ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
ZRÓŻNICOWANIE ROZWOJU SPOŁECZNEGO GMIN WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Rachunkowości Rolnej, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej -Państwowy Instytut Badawczy, Polska
 
2
Wydział Ekonomii, Uniwersytet Rzeszowski, Polska
 
 
Data publikacji online: 31-03-2019
 
 
Autor do korespondencji
Karol Sołek   

Zakład Rachunkowości Rolnej, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Świętokrzyska 20, ul. Świętokrzyska 20, Warszawa, Polska
 
 
Economic and Regional Studies 2019;12(1):45-55
 
JEL: R5
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: Celem badań była próba określenia zróżnicowania rozwoju społecznego wszystkich gmin na terenie województwa podkarpackiego w dwóch okresach badawczych 2003 i 2013 roku. Materiały i metody: Badaniom poddano wszystkie gminy z terenu województwa podkarpackiego, zastosowano wskaźnik rozwoju społeczności lokalnych LHDI. Do pogrupowania gmin w klasy wykorzystany został wzór, oparty na wielowymiarowej analizie porównawczej Taksonomiczny Miernik Rozwoju Hellwiga. Dobór zmiennych diagnostycznych dokonany został w oparciu o literaturę przedmiotu, zgodnie z przyjętą koncepcją rozwoju lokalnego. Przy podziale obiektów wykorzystano średnią i odchylenie standardowe TMR. Wyniki: Zauważa się pozytywny proces spadku liczby gmin z najniższej klasy o dwie jednostki. Jednocześnie spadła liczebność czterech gmin z dwóch najlepiej rozwiniętych pod względem społecznym grup, na rzecz wzrostu liczebność gmin o przeciętnym poziomie rozwoju. Gminy, które od lat utrzymują pozycję najsilniejszych społecznie w regionie to gmina miejska Krosno, Boguchwała. Największy wzrost na przestrzeni badanych lat zanotowała gmina miejska Rzeszów, Trzebownisko, Przemyśl oraz Ostrów. Wnioski: Z analizy wskaźnikowej wynika, że województwo się rozwija. Jednak rozwój ten jest bardzo zróżnicowany w poszczególnych gminach. Najszybszy rozwój społeczny dokonuje się w rejonie centralnym i północno-zachodnim Podkarpacia.
 
REFERENCJE (13)
1.
GUS (2014). Bank danych Lokalnych. Warszawa: GUS.
 
2.
Hellwig, Z. (1968). Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i struktur wykwalifikowanych kadr. Przegląd Statystyczny, 15(4), 307–327.
 
3.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (2014). Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Warszawa: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 
4.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych (2014). Polskie 10 lat w Unii. Warszawa: Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
 
5.
Kosiedowski, W. (2008). Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym. W: Z. Strzelecki (red.), Gospodarka regionalna i lokalna (s. 233-240). Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
6.
Parysek, J.J. (1997). Podstawy gospodarki lokalnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 
7.
PBPP w Rzeszowie (2008). Prognoza oddziaływania na środowisko projektu - STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA – PODKARPACKIE 2020. Rzeszów: PBPP.
 
8.
Regionalne Obserwatorium Terytorialne Departament Strategii i Planowania Przestrzennego (2013). Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego aktualizacja strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2013. Rzeszów: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.
 
9.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatów, Dz. U. 1998 nr 103 poz. 652.
 
10.
Stasiak, E. (2016). Rozwój społeczno-gospodarczy na przykładzie gmin miejskich województwa łódzkiego. Łódź: Uniwersytet Łódzki. https://doi.org/10.18778/8088-....
 
11.
Stec, M. (2008). Ranking poziomu rozwoju krajów Unii Europejskiej. Gospodarka Narodowa, 7-8, 99-118. https://doi.org/10.33119/GN/10....
 
12.
Strzelecki, Z. (red) (2008). Polityka regionalna i lokalna. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
13.
Woźniak, M.G. (2008). Wzrost gospodarczy, Podstawy teoretyczne. Kraków: Wyd. AE.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top