ARTYKUŁ ORYGINALNY
SAMORZĄD GMINY JAKO KREATOR LOKALNYCH RELACJI – KONTEKST LOKALNEJ INNOWACYJNOŚCI
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Zarządzania, Wydział Nauk Ekonomicznych PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Data publikacji online: 31-12-2019
 
 
Data publikacji: 31-12-2019
 
 
Autor do korespondencji
Magdalena Zwolińska-Ligaj   

Zakład Zarządzania, Wydział Nauk Ekonomicznych PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Economic and Regional Studies 2019;12(4):387–400
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: Za cel pracy przyjęto charakterystykę stanu i charakteru relacji samorządów lokalnych nawiązywanych z przedstawicielami lokalnych środowisk oraz ocenę znaczenia lokalnych relacji w procesie wzmacniania lokalnej innowacyjności. Materiały i metody: W badaniach wykorzystano metodę sondażu, kierując do wójtów/burmistrzów drogą elektroniczną kwestionariusz ankiety. Materiał badawczy stanowiło 105 kwestionariuszy ankiet. Wyniki: Dostrzeżono dysproporcje w skali rozwijanych interakcji z podmiotami sektora społecznego i gospodarczego na niekorzyść interakcji z przedstawicielami sektora gospodarczego. Ujawniono relatywnie mniejsze znaczenie czynników zwiększania lokalnej innowacyjności zakorzenionych w gospodarczym wymiarze procesów rozwojowych badanych układów lokalnych. Lokalne Grupy Działania stanowią ważny podmiot oddziałujący na proces rozwoju i innowacyjności głównie w wymiarze społecznym. Relacje lokalne nie są postrzegane przez przedstawicieli badanych władz samorządowych jako szczególnie istotne czynniki innowacyjności lokalnej. Wnioski: W badanych układach lokalnych ujawniła się potrzeba zwiększenia skali aktywności przedstawicieli władz samorządowych w ramach rozwijania relacji z przedstawicielami sektora gospodarczego. Poszukiwać należy możliwości wynikających z budowania lokalnych partnerstw, ukierunkowanych na realizację proinnowacyjnych, wielopodmiotowych projektów, które uzyskają większą zdolność do oddziaływania na lokalne procesy rozwoju.
FINANSOWANIE
Badanie sfinansowane zostało ze środków projektu nr WNET/KEZ/ZE/1 pt. „Innowacje i innowacyjność a rozwój regionalny i lokalny” finansowanego ze środków przyznanych na działalność statutową Wydziału Nauk Ekonomicznych i Technicznych PSW w Białej Podlaskiej.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (30)
1.
Adamowicz, M., Zwolińska-Ligaj, M. (2018). New concepts for rural development in the strategies and policies of the European Union/ Nowe koncepcje rozwoju obszarów wiejskich w strategiach i politykach Unii Europejskiej. Economic and Regional Studies, 11(30), 7-31. https://doi.org/10.2478ers-201....
 
2.
Brodziński, Z., Janikowska, A.J. (2009). Obszary aktywności innowacyjnej Lokalnych Grup Działania w województwie warmińsko-mazurskim. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, 3(58), 48-56.
 
3.
Camagni, R. (2017). Regional Competitiveness: Towards a Concept of Territorial Capital. W: R. Capello (red.), Seminal Studies in Regional and Urban Economics. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-....
 
4.
Camagni, R., Capello, R. (2013). Regional Competitiveness and Territorial Capital: A Conceptual Approach and Empirical Evidence from the European Union. Regional Studies, 47(9), 1383-1402. https://doi.org/10.1080/003434....
 
5.
Capello, R., Nijkamp, P. (2009). Introduction: regional growth and development theories in the twenty-first century – recent theoretical advances and future challenges. W: R. Capello, P. Nijkamp (red.). Handbook of regional growth and development theories. Edward Elgar Publishing. https://doi.org/10.437/9781848....
 
6.
Dargan, L., Shucksmith, M. (2008). LEADER and Innovation. Sociologia Ruralis, 48, 271-294. https://doi.org/10.1111/j.1467....
 
7.
Furmankiewicz, M. (2002). Funkcjonalno-przestrzenne sieci współpracy samorządów lokalnych. Studia Regionalne i Lokalne, 1(8), 5-24.
 
8.
Furmankiewicz, M., Stefańska, J. (2010). Partnerstwa terytorialne jako sieci organizacyjne. Analiza powiązań w trzech wybranych „Lokalnych Grupach Działania” w Polsce. Studia Regionalne i Lokalne, 1(39), 5-25.
 
9.
Gorzelak, G., Jałowiecki, B. (2014). Koniunktura w Polsce lokalnej 2013. Studia Regionalne i Lokalne, 4(58), 5-24.
 
10.
Guzal-Dec, D. (2009). Konkurencyjność jednostek terytorialnych na przykładzie gmin wiejskich województwa lubelskiego. Biała Podlaska: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.
 
