, 03-301, Warszawa, Polska
 
 
Economic and Regional Studies 2023;16(3):399-411
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
L32 Public Enterprises • Public-Private Enterprises L53 Enterprise Policy
 
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: Przedmiotem pracy jest wskazanie sytuacji przedsiębiorców w polskim systemie ubezpieczeń społecznych oraz przedstawienie postulatów opartych na wnioskach wynikających z analizy sytuacji prawnej przedsiębiorców. Materiały i metody: W opracowaniu wykorzystano metodę analizy instytucjonalnej, która pozwoliła na przestawienie sytuacji przedsiębiorców w polskim systemie ubezpieczeń społecznych. Opierając się na analizie aktów prawnych oraz zasad funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych, wskazano główne wzywania oraz problemy związane z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej w Polsce. Wyniki: W wyniku przeprowadzonych analiz sformułowano postulaty de lege ferenda wskazujące na konieczność dokonania zmian w obszarze ubezpieczeń społecznych dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Wnioski: Przyjmując, że wyższą wartością jest przedsiębiorczość, a prawo do zabezpieczenia społecznego może być realizowane nie tylko techniką ubezpieczeniową (ale także zaopatrzeniową, kumulatywną, czy pomocową), zasadnym jest wprowadzenie dobrowolności podlegania ubezpieczeniom społecznym dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Wraz z wprowadzeniem dobrowolności koniecznym byłoby ponowne określenie warunków uprawniających do tzw. ustawowej najniższej emerytury, tak by uprawnienia związane ze świadczeniami nie były nadużywane.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (14)
1.
Cieślik, J. (2019). Samozatrudnienie w Polsce na tle tendencji ogólnoświatowych: wyzwania w sferze polityki wspierania przedsiębiorczości i zabezpieczenia emerytalnego przedsiębiorców. Studia BAS, 2(58), 9-28. https://doi.org/10.31268/studi... (in Polish).
 
2.
Duraj, T. (2022). Prawny model ochrony pracy na własny rachunek – wprowadzenie do dyskusji. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica, 101, 5-19. https://doi.org/10.18778/0208-... (in Polish).
 
3.
Homenda, J. (2021). Mały ZUS plus w kontekście dotychczasowych ulg w opłacaniu składek do na ubezpieczenie społeczne. Zbliżenia Cywilizacyjne, 17(1), 51-66. https://doi.org/10.21784/ZC.20... (in Polish).
 
4.
Leśniak, G. (2023). ZUS: Płatnicy coraz częściej zalegają ze składkami. Średni dług to już ponad 34 tys. zł ZUS - ilu płatników zalega ze składkami - 2022 r. (prawo.pl) (in Polish).
 
5.
Suchodolski, M. (2019). Bariery rozwoju przedsiębiorczości lokalnej w powiecie krośnieńskim i brzozowskim. Przedsiębiorczość – Edukacja, 15(1), 205-213. (in Polish).
 
6.
PIE, Szara strefa w Polsce, PIE-Szara_strefa.indd (in Polish).
 
7.
ZUS, Centra umorzeń – podsumowanie działalności, Centra Umorzeń - podsumowanie działalności (zus.pl) (in Polish).
 
8.
ZUS, Ubezpieczeni (osoby fizyczne) w ubezpieczeniach emerytalnym i rentowych według grup tytułów ubezpieczeń – stan na 31 grudnia 2022 r. (in Polish).
 
9.
ZUS, Rejestr umów o dzieło Analiza danych z formularzy RUD przekazanych od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r Rejestr umów o dzieło. Analiza danych z dokumentów ZUS RUD przekazanych od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. (in Polish).
 
10.
ZUS, Aktywni płatnicy składek w ubezpieczeniach emerytalnym i rentowych według liczby ubezpieczonych u płatnika oraz statusu płatnika składek – stan na 31 grudnia 2022 r. Ubezpieczenia emerytalne i rentowe – Portal Statystyczny ZUS – Portal Statystyczny ZUS (in Polish).
 
11.
ZUS, Plan finansowy FUS, 728e4aa0-7e67-d80e-e34c-2e997f1effaa (zus.pl) (in Polish).
 
12.
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 326). (in Polish).
 
13.
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1467). (in Polish).
 
14.
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221). (in Polish).
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top