ARTYKUŁ ORYGINALNY
POZYSKIWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPLNEJ Z PRZETWARZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH, A STAN GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE W 2015 ROKU
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 
Economic and Regional Studies 2018;11(2):34–44
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Przedmiot i cel pracy: Celem niniejszej pracy jest ukazanie problemu zagospodarowania odpadów komunalnych, oraz ich wykorzystania do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej. Materiały i metody: Wykorzystane informacje pochodzą z publikacji GUS na rok 2015 z zakresu danych o odpadach komunalnych i energii elektrycznej dla poszczególnych województw. Do budowy rankingów województw zastosowano metodę unitaryzacji zerowanej, której zadaniem jest sprowadzenie do stanu porównywalności różne zmienne o odmiennych mianach i rzędach wielkości; a następnie porównano wyniki pochodzące z dwóch rankingów. Wyniki: Przedstawiono rankingi województw dotyczące stanu gospodarki odpadami i pozyskiwania energii elektrycznej w Polsce w 2015 roku. Rankingi te charakteryzuje znaczny stopień podobieństwa. Wnioski: Zróżnicowanie regionalne w poszczególnych województwach w Polsce w 2015 roku jest stosunkowo umiarkowane.
 
REFERENCJE (11)
1.
Abramowicz M., Zając K. (1986), Metoda ważenia zmiennych w taksonomii numerycznej i procedurach porządkowania liniowego. Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 328, s. 5-17.
 
2.
Bosello F., Campagnolo L., Eboli F., Parrado R. (2012), Energy from waste: generation potential and mitigation opportunity. Environmental Economics and Policy Studies, vol. 14, issue 4, pp. 403-20. https://doi.org/10.1007/s10018....
 
3.
Kagawa S., Inamura H., Moriguchi Y. (2004), A Simple Multi-Regional Input-Output Account for Waste Analysi. Economic Systems. Research. vol. 16, no. 1. s. 1-20. https://doi.org/10.1080/095353....
 
4.
Koszela G., Szczęsny W. (2015), Wykorzystanie narzędzi WAP do oceny poziomu zanieczyszczenia środowiska w ujęciu przestrzennym. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, XVI/3, s. 183-193.
 
5.
Kukuła K. (2000), Metoda unitaryzacji zerowanej. PWN, Warszawa.
 
6.
Kukuła K. (2012), Propozycja budowy rankingu obiektów z wykorzystaniem cech ilościowych oraz jakościowych. Metody Ilościowe. w Badanich Ekonomicznych, XIII/1, s.5-16.
 
7.
Kukuła K. (2016), Innovativeness of bioeconomy in Poland in the field of reuse of wastes in 2013 (spatial analysis)/ Innowacyjność biogospodarki w Polsce w zakresie wykorzystania odpadów w 2013 roku (studium przestrzenne). Economic and Regional Studies, Vol. 9, No. 2, pp. 76-86.
 
8.
Leboda R., Olezczuk O. (2002), Odpady komunalne i ich zagospodarowanie. Zagadnienia wybrane, Uniwersytet Marii Curie -Skłodowskiej, Lublin.
 
9.
Ochrona środowiska – Environment (2015), GUS, Warszawa.
 
10.
Ozga P. (2017), Gospodarka odpadami a stan zanieczyszczenia środowiska naturalnego w Polsce w 2015 roku – przegląd rgionalny. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, t. XVIII/2, 2017, s. 304 – 313.
 
11.
http://www.zielona-energia.cir... (data dostępu: 15.11.2017 r.).
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725