PL EN
STUDIUM PRZYPADKU
MIGRACJE PRZEDSIĘBIORSTW – STUDIA PRZYPADKÓW
 
Więcej
Ukryj
1
Poznań University of Economics / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Urszula Panicz   

mgr Urszula Panicz, Poznań University of Economics, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, Poland, phone:+48 61 856 95 34
Data publikacji: 11-07-2018
 
Economic and Regional Studies 2014;7(2):45–56
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem artykułu było przedstawienie istoty procesu relokacji przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem migracji wewnątrzkrajowej. Autorka dokonała uporządkowania pojęć oraz przedstawiła czynniki relokacji przedsiębiorstw. Artykuł został zakończony studiami przypadków firm, które dokonały przemieszczenia części lub całości działalności gospodarczej wewnątrz kraju. Informacje na temat migracji firm uzyskano na podstawie przeprowadzonych badań kwestionariuszowych wśród losowo wybranych przedsiębiorstw. Dodatkowe wiadomości pozyskano ze stron internetowych badanych podmiotów oraz informacji prasowych. W wyniku przeprowadzonej analizy wyciągnięto wnioski w odniesieniu do zbadanych przedsiębiorstw. Zauważono m.in. to, że relokacja krajowa dotyczy zarówno firm małych jak i dużych, produkcyjnych, usługowych i handlowych. Migracja wewnętrzna może przebiegać w całości lub części. Firmy mogą przenosić swoje siedziby lub oddziały. Głównym powodem zmiany lokalizacji jest niewystarczająca podaż powierzchni produkcyjnych. Przeprowadzone badania obrazują jedynie wycinek procesu relokacji krajowej, dlatego, by wyciągnąć wnioski generalne w tym zakresie niezbędne jest ich rozszerzenie na większą liczbę przedsiębiorstw.
 
REFERENCJE (19)
1.
Budner W. (2003), Lokalizacja przedsiębiorstw. Aspekty ekonomiczno-przestrzenne i środowiskowe. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 
2.
Delokalizacja w rozszerzonej Unii Europejskiej – perspektywa wybranych państw UE. Wnioski dla Polski (2006). Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Departament Analiz i Strategii, Warszawa.
 
3.
Domański R. (1995), Zasady geografii społeczno-ekonomicznej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Poznań.
 
4.
Domański T. (1996), Metoda studium przypadku i jej wykorzystanie w nauczaniu zarządzania przedsiębiorstwem. W: T. Domański, J.S. Henley, (red.), Strategia rozwoju przedsiębiorstwa. Studia przypadków. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa-Łódź.
 
5.
Dorocki S. (2010), Współczesne procesy internacjonalizacji produkcji i delokalizacji przemysłu samochodowego Francji. W: T. Rachwał, Z. Zioło (red.), Procesy przemian przemysłu i usług w wybranych krajach. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 16, Warszawa-Kraków.
 
6.
Dzikowska M. (2012), Wpływ delokalizacji łańcucha wartości na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Praca doktorska, Poznań.
 
7.
Fierla I., Kuciński K., (red.) (2001), Lokalizacja przedsiębiorstw a konkurencyjność. Materiały i prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, Tom LXXVI, Warszawa.
 
8.
Gierańczyk W. (2008), Problematyka definiowania zmian w tendencjach lokalizacyjnych przedsiębiorstw przemysłowych w dobie globalizacji. W: T. Rachwał, Z Zioło (red.), Problematyka badawcza geografii przemysłu. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 11, Warszawa-Kraków.
 
9.
Godlewska H. (2001), Lokalizacja działalności gospodarczej. Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa.
 
10.
Kostrubiec B. (2006), Delokalizacja przedsiębiorstw – przejaw światowej samoregulacji. W: T. Rachwał, Z. Zioło (red.), Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 8, Warszawa-Kraków.
 
11.
Kuciński K. (red.) (2011), Glokalizacja. Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 
12.
Kuciński K., Mączyńska E. (red.) (2005), Zagrożenie upadłością. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 
13.
Kwieciński J., Gałązka-Sobotka M., Dłutek A. (2008), Ekspertyza nt. delokalizacji. Europejskie Centrum Przedsiębiorczości, Warszawa, w: http://www.poig.gov.pl/naborwn..., 15.04.2013.
 
14.
Leśniak J. (1985), Planowanie przestrzenne. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 
15.
Małuszyńska E. (2006), Delokalizacja przedsiębiorstw. W: „Wspólnoty Europejskie”, nr 3 (172).
 
16.
May J. (2008), Adaptacja przedsiębiorstw przemysłowych – przykład Łodzi. W: T. Rachwał, Z. Zioło (red.), Procesy transformacji układów przestrzennych przemysłu na tle zmieniającego się otoczenia. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 10, Warszawa-Kraków.
 
17.
Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie zakresu i skutków delokalizacji przedsiębiorstw (2005). Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. W: http://eur-lex.europa.eu/LexUr..., 17.04.2013.
 
18.
Relokacja skraca proces inwestycyjny o kilka lat (2013). W: http://www.terenyinwestycyjne...., 25.08.2013.
 
19.
Witczyńska K. (2011), Delokalizacja produkcji między Niemcami a Polską w procesie integracji europejskiej. Praca doktorska, Wrocław.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725