ARTYKUŁ ORYGINALNY
PRZYGRANICZNE POŁOŻENIE JAKO CZYNNIK ROZWOJU GMINY TERESPOL
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Nauk Ekonomicznych, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Polska
 
 
Data nadesłania: 30-05-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 07-08-2021
 
 
Data akceptacji: 09-08-2021
 
 
Data publikacji online: 30-09-2021
 
 
Data publikacji: 30-09-2021
 
 
Autor do korespondencji
Magdalena Zwolińska-Ligaj   

Wydział Nauk Ekonomicznych, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, Poland, 21-500, Biała Podlaska, Polska
 
 
Economic and Regional Studies 2021;14(3):320-345
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: Celem pracy było określenie znaczenia przygranicznego położenia jako czynnika rozwoju gminy Terespol. Praca odpowiada na pytania o to jak postrzegane jest przez mieszkańców przygraniczne położenie – czy jako szansa na rozwój gminy Terespol oraz o znaczenie przygranicznego położenia na tle innych czynników rozwoju gminy. Materiały i metody: W pracy zastosowano metodę sondażu z wykorzystaniem techniki ankiety na reprezentatywnej próbie 50 mieszkańców gminy Terespol. Analizie poddano literaturę przedmiotu odnoszącą się do czynnika przygranicznego położenia i jego roli w rozwoju lokalnym oraz dokumenty planistyczne stanowiące podstawę rozwoju gminy. Analizy uzupełnione zostały przeglądem baz danych statystyki publicznej charakteryzujących działalność gospodarczą na terenie gminy. Zakres czasowy badań obejmuje lata 1990-2021. Wyniki: W świetle przeprowadzonych badań przygraniczne położenie stanowi wiodący czynnik rozwoju gminy, zatrzymujący ją na dotychczasowej ścieżce rozwoju, a rosnące znaczenie tego czynnika może potęgować szansa budowy „Nowego Jedwabnego Szlaku”. Inne potencjały rozwoju stanowią bogate walory przyrodniczo-krajobrazowe sprzyjające rozwojowi turystyki oraz rolnictwa. Nisko oceniany jest potencjał społeczności lokalnej – mieszkańców, przedsiębiorców lokalnych i samorządu. W opinii mieszkańców potencjał położenia także nie jest w pełni wykorzystany. Wnioski: Potencjały gminy powinny być wykorzystywane w rozwoju dodatkowych specjalności wytwórczych gminy, rozwoju jej wielofunkcyjności i lepszej adaptacji do nowych warunków społeczno-gospodarczych wynikających z transformacji gospodarczej i wyzwań wzrostu konkurencyjności. Konieczna jest aktywizacja innych funkcji i czynników, których znaczenie zmalało na przestrzeni lat, w tym aktywizacja kapitału ludzkiego. Pełniejsze wykorzystanie potencjału gminy powinno się opierać w większym stopniu na partycypacji lokalnej społeczności.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (33)
1.
Adamowicz, M. (2020). Uwarunkowania rozwoju lokalnego w kontekście kształtowania społeczno-ekonomicznego rozwoju Polski. Economic and Regional Studies, 13(2), 145-169. https://doi.org/10.2478/ers-20....
 
2.
Arthur, W.B. (1989). Competing technologies, increasing returns and lock-in by historical events. The Economic Journal, 99(394), 116-131. https://doi.org/10.2307/223420....
 
3.
Bański, J. (2010). Granica w badaniach geograficznych – definicja i próby klasyfikacji. Przegląd Geograficzny, 82(4), 489-508. https://doi.org/10.7163/PrzG.2....
 
4.
Barquero, B. (2006). Endogenous Development: Analytical and Policy Issues. W: A. Scott, B. Garofoli (red.), The Regional Question in Economic Development. New York–London: Routledge.
 
5.
Brdulak, J. (2011). Cechy rozwoju lokalnego. Pobrane z: Serwis Internetowy Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH http://praktycznateoria.sgh.wa... (dostęp: 08.12.2020).
 
6.
Cymbrowski, B. (2016). Centrum, peryferie i zależność ścieżkowa. Interpretacja teorii Immanuela Wallersteina w kategoriach path dependence. Kultura i Historia, 29, 16-32.
 
7.
David, P. (1992). Heroes, herds and hysteresis in technological history: Thomas Edison and the battle of the system reconsidered. Industrial and Corporate Change, 1(1), 129-180. https://doi.org/10.1093/icc/1.....
 
8.
Grabher, G. (1993). The Weakness of Strong Ties: The Lock-in of Regional Development in the Ruhr Area. London: Routledge.
 
9.
Grosse, T.G. (2007). Wybrane koncepcje teoretyczne i doświadczenia praktyczne dotyczące rozwoju regionów peryferyjnych. Studia Regionalne i Lokalne, 1(27), 27-49.
 
10.
Guzal-Dec, D. (2009). Konkurencyjność jednostek terytorialnych na przykładzie gmin wiejskich województwa lubelskiego. Biała Podlaska: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.
 
