PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
PROMOCJA INTERNETOWA CZYNNIKIEM PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (NA PRZYKŁADZIE DOŚWIADCZEŃ W GMINIE BUSKO – ZDRÓJ)
Paweł Gawior 1  
,   Janusz Zrobek 1  
 
Więcej
Ukryj
1
The University of Łódź / Uniwersytet Łódzki
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Paweł Gawior   

mgr Paweł Gawior, The University of Łódź, Faculty of Management, Chair of Marketing, Matejki St. 22/26, 90 - 237 Łódź, Poland, Phone: +48 42 635 52 03
Janusz Zrobek   

dr hab. Janusz Zrobek, The University of Łódź, Faculty of Management, Chair of Marketing, Matejki St. 22/26, 90 - 237 Łódź, Poland, Phone: +48 42 635 52 03
Data publikacji: 11-07-2018
 
Economic and Regional Studies 2014;7(2):57–71
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem opracowania jest próba oceny poziomu zaangażowania jednostek terytorialnych w działalność promocyjną za pośrednictwem Internetu, w kontekście osiągania przez nie przewagi konkurencyjnej. Analizę oparto o studium przypadku Gminy Busko-Zdrój, wykorzystując dane zastane oraz wywiad kwestionariuszowy przeprowadzony z pracownikami Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój. Zbadano wykorzystanie internetowej formy promocji na tle tradycyjnych metod promocji stosowanych przez jednostki samorządu. W efekcie przeprowadzonych badań wyłoniła się diagnoza, sugerująca potrzebę podjęcia zdecydowanie poszerzonych działań promocyjnych Gminy Busko-Zdrój w przestrzeni Internetu.
 
REFERENCJE (18)
1.
Bajdak A. red. (2003), Internet w marketingu, PWE, Warszawa.
 
2.
Florek M. (2007), Podstawy marketingu terytorialnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 
3.
Kamosiński S. (2013), Wirtualna przestrzeń jednostki terytorialnej, Marketing i Rynek nr 12, s. 14 – 19.
 
4.
Kotler Ph. i in, (2002), Podręcznik europejski, PWE, Warszawa.
 
5.
Lachiewicz S., Matejuk M. red. (2009), Konkurencyjność jako determinanta rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 
6.
Łaźniewska E., Gorynia M. red. (2012), Konkurencyjność regionalna. Koncepcje – Strategie – Przykłady, PWN, Warszawa.
 
7.
Makarski S., Kuźniar W. (2009), Marketing w zarządzaniu jednostką terytorialną na przykładzie województwa podkarpackiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. Rzeszów.
 
8.
MMA Updates Definition of Mobile Marketing, http://www.mmaglobal.com/news/..., dn. 15.07.2012.
 
9.
NSRR na lata 2007-2013 - wybrane zagadnienia rozwoju przestrzennego w projekcie NSRR, s. 4-5, http://www.nsrr.gov.pl/NR/rdon..., dn. 01.07.2013.
 
10.
Pogorzelski J. ( 2012), Praktyczny marketing miast i regionów, Oficyna Wolter Kluwer Business, Warszawa.
 
11.
Szromnik A. (2011), Marketing terytorialny jako atrybut rynkowej orientacji miast oraz regionów. W: A. Grzegorczyk (red.), Kreowanie wizerunku miast, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa, s. 18-41.
 
12.
Szromnik A. (2007), Marketing Terytorialny. Miasto i region na rynku, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków.
 
13.
Sztucki T. (1998), Encyklopedia Marketingu, ,Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 
14.
Województwo świętokrzyskie. RAPORT Z BADANIA, Pentor, Kwiecień 2009, s. 47, http://rot.swietokrzyskie.trav..., dn. 02.06.2013.
 
15.
www.busko.pl, dn. 20.07.2013.
 
16.
www.busko.travel, dn. 20.07.2013.
 
17.
www.google.pl, dn. 30.05.2013.
 
18.
www.google.pl, dn. 20.07.2013.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725