ARTYKUŁ ORYGINALNY
UWARUNKOWANIA DZIAŁALNOŚCI PROEKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW SEKTORA BIOGOSPODARKI NA OBSZARACH PRZYRODNICZO CENNYCH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO*
 
Więcej
Ukryj
1
Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Data publikacji: 05-07-2018
 
 
Autor do korespondencji
Magdalena Zwolińska-Ligaj   

dr inż. Magdalena Zwolińska-Ligaj, Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska, Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, Poland; phone: +48 83 344 99 05
 
 
Economic and Regional Studies 2016;9(4):53-69
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: Celem opracowania jest charakterystyka i ocena uwarunkowań działalności proekologicznej przedsiębiorstw sektora biogospodarki zlokalizowanych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego oraz wskazanie najważniejszych jej czynników i barier z perspektywy badanych przedsiębiorstw. Materiały i metody: Osiągnięciu celu służyła analiza literatury przedmiotu oraz wyników badań przeprowadzonych w 2013 roku w 30 gminach z grupy o najwyżej cenności ekologicznej w województwie lubelskim. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z użyciem kwestionariusza wywiadu. Wyniki: Podjęte w przedsiębiorstwach działania proekologiczne w głównej mierze warunkowane były czynnikami ekonomicznymi oraz potrzebą dostosowania organizacji do sprostania standardom z zakresu ochrony środowiska. Wśród ograniczeń działalności proekologicznej wskazano wysokie koszty dostosowania się do zaostrzanych przepisów prawa ochrony środowiska oraz związane z tym trudności organizacyjne. Wnioski: Przedsiębiorstwa sektora biogospodarki funkcjonujące na obszarach przyrodniczo cennych charakteryzują wzajemne harmonijne relacje z lokalnym środowiskiem przyrodniczym. W badanej grupie dostrzeżono potrzebę upowszechniania wiedzy na temat możliwości zewnętrznego wsparcia finansowego działalności proekologicznej.
 
REFERENCJE (19)
1.
Czaja S., Becla A. (2008), Rozwój prośrodowiskowych systemów zarządzania w przedsiębiorstwie, W: A. Graczyk (red.), Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław, s. 21-36.
 
2.
Dangelico R.M., Pujari D. (2010), Mainstreaming Green Product Innovation: Why and how companies integrate environmental sustainability. Journal of Business Ethics, 95, s. 471-486.
 
3.
Dobrzańska B.M. (2007), Planowanie strategiczne zrównoważonego rozwoju obszarów przyrodniczo cennych. Wydawnictwo UwB w Białymstoku, Białystok.
 
4.
Dobrzański G. (2010), Instrumenty ochrony środowiska, W: B. Dobrzańska, G. Dobrzański, D. Kiełczewski (red.), Ochrona środowiska przyrodniczego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 314-323.
 
5.
Ekins P. (2010), Eco-innovation for environmental sustainability: concepts, progress and policies. Int Econ Econ Policy, 7, s. 267–290.
 
6.
Fiedor B., Graczyk A. (2015), Instrumenty ekonomiczne II Polityki Ekologicznej Państwa. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu/Research Papers of Wrocław University of Economics nr 409, Polityka ekologiczna a rozwój gospodarczy, DOI: 10.15611/pn.2015.409.09.
 
7.
Górka K. (2007), Wdrażanie koncepcji rozwoju zrównoważonego i trwałego. Ekonomia i Środowisko, 2 (32), s. 15-16.
 
8.
Graczyk M., Kaźmierczak-Piwko L. (2011), Uwarunkowania dla tworzenia wiedzy i innowacji ekologicznych w przedsiębiorstwie. Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, Seria: Studia i Materiały, nr 45.
 
9.
Guzal-Dec D. (2013), Operacjonalizacja modelu Presja-Stan-Reakcja w badaniu cenności ekologicznej gmin wiejskich na przykładzie województwa lubelskiego. Rocznik Ochrony Środowiska/Annual Set the Environment Protection, T. 15, nr 3, s. 2925-2941.
 
10.
Guzal-Dec D., Zwolińska-Ligaj M. (2015), Propozycja modelu instytucjonalno-organizacyjnego wsparcia wykorzystania zasobów i walorów środowiska przyrodniczego w procesach stymulowania rozwoju obszarów przyrodniczo cennych, W: D. Guzal-Dec, A. Siedlecka, M. Zwolińska-Ligaj, Ekologiczne uwarunkowania i czynniki rozwoju funkcji gospodarczych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego, Wyd. PSW w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska.
 
11.
Lisiecka K., Kubasik A. (2001), Środowisko w globalnej orientacji zarządzania przedsiębiorstwem. Wydawnictwo AE im. Karola Adamieckiego, Katowice.
 
12.
Poskrobko B., Poskrobko T. (2012), Zarzadzanie środowiskiem w Polsce, Wyd. PWE, Warszawa 2012.
 
13.
Raport: Biznes a ekologia. Postawy wobec ochrony środowiska, maj 2012, http://greencrosspoland.org/wp..., (data dostępu: 2.02.2015).
 
14.
Witkowska-Dąbrowska M. (2010), Zarządzanie środowiskiem i zasobami naturalnymi, W: T. M. Łaguna, M. Witkowska-Dąbrowska (red.), Zarządzanie zasobami środowiska. Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok-Olsztyn, s. 197-202.
 
15.
Zwolińska-Ligaj M. (2015a), Corporate social responsibility of bioeconomy in the natural valuable areas of the lubelskie voivodship/Społeczna odpowiedzialność biznesu w sektorze biogospodarki na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego. Economic and Regional Studies/Studia Ekonomiczne i Regionalne, Vol. 8, nr 1, s. 92-111.
 
16.
Zwolińska-Ligaj M. (2015b), Integracja funkcji gospodarczych i środowiskowych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego. Perspektywa przedsiębiorstw. Wydawnictwo PSW w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska.
 
17.
Zwolińska-Ligaj M. (2015c), Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwach – stan i uwarunkowania upowszechniania, W: D. Guzal-Dec, A. Siedlecka, M. Zwolińska-Ligaj, Ekologiczne uwarunkowania i czynniki rozwoju funkcji gospodarczych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego. Wyd. PSW w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska.
 
18.
Zwolińska-Ligaj M. (2016), Bioeconomy as a direction of the development of natural valuable areas in Lublin voivodeship (Poland), Proceedings of the 2016 International Conference “ECONOMIC SCIENCE FOR RURAL DEVELOPMENT” No 41. Jelgava, LLU ESAF, 21-22 April 2016, s. 281-290.
 
19.
Zwolińska-Ligaj M., Guzal-Dec D. (2016), Przedsiębiorczość w sektorze biogospodarki jako kierunek zrównoważonego rozwoju lokalnego na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego. Roczniki Naukowe SERiA, T. XVIII, Z. 2, s. 310-316.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top