ARTYKUŁ ORYGINALNY
Finansowanie inwestycji z funduszy unijnych jako czynnik rozwoju lokalnego na przykładzie miasta i gminy Włodawa
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Ekonomii, Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II, Polska
 
 
Data nadesłania: 15-09-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 27-10-2022
 
 
Data akceptacji: 27-10-2022
 
 
Data publikacji online: 29-12-2022
 
 
Data publikacji: 29-12-2022
 
 
Autor do korespondencji
Mieczysław Adamowicz   

Zakład Ekonomii, Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II, Biała Podlaska, Polska
 
 
Economic and Regional Studies 2022;15(4):446-477
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
G23
R11
R58
 
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: Przedmiotem opracowania są inwestycje samorządowe i ich rola w rozwoju lokalnym. Celem pracy jest ocena wykorzystania funduszy unijnych do realizacji inwestycji lokalnych na przykładzie miasta i gminy wiejskiej Włodawa. Inwestycje oceniane są w kontekście realizowanych strategii rozwoju tych jednostek. Materiały i metody: Praca oparta na literaturze przedmiotu badań oraz własnych badaniach sondażowych na wylosowanej zbiorowości mieszkańców. Wyniki: W pracy określono rolę inwestycji samorządowych w rozwoju lokalnym, przedstawiono zarys rozwoju miasta Włodawa, aktualny stan miasta i gminy oraz zarys strategii rozwoju tych jednostek. Analizie poddano inwestycje realizowane przy wsparciu funduszy europejskich w latach 2007-2014 oraz 2014-2020. Oceniono też współpracę W pracy określono rolę inwestycji samorządowych w rozwoju lokalnym, przedstawiono zarys rozwoju miasta Włodawa, aktualny stan miasta i gminy oraz zarys strategii rozwoju tych jednostek. Analizie poddano inwestycje realizowane przy wsparciu funduszy europejskich w latach 2007-2014 oraz 2014-2020. Oceniono też współpracę Wnioski: Wskazano na potrzebę dalszego wsparcia inwestycji w sferze rynku pracy,infrastruktury społecznej oraz turystyki.
 
REFERENCJE (21)
1.
Adamowicz, M., Zwolińska-Ligaj M., (2021). Lokalne strategie innowacji jako instrument kreowania innowacyjności i wspierania rozwoju. Monografie i rozprawy nr 11. Biała Podlaska: Wyd. Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.
 
2.
Banaszak, B., (2012). Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych. Warszawa: Wyd. Wolters Kluwer.
 
3.
Brdulak, J., (2005). Rozwój elementów infrastruktury życia społeczno-gospodarczego. Warszawa: Wyd. Szkoła Główna Handlowa.
 
4.
Czempas, J., (1999). Przestrzenne zróżnicowanie skłonności do inwestowania i potencjału inwestycyjnego gmin województwa katowickiego w latach 1992-1998, w: Finanse, ryzyko i ekologia w procesach inwestycyjnych, red. H. Henzel, Akademia Ekonomiczna w Katowicach: Wyd. Naukowe Śląsk.
 
5.
Denczew, S., (2005). Systemowe ujęcie sektorów inżynieryjnych gospodarki komunalnej. Przegląd Komunalny, 1.
 
6.
Dziworska, K., (1995). Podstawy zarządzania inwestycjami gmin. Finanse Komunalne, 6.
 
7.
Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (2022).
 
8.
Graczyk, M., Zarządzanie inwestycjami komunalnymi (2008). Bydgoszcz-Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza „Branta”.
 
9.
Grupa Doradcza Euro-Direct (2008). Strategia Rozwoju Miasta Włodawa na lata 2009-2015. Włodawa: Biuletyn Informacji Publicznej.
 
10.
Marcinek, K., (2001). Ryzyko projektów inwestycyjnych. Katowice: Wyd. AE.
 
11.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dz.U. 2021 poz. 1672.
 
12.
Pojęcia stosowane w statystyce publicznej. Główny Urząd Statystyczny. https://stat.gov.pl/metainform... pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce- publicznej/ (Accessed: 26.09.2021).
 
13.
Strategia Rozwoju Miasta Włodawa na lata 2009-2015 (2008). Włodawa: Grupa Doradcza Euro-Direct, s. 90-91.
 
14.
Trojanek, M., Oddziaływanie władzy lokalnej na efektywność przedsięwzięć inwestycyjnych (1994). Poznań: Wyd. Akademii Ekonomicznej.
 
15.
Samorząd terytorialny w Polsce (2021).
 
16.
Stolarczyk, K., (2022). Fundusze Unii Europejskiej jako źródło finansowania inwestycji lokalnych na przykładzie miasta i gminy Włodawa. Biała Podlaska: ABNS im Jana Pawła II.
 
17.
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95.
 
18.
Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o samorządzie województwa, o administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Dz.U. 2001 nr 45 poz. 497.
 
19.
Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta. Dz.U. 2002 nr 113 poz. 984.
 
20.
Wróblewski, M., (2018). Strategia Rozwoju Gminy Włodawa na lata 2018-2026. Kraśnik: Wyd. Kraśnik2018.
 
21.
Zimny, A., (2008). Uwarunkowania efektywności inwestycji gminnych w sferze infrastruktury technicznej. Konin: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top