ARTYKUŁ ORYGINALNY
KONCEPCJA E-TURYSTYKI W ZAŁOŻENIACH SMART CITY SZANSĄ NA ROZWÓJ TURYSTYKI W WAŁBRZYCHU
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Beata Detyna   

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, ul. Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych
 
Economic and Regional Studies 2018;11(3):107–118
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Przedmiot i cel pracy: Głównym celem artykułu jest wskazanie rekomendowanych rozwiązań z zakresu e-turystyki, jakie mógłby wprowadzić wałbrzyski samorząd, w ramach rozpoczętych w 2017 roku działań na rzecz rozwoju koncepcji Smart City. Materiały i metody: Realizacja celu wymagała szczegółowej analizy i oceny zapisów znajdujących się w „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Wałbrzycha do 2020 roku” oraz kluczowych obszarów zadaniowych powołanej w mieście Rady Programowej „Smart City”, w tym Zespołów Zadaniowych wdrażających projekty inteligentnych rozwiązań miejskich. W toku badań dokonano także przeglądu literaturowego w zakresie sposobów definiowania pojęcia e-turystyka. Wyniki: W wyniku badań literaturowych autorki podkreśliły różne aspekty (wymiary) e-turystyki oraz opisały model e-turystyki dla konsumpcji turystycznej. W wyniku analizy strategicznych dokumentów miasta stwierdzono, że nie zawarto w nich bezpośrednich odniesień i planów, dotyczące rozwoju działań w obszarze e-turystyki. W publikacji wskazano rekomendowane przez autorki propozycje dotyczące rozwoju e-turystyki w Wałbrzychu. Wnioski: W kontekście realizowanego programu „Smart City dla miasta Wałbrzycha”, koncepcja e-turystyki w opinii autorek jest szansą na rozwój turystyki w mieście i regionie. Katalog możliwych rozwiązań jest przy tym otwarty, a ich implementacja wymaga uwzględnienia potrzeb różnych grup interesariuszy, w tym osób z niepełnosprawnościami i starszych.
 
REFERENCJE (26)
1.
Alejziak, W. (2000). Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku. Kraków: Wyd. ALBIS.
 
2.
Buhalis, D. (2003). ETourism: Information Technology for Strategic Tourism Management, Harlow, England. Toronto: Prentice Hall Financial Times.
 
3.
Buhalis, D., Law, R. (2008). Progress in information technology and tourism management: 20 years on and 10 years after the Internet. The state of eTourism research. Tourism Management, 29(4), 609-623. https://doi.org/10.1016/j.tour....
 
4.
Castells, M. (2003). Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem. Poznań: Rebis.
 
5.
Czetwertyński, S. (2017). Paradoks cenowy produktów wirtualnych. Wrocław: Wyd. UE we Wrocławiu.
 
6.
Detyna, B., Mroczek-Czetwertyńska, A. (2017). Koncepcja Smart City dla miasta Wałbrzycha – perspektywy rozwoju. Wałbrzych: Wyd. Fundacja Museion.
 
7.
Gontar, B., Papińska-Kacperek, J. (2012). E-turystyka jako element koncepcji budowania inteligentnego miasta. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Studia Informatica, 29, 19-30.
 
8.
Griffinger, R., Haindl, G. (2009). Smart Cities ranking: an effective instrument for the positioning of cities? Barcelona: Centre de Politica de Soli Valoracions.
 
9.
Pawlicz, A (2012). E-turystyka. Warszawa: PWN.
 
10.
Roślicka, B. (2016). Wpływ nagłośnienia poszukiwań „złotego pociągu“ na ruch turystyczny w Wałbrzychu i okolicach. W: R. Wiluś, J. Wojciechowska (red.), Człowiek w turystyce. Role, potrzeby, zachowania, Warsztaty z Geografii Turyzmu, tom 7 (s. 264-265). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
11.
Gotlib, D., Olszewski, R. (red.)(2016). Smart City. Informacja przestrzenna w zarządzaniu inteligentnym miastem, Warszawa: Wyd. PWN.
 
12.
Turystyka w województwie dolnośląskim w 2016r. (2017). Wrocław: Urząd Statystyczny we Wrocławiu.
 
13.
Uchwała Nr XXIX/236/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej.
 
14.
Feliksiak M. (2017), Korzystanie z telefonów komórkowych, Komunikat z badań CBOS, http://cbos.pl/SPISKOM. POL/2017/K_099_17.PDF.
 
21.
Internet World Stat - Internet growