ARTYKUŁ ORYGINALNY
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA JAKO CZYNNIK ROZWOJU LOKALNEGO NA PRZYKŁADZIE GMINY TERESPOL
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska
 
 
Data publikacji: 11-07-2018
 
 
Economic and Regional Studies 2012;5(2):91-99
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem opracowania jest charakterystyka infrastruktury technicznej oraz jej roli w rozwoju lokalnym. Rozważania teoretyczne uzupełniono o studium przypadku gminy Terespol, w odniesieniu do której scharakteryzowano działania podejmowane przez samorząd terytorialny w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej. Zaprezentowano także opinie radnych dotyczące wybranych zagadnień związanych z rolą infrastruktury w rozwoju gminy. Celem badań z wykorzystaniem metody sondażu diagnostycznego było zebranie opinii radnych na temat poziomu rozwoju elementów infrastruktury technicznej, roli infrastruktury technicznej w rozwoju gminy oraz poglądów na temat wybranych problemów i priorytetów rozwoju infrastruktury technicznej w gminie Terespol.
 
REFERENCJE (24)
1.
Adamowicz M. (2003), Kształtowanie rozwoju lokalnego. w: M. Adamowicz. (red.), Strategie rozwoju lokalnego t. 2: Aspekty instrumentalne, Wyd. SGGW, Warszawa, s. 11.
 
2.
Bajerowski T., Suchta J. (2002), Wielofunkcyjna gospodarka na obszarach wiejskich w aspekcie uwarunkowań społeczno-gospodarczych i przestrzennych. w: W. Kamińska (red.), Wielofunkcyjna gospodarka na obszarach wiejskich, Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej im. J. Kochanowskiego w Kielcach, Kieleckie Tow. Naukowe, Kielce, s. 28.
 
3.
Black J. (2008), Słownik ekonomii, Wyd. PWN, Warszawa, s. 149.
 
4.
Borcz Z. (2000), Infrastruktura terenów wiejskich, Wyd. Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wrocław, s. 11.
 
5.
Chmiel J. (1997), Małe i średnie przedsiębiorstwa a rozwój regionów, Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN, Studia i prace, z. 243, Warszawa, s. 82.
 
6.
Fierla I. (2001), Bariery rozwoju polskich regionów peryferyjnych. w: I. Fierla (red.), Regionalne uwarunkowania lokalizacji przedsiębiorstw w Polsce, Monografie i Opracowania nr 480, SGH, Warszawa, s. 9-12.
 
7.
Folder gminny „15 lat gminy Terespol”, 2006, s. 5.
 
8.
Gałązka A. (2003), Infrastruktura komunalna na wsi. Początki, współczesność, perspektywy rozwoju. W:A. Stasiak (red.), Problemy zagospodarowania terenów wiejskich w Polsce, PAN, KPZK, Biuletyn, z. 207, Warszawa, s. 14.
 
9.
Jadczak S. (2002), Gmina Terespol w dziesięcioleciu 1992– 2002, Wyd. „Express– Press” na zlecenie Urzędu Gminy Terespol, Terespol.
 
10.
Kaja J., Piech K. (2005), Rozwój oraz polityka regionalna i lokalna w Polsce. w: S. Słupik (red.), Inwestycje infrastrukturalne jako niezbędny warunek rozwoju gospodarczego gminy; Wyd. SGH w Warszawie, Warszawa, s. 259-260.
 
11.
Kamiński W. (1995), Warianty wielofunkcyjnego rozwoju wsi – uwarunkowania przestrzenne, Zeszyty Naukowe AR im. H. Kołłątaja w Krakowie nr 295, z. 43, Kraków, s.20-21.
 
12.
Kołodziejczyk D. (1995), Zasoby pracy a wielofunkcyjność wsi, Zeszyty Naukowe AR im. H. Kołłątaja w Krakowie nr 295, z. 43, Kraków, s. 53-54.
 
13.
Kuciński K. (2009), Geografia ekonomiczna, Wyd. Oficyna a Wolters Kluwer Business, Kraków, s. 149.
 
14.
Lijewski T. (1994), Infrastruktura. w: I. Fierla (red.), Geografia Gospodarcza Polski, Wyd. PWE, Warszawa, s. 213.
 
15.
Pięcek B. (1997), Infrastrukturalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. w: M. Kłodziński, A. Rosner (red.), Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania i możliwości wielofunkcyjnego rozwoju wsi w Polsce, Wyd. SGGW, Warszawa, s. 117-119.
 
16.
Pięcek B. (2002), Wpływ infrastruktury na rozwój przedsiębiorczości wiejskiej. w: M. Kłodziński, B. Fedyszak-Radziejowska (red.), Przedsiębiorczość wiejska w Polsce i krajach Unii Europejskiej, IRWiR PAN, Warszawa, s. 320.
 
17.
Plan rozwoju lokalnego dla Gminy Terespol na lata 2004- 2006.
 
18.
Polski J., Polska A. (2008), Strategia rozwoju gminy Terespol do 2020 roku. Załącznik do Uchwały nr XIV/84/2008 Rady Gminy Terespol z dnia 21 kwietnia 2008 roku, Wyd. Urząd Gminy Terespol, Terespol.
 
19.
Ratajczak M. (1990), Infrastruktura a międzynarodowa współpraca gospodarcza w Europie, Wyd. „Książka i wiedza”, Warszawa, s. 23.
 
20.
Rogacki H. (2007), Geografia społeczno- gospodarcza Polski, Wyd. PWN, Warszawa, s. 358.
 
21.
Rosner A. (2002), Wiejskie obszary skumulowanych barier rozwojowych. w: A. Rosner (red.), Wiejskie obszary kumulacji barier rozwojowych, IRWiR PAN, Warszawa, s. 161-162.
 
22.
Sochacka-Krysiak H. (2003), Zarządzanie gospodarką i finansami gminy. w: M. Sadowy (red.), Zarządzanie funkcjonowaniem i rozwojem infrastruktury komunalnej, Wyd. SGH w Warszawie, Warszawa, s. 87.
 
23.
Szewczuk A. (2005), Rozwój lokalny i regionalny jako przedmiot badań naukowych. w: B. Filipiak, M. Kogut, A. Szewczuk, M. Zioło (2005), Rozwój lokalny i regionalny. Uwarunkowania, finanse, procedury, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 32-33.
 
24.
Wojtasiewicz L. (1997), Czynniki rozwoju lokalnego – nowe ujęcia metodologiczne. w: W. Maik (red.), Problematyka rozwoju lokalnego w warunkach transformacji systemowej, PAN KPZK, Biuletyn, Z. 177, Warszawa, s. 8-9.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top