ARTYKUŁ ORYGINALNY
UWARUNKOWANIA ROZWOJU LOKALNEGO W KONTEKŚCIE KSZTAŁTOWANIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO ROZWOJU POLSKI
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Nauk Ekonomcznych, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Polska
 
 
Data nadesłania: 04-02-2020
 
 
Data ostatniej rewizji: 27-05-2020
 
 
Data akceptacji: 27-05-2020
 
 
Data publikacji: 29-06-2020
 
 
Autor do korespondencji
Mieczysław Adamowicz   

Wydział Nauk Ekonomcznych, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Sidorska 95/97, 21-500, Biała Podlaska, Polska
 
 
Economic and Regional Studies 2020;13(2):145-169
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: Przedmiotem pracy jest przedstawienie istoty i głównych obszarów uwarunkowań rozwoju lokalnego w kontekście przemian systemowych ostatniego trzydziestolecia w Polsce. Na tym tle podjęto próbę rozróżnienia między warunkami i czynnikami rozwoju lokalnego. Celem pracy jest poszukiwanie, przy różnym sposobie definiowania rozwoju lokalnego i w ramach rożnych modeli rozwojowych, rozgraniczenia i spójności między istotą pojęcia uwarunkowania rozwoju” i pojęcia „czynniki rozwoju” oraz wskazanie na uniwersalność uwarunkowań gólnych dla rozwoju na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju. Materiały i metody: W pracy wykorzystano własne przemyślenia oraz krytyczną analizę literatury problemu badań oraz dokumentów odnoszących się do praktycznego kształtowania strategii i polityki rozwoju w Polsce. Zaprezentowano podstawowe sposoby definiowania rozwoju lokalnego i modelowego ujęcia procesów rozwojowych oraz scharakteryzowano główne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w ostatnim trzydziestoleciu. Wyniki: Stwierdzono, że w literaturze uwarunkowania są często utożsamiane z czynnikami rozwoju co jest praktyką nieuzasadnioną. Ustalono, że istotą pojęcia uwarunkowanie jest potencjał określający możliwości dla przebiegu procesów rozwojowych, natomiast nadanie siły sprawczej tym możliwościom przekształca je w czynniki rozwoju dla danego obszaru. Ogólne uwarunkowania rozwoju kraju określają jednocześnie warunki rozwoju na niższych szczeblach podziału terytorialnego. Wnioski: W warunkach zwiększania się roli programowania i planowania rozwoju lokalnego ważne znaczenie ma rozróżnienie istoty między pojęciami „uwarunkowania” i „czynniki” rozwoju lokalnego. Dla rozwoju lokalnego istotne znaczenie mają zarówno ogólne uwarunkowania i czynniki rozwoju kraju jak też specyficzne uwarunkowania i czynniki lokalne. Skuteczne realizowanie programów i strategii rozwoju lokalnego wymaga umiejętności przekształcania uwarunkowań w czynniki rozwoju.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
iThenticate
 
REFERENCJE (35)
1.
Adamowicz, M. (2003). Skala lokalna w terytorialnym podziale kraju, W: M. Adamowicz (red.), Strategie rozwoju lokalnego, tom I, Aspekty Instytucjonalne. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 
2.
Adamowicz, M. (2003). Kształtowanie rozwoju lokalnego, W: M. Adamowicz (red), Strategie rozwoju lokalnego, tom II, Aspekty instrumentalne. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 
3.
Adamowicz, M. (2017). Budżet Unii Europejskiej. W: M. Podstawka (red), Finanse: Instytucje, Instrumenty, Podmioty, Rynki, Regulacje. Wyd. II., Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
4.
Bagdziński, S. (1994). Lokalna polityka gospodarcza w okresie transformacji systemowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 
5.
Brol, R. (1998). Rozwój lokalny – nowa logika rozwoju gospodarczego, W: M. Obrępalski (red.), Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 785.
 