11.
Guzal-Dec, D. (2018). Local development in peripheral rural areas – conceptions and challenges. Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 11, 53-73.
 
12.
Idczak, P. (2013). Wielowymiarowa koncepcja peryferyjności regionalnej. Identyfikacja regionów peryferyjnych w Polsce. Warszawa: Difin.
 
13.
Jadczak, S. (2015). Monografia Gminy Terespol. Kobylany: Wydawnictwo OWD „Express Press”.
 
14.
Jakubowski, A., Bronisz, U. (2015). Granica Unii Europejskiej jako czynnik (dez)aktywizujący rozwój i konkurencyjność obszarów przygranicznych. W: A. Grynia (red.), Wybrane aspekty rozwoju i konkurencyjności nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej (s. 627-639). Wilno: Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie, Uniwersytet w Białymstoku.
 
15.
Korenik, S. (1998). Zarządzanie rozwojem lokalnym. W: S. Dolata (red.). Funkcjonowanie samorządu terytorialnego. Doświadczenia i perspektywy (s. 361-363), Tom I. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 
16.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Pobrane z: https://www.gov.pl/web/dyploma... (dostęp: 28.05.2021).
 
17.
Miszczuk, A. (2013). Uwarunkowania peryferyjności regionu przygranicznego. Lublin: Wydawnictwo Norbertinum.
 
18.
Pietrzyk, I. (2000). Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
19.
Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Terespol na lata 2004–2006 (2004). Urząd Gminy Terespol.
 
20.
Raczyk, A., Dołzbłasz, S., Leśniak-Johann, M. (2012). Relacje współpracy i konkurencji napograniczu polsko-niemieckim. Wrocław: Wydawnictwo „Gaskor”.
 
21.
Ratti, R. (1993). Spatial and Economic Effect of Frontiers. Overview of Traditional and New Approaches and Theories of Border Area Development. W: R. Ratti, S. Reichman (red.). Theory and Practice of Transborder Cooperation. Switzerland: Bellinzona Press.
 
22.
Rząd szykuje kolejną gigainwestycję. Cztery miliardy na Małaszewicze? Pobrane z: https://www.rynekinfrastruktur... (dostęp: 14.05.2021).
 
23.
Serwis internetowy gminy Terespol. Pobrane z: https://www.gminaterespol.pl/v... (dostęp: 14.05.2021).
 
24.
Sitek, S. (2016). Uwarunkowania rozwoju lokalnego na obszarach przygranicznych. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 
25.
Statystyczne Vademecum Samorządowca 2020. Pobrane z: https://lublin.stat.gov.pl/vad... (dostęp: 20.03.2021).
 
26.
Strategia Rozwoju Gminy Terespol do 2020 roku (2008). Urząd Gminy Terespol, Terespol 2008 (Załącznik do Uchwały Nr XIV/84 /2008 Rady Gminy Terespol z dnia 21 kwietnia 2008 roku).
 
27.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Terespol. Kierunki rozwoju i zagospodarowania. Synteza wniosków. Ustalenia. (1999). Zarząd gminy Terespol, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej w Warszawie. Lublin: Zakład Zagospodarowania Przestrzennego i Urbanistyki w Lublinie.
 
28.
Szul, R. (1999). Rola granicy w gospodarce – próba ujęcia teoretycznego. W: A. Mync, R. Szul (red), Rola granicy i współpracy transgranicznej w rozwoju regionalnym i lokalnym (s. 227-232). Warszawa: Wydawnictwa Europejskiego Instytutu Rozwoju Regionalnego i Lokalnego.
 
29.
Świeboda, J., Lysionok, A., Majowicz, A., Kulikowska-Wielgus, A. (2020). Transport intermodalny na Nowym Jedwabnym Szlaku. Analiza potencjału, bariery i szanse. Wrocław: Polski Instytut Transportu Drogowego. Pobrane z: https://pitd.org.pl/wp-content... (dostęp: 14.05.2021).
 
30.
Wowczeniuk, D. (2019). Gmina Terespol tu dobrze, mieszkać pracować i odpoczywać. Na Jedwabnym Szlaku. Kobylany: Wydawnictwo IDG.
 
31.
Wysocka, E. (2001). Przestrzenne aspekty konkurencyjności w świetle integracji z Unią Europejską. Człowiek i Środowisko, 1(25), 33-42.
 
32.
Zintegrowana Strategia Rozwoju Przygranicznego Obszaru Funkcjonalnego „Aktywne Pogranicze” na lata 2015-2020 (2015). Lublin-Tuczna: EuroCompass Sp. z o.o. Pobrane z: https://www.gminaterespol.pl/p... (dostęp: 14.05.2021).
 
33.
Zwolińska-Ligaj, M. (2018). Kształtowanie lokalnych systemów innowacji jako sposób realizacji koncepcji inteligentnego rozwoju na przykładzie regionów peryferyjnych. Monografie i Rozprawy, 9, Biała Podlaska: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top