ARTYKUŁ ORYGINALNY
UBEZPIECZENIA EMERYTALNE W ZUS I W KRUS W KONTEKŚCIE UBEZPIECZONEGO I FINANSÓW PUBLICZNYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Polska
Data publikacji: 30-09-2019
 
Economic and Regional Studies 2019;12(3):312–325
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Przedmiot i cel pracy: Przedmiotem pracy była ocena ubezpieczenia emerytalnego w ZUS i KRUS z punktu widzenia ubezpieczonego i finansów publicznych. Celem opracowania było obliczenie różnicy efektywności oszczędzania ubezpieczonych w ZUS i w KRUS. Materiały i metody: opracowaniu wykorzystano literaturę w zakresu ubezpieczeń społecznych, akty prawne, dane statystyki masowej oraz informacje statystyczne KRUS i ZUS. Zastosowano metody analizy opisowej i analizy finansowej. Wyniki badań przedstawiono z wykorzystaniem metody tabelarycznej. Wyniki: W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, iż aktualnie w Polsce adekwatność dochodowa ubezpieczenia emerytalnego wynosi około 50%. Jest ona znacznie niższa od uznawanej za optymalną, którą ocenia się na 70%. Udział dotacji na ubezpieczenie emerytalne w wydatkach budżetowych w Polsce rośnie i w 2018 roku wskaźnik ten wynosił 16,16%. Wnioski: Efektywność oszczędzania w ubezpieczeniu emerytalnym w KRUS jest ponad 6 krotnie wyższa niż efektywność oszczędzania emerytalnego w ZUS.
 
REFERENCJE (11)
1.
Chybalski, F. (red.) (2016). Adekwatność dochodowa, efektywność i redystrybucja w systemach emerytalnych. Ujęcie teoretyczne, metodyczne i empiryczne. Warszawa: CH Beck.
 
2.
Jedynak, T. (2018). Wpływ wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych na wysokość przyszłych świadczeń emerytalnych w Polsce. Ubezpieczenia społeczne. Teoria i praktyk, 2(137), 1-23.
 
3.
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn (Monitor Polski 2016 poz. 291).
 
4.
Muszalski, W. (2006). Prawo socjalne. Warszawa: PWN.
 
5.
Nowak, S., Nowak, A., Sopoćko, A. (2016). Polski rynek ubezpieczeń na tle kryzysów społeczno-gospodarczych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. https://doi.org/10.7172/978-83....
 
6.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Radzie Ministrów (Dz.U. 2003 nr 24 poz. 199).
 
7.
Raport pt. Poziom wydatków budżetowych na sfinansowanie ubezpieczenia emerytalno-rentowego rolniczego w ogólnych wydatkach budżetu państwa na przestrzeni lat, IERGIŻ-PIB, Warszawa 2010.
 
8.
Rocznik statystyczny GUS.
 
9.
Szumlicz, T. (red.) (2010). Społeczne aspekty rozwoju rynku ubezpieczeniowego. Warszawa: Oficyna wydawnicza SGH.
 
10.
Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. nr 155, poz. 114 z 1998 r.
 
11.
www.zus.pl/wskazniki-waloryzac... (data dostępu: 27.05.2019).
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725