6.
Brol, R. (2005). Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 1083.
 
7.
Capello, R. (2010). Location, Regional Growth and Local Development Theories, Aestimum.
 
8.
Fukuyama, F. (1997). Zaufanie: kapitał społeczny a droga do dobrobytu. Warszawa, Wrocław: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
9.
Gardocka, A. (2005). Kultura ekonomiczna jako instytucja. W: D. Kopcińska (red.), Teoretyczne aspekty gospodarowania (s. 229-239). Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.
 
10.
Glinka, B. (2008). Kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości w Polsce, Warszawa: PWE.
 
11.
Harrison, L.E., Huntington, S.P. (red). (2003). Kultura ma znaczenie: jak wartości wpływają na rozwój społeczeństw. Poznań: Zysk i S-ka.
 
12.
Hryniewicz, J.T. (2004). Polityczny i kulturowy kontekst rozwoju gospodarczego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
13.
Kłoskowska, A. (1997). Kultury narodowe wobec globalizacji i tożsamości jednostki. Kultura i Społeczeństwo, 4.
 
14.
Kołodko, G.W. (1994). Strategia dla Polski. Warszawa: Poltext.
 
15.
Kostro, K. (2009). Zagadnienia kulturowe w ekonomii. Gospodarka Narodowa, 3(230).
 
16.
Kroeber, A.L., Kluckhohn, C., Untereiner, W. (1952). Culture: A Critical Review of Concepts and Definitions, New York.
 
17.
Landes, D.S. (2008). Bogactwo i nędza narodów. Dlaczego jedni są tak bogaci, a inni tak ubodzy. Poznań: Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA.
 
18.
Lewczuk, J. (2000). Czynniki i bariery rozwoju regionalnego. W: L. Kupiec (red.), Gospodarka przestrzenna, t. IV. Polityka regionalna. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 
19.
Lis, F.J. (1996). Wartości w kształtowaniu motywacji i organizacji życia społecznego. Lublin: Politechnika Lubelska.
 
20.
Łuczyszyn, A. (2013). Nowe kierunki rozwoju lokalnego ze szczególnym uwzględnieniem peryferyjnych ośrodków w metropoliach. Warszawa: CeDeWu.PL.
 
21.
Migdał, A.M. (2014). Kulturowe uwarunkowania rozwoju MSP w Polsce. Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, 35, 138-150.
 
22.
Myna, A. (1998). Rozwój lokalny, regionalne strategie rozwoju, regionalizacja, Samorząd Terytorialny, 11, s. 30-48.
 
23.
Nowakowska, A. (2017). Terytorializacja rozwoju i polityki regionalnej. Biuletyn KPZK PAN, 268, 26-38.
 
24.
Parysek, J. (2001). Podstawy gospodarki lokalnej, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 
25.
Pietrzyk, I. (1997). Teoretyczne podstawy rozwoju lokalnego. W: R. Broszkiewicz (red.), Związki polityki gospodarczej z polityką regionalną, Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 
26.
Plummer P., Taylor M., (2001). Theories of local economic growth (part 1): concepts, models, and measurement, Environment and Planning A: Economy and Space, 33(3), s. 219-236.
 
27.
Przybyciński, T. (2015). Ustrojowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego w Polsce. Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 213, 102-112.
 
28.
Pietrzyk, I. (2000). Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
29.
Rakowska J. (2019). Fundusze unijne jako czynnik rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w świetle teorii rozwoju lokalnego. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 
30.
Sokół, A. (2011). Kulturowe uwarunkowania rozwoju wiedzy w regionach Polski. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 20, 313-330.
 
31.
Sztando, A. (2017). Lokalne i ponadlokalne polityki rozwoju lokalnego – istota, rodzaje i spójność. Roczniki Nauk Społecznych, 45(1), 25-52.
 
32.
Weber, M. (1994). Etyka protestancka a duch kapitalizmu, Lublin: Test.
 
33.
Winiarski, B. (1976). Polityka regionalna, Warszawa: Wydawnictwo PWE.
 
34.
Wojtasiewicz, L. (1996). Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju lokalnego, W: J. Parysek (red.), Rozwój lokalny i lokalna gospodarka przestrzenna, Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 
35.
Ziółkowski, M., Goleń, M., (2003). Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym, W: H. Sochacka-Krysiak (red.), Zarządzanie gospodarką i finansami gminy. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top