11.
Guzal-Dec, D. (2015). Samorząd gminny w kreowaniu zrównoważonego rozwoju obszarów przyrodniczo cennych województwa lubelskiego. Biała Podlaska: Wydawnictwo PSW JPII.
 
12.
Guzal-Dec, D. (2016). Local Action Groups in the Development of Rural Areas in Lubelskie Voivodeship (Poland). Proceedings of the 2016 International Conference “Economic Science for Rural Development”, 42, 65-71.
 
13.
Guzal-Dec, D., Zwolinska-Ligaj, M. (2017). Local Action Groups as new organisations in rural development an exapmle of the lublin region (Poland). Proceedings of the 2017 International Conference “Economic Science for Rural Development”, 44, 58-68.
 
14.
Guzal-Dec, D., Zwolińska-Ligaj, M. (2010). Relacje gmin „naturowych” z otoczeniem w zakresie realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju. W: A. Bołtromiuk (red.), Europejska sieć Ekologiczna Natura 2000 jako nowy element otoczenia polskiej wsi i rolnictwa (127-141). Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.
 
15.
Hartley, J. (2005). Innovation in governance and public services: Past and present. Public money and management, 25(1), 27-34.
 
16.
Kawa, M., Kuźniar, W. (2015). Relacje jednostek samorządu terytorialnego z mieszkańcami w kontekście koncepcji współtworzenia wartości. Marketing i Zarządzanie, 40, 279-287. https://doi.org/10.18276/pzfm.....
 
17.
Lukesh, R. (2007). The LAG-Handbook. A Guide through the Stunning World of Local Action Groups. Brussel: Leader+ Observatory Contact Point.
 
18.
Marks-Bielska, R. (2017). The Role of Local Authorities in Creating Conditions for the Development of Economic Activities: a Case Study of Rural Municipalities in Poland. Proceedings of the 8th International Scientific Conference Rural Development 2017, ed. Raupelienė, A., 1179-1183. https://doi.org/10.15544/RD.20....
 
19.
Marks-Bielska, R., Lizińska, W., Babuchowska, K., Wojarska, M. (2017). Sprawność instytucjonalna vs. lokalny rozwój gospodarczy – czynniki kształtujące i interakcje. Raport z wykonania projektu badawczego. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
 
20.
Marks-Bielska, R., Serocka, I. (2018). The Impact of Warmia and Masuria Local Authorities on Entrepreneurship Development in the Business Location Factors Context. Folia Oeconomica Stetinensia, 18(1), 67-81. https://doi.org/10.2478/foli-2....
 
21.
Nowakowska, A. (2013). Terytorium – źródło procesów innowacji. W: A. Nowakowska (red.), Zrozumieć terytorium. Idea i praktyka. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
22.
Pietrzyk, I. (2002). Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
23.
Podgórniak-Krzykacz, A. (2013). Samorząd terytorialny w warunkach governance i sieci. Biblioteka Regionalisty, 13, 167-178.
 
24.
Stimson, R., Stough, R., Nijkamp, P. (2011). Endogenous regional development. W: R . Stimson, R . Stough, P. Nijkamp (red.). Endogenous Regional Development: Perspectives, Measurement and Empirical Investigation. New Horizons in Regional Science, Edward Elgar Publishing. https://doi.org/10.4337/978184....
 
25.
Warner, M. E. (2010). The Future of Local Government: Twenty‐First‐Century Challenges. Public Administration Review, 70, 145-147. https://doi.org/10.1111/j.1540....
 
26.
Wojciechowski, E., Podgórniak-Krzykacz, A., Kalisiak-Mędelska, M., Chądzyński, J. (2014). Władza lokalna a państwo, społeczeństwo i rynek. Współpraca i konkurencja. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. https://doi.org/10.18778/7969-....
 
27.
Zajda, K. (2013). Władza lokalna, organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy –współdziałanie na rzecz rozwoju wsi w powiecie radomszczańskim. Samorząd Terytorialny, 3, 10-20.
 
28.
Zwolińska-Ligaj, M. (2015). Integracja funkcji gospodarczych i środowiskowych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego: perspektywa przedsiębiorstw. Biała Podlaska: Wydawnictwo PSW JPII.
 
29.
Zwolińska-Ligaj, M. (2018). Kształtowanie lokalnych systemów innowacji jako sposób realizacji koncepcji inteligentnego rozwoju na przykładzie regionów peryferyjnych. Monografie i Rozprawy, 9, Biała Podlaska: Wydawnictwo PSW JPII.
 
30.
Zwolińska-Ligaj, M., Guzal-Dec, D., Adamowicz, M. (2018). Koncepcja inteligentnego rozwoju lokalnych jednostek terytorialnych na obszarach wiejskich regionu peryferyjnego na przykładzie województwa lubelskiego. Wieś i Rolnictwo, 179(2), 247-279.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725