ARTYKUŁ ORYGINALNY
ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI PUBLICZNYCH NA ROZWÓJ LOKALNY GMINY SARNAKI W LATACH 2014-2020
 
Więcej
Ukryj
1
Zaklad Finansów i Rachunkowaości, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Polska
 
 
Data nadesłania: 29-04-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 27-05-2021
 
 
Data akceptacji: 28-05-2021
 
 
Data publikacji online: 30-06-2021
 
 
Data publikacji: 30-06-2021
 
 
Autor do korespondencji
Piotr Zaręba   

Zaklad Finansów i Rachunkowaości, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 95/97, 21-500, Biała Podlaska, Polska
 
 
Economic and Regional Studies 2021;14(2):187-208
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: Celem pracy było ukazanie oddziaływania realizowanych inwestycji publicznych i projektów rozwojowych na rozwój lokalny oraz zmian, które zaszły w tym rozwoju, a także warunkach życia mieszkańców Gminy Sarnaki w latach 2014-2020. Problem badawczy pracy stanowiło ukazanie roli i istoty inwestycji dokonywanych przez gminę w zakresie rozwoju lokalnego. Założona hipoteza przyjmuje, iż realizowane w okresie 2014-2020 inwestycje w gminie Sarnaki prowadzą do rozwoju społeczno- gospodarczego gminy. Materiały i metody: W publikacji wykorzystywano pozycje literatury polskiej z zakresu inwestycji lokalnych, rozwoju lokalnego oraz samorządu terytorialnego, dane statystyczne oraz dokonano analizy dokumentacji związanej z inwestycjami pozyskanej z Urzędu Gminy Sarnaki. Aby zrealizować cel pracy przeprowadzono badania ankietowe wśród celowo wybranej grupie składającej się z Przedstawicieli Urzędu Gminy (Wójt, Sekretarz oraz Skarbnik), Radnych (władzy uchwałodawczej) oraz Sołtysów (władzy opiniotwórczej) gminy Sarnaki. Szczególnie ważną grupą byli Sołtysi, reprezentanci społeczności lokalnej, którzy są najbliżej problemów społeczno-rozwojowych, bezstronni w wydawaniu opinii. Wyodrębniona grupa badawcza to przedstawiciele społeczni, którzy zostali wybrani w demokratycznych wyborach przez mieszkańców, najbliżej związana i znająca się na sprawach społecznych i gospodarczych. Informacje zebrano także od pracowników urzędu gminy. Wyniki: Z przeprowadzonych analiz i badań wynika, że w badanej gminie realizowane inwestycje publiczne najbardziej pozytywnie wpłynęły na infrastrukturę techniczną, w którą zainwestowano najwięcej środków. Najbardziej oddziaływały one na, dostęp do miejsc sportu i rekreacji, infrastrukturę drogową i wodociągową, a także na stan środowiska naturalnego i estetykę otoczenia. Najmniejszy wpływ natomiast wywarły na możliwość zatrudnienia na terenie gminy, dostęp do infrastruktury mieszkaniowej oraz bezpieczeństwo publiczne. Wnioski: Realizowane w okresie 2014-2020 inwestycje w gminie Sarnaki doprowadziły do rozwoju społeczno-gospodarczego gminy, a w jego wyniku nastąpiły pozytywne zmiany, zarówno ilościowe jak i jakościowe w rozwoju lokalnym oraz warunkach życia mieszkańców.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
iThenticate
 
REFERENCJE (28)
1.
Adamowicz, M. (2006). Rola Samorządu w zarządzaniu rozwojem lokalnym i regionalnym. Biała Podlaska: Wydawnictwo PWSZ w Białej Podlaskiej.
 
2.
Brol, R., Raszkowski, A., Sztando A. (2015). Gospodarka lokalna w teorii i praktyce. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 391. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 
3.
Cyburt, A., Hołownia, P., Kuźmicki, M. (2016). Cooperation between local authorities and non-governmental organisations for the benefit of local development/ Współpraca jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych na rzecz rozwoju lokalnego. Economic and Regional Studies, 9(3), 47-58.
 
4.
Dolnicki, B. (2016). Samorząd terytorialny. Warszawa: Wolters Kluwer.
 
5.
Dynowska, J., Rudowicz, E. (2007). Oddziaływanie samorządu terytorialnego na rozwój lokalny gmin. Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia 6(2), s. 27-35.
 
6.
Kowalski, A. (2013). Inwestycje lokalne i źródła ich finansowania. Projekt badawczy nr 0021/B/H03/2011/40, Warszawa: IERGiŻ.
 
7.
Mańka-Szulik, M. (2015). Samorząd terytorialny jako czynnik rozwoju lokalnego i regionalnego. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie, 79, 165-177.
 
8.
Parysek, J. (1995). Rola samorządu terytorialnego w rozwoju lokalnym. W: J.J. Parysek (red.), Rozwój lokalny: zagospodarowanie przestrzenne i nisze atrakcyjności gospodarczej (s. 37). Warszawa: KPZK PAN.
 
9.
Pylak, K. (2010). Wytyczne do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury transportowej (wodnej) do konkursu 03/10/5.1.4 Oś priorytetowa „Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna”. Olsztyn: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
10.
Rogowski, W. (2013). Rachunek efektywności inwestycji. Wyzwania teorii i potrzeby praktyki. Warszawa: Wolters Kluwer.
 
11.
Szewczuk, A., Kogut-Jaworska, M., Zioło, M. (2011). Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 
12.
Załącznik do Uchwały Nr XXIV/104/2009 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 10 marca 2009 roku, ,Strategia rozwoju gminy Sarnaki na lata 2009–2020, Sarnaki 2009.
 
13.
Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/169/2013 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 10 września 2013, Plan Odnowy Miejscowości Sarnaki na lata 2013–2020, Sarnaki 2013.
 
14.
Załącznik Program Wieloletni „SENIOR+” na lata 2015-2020, Warszawa 2016.
 
15.
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz.U. z 2013 r., Poz. 594).
 
16.
Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja RP (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483).
 
17.
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, z późn. zm.), art. 4. ust. 1.
 
18.
Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Dz. U. 2006 nr 227 poz. 1658.
 
19.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU z 2009 r. Nr 157, poz. 1240).
 
20.
Sprawozdania budżetowe Gminy Sarnaki w latach 2014-2020.
 
21.
Zestawienie zrealizowanych inwestycji Gminy Sarnaki 2015-2019.
 
22.
Inwestycje gminy Sarnaki 2010-2014.
 
23.
Raport o stanie Gminy Sarnaki 2018.
 
24.
Raport o stanie Gminy Sarnaki 2019.
 
25.
Opis techniczny rozbudowy budynku Przedszkola Samorządowego w Sarnakach.
 
26.
Wniosek o przyznanie pomocy na operację pn. Poprawa estetyki i funkcjonalności centrum miejscowości Sarnaki.
 
27.
Ludwiniak, P. (2018). Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego. Analiza uwarunkowań prawnych i ekonomicznych. Fundacja Republikańska. https://fundacjarepublikanska.....
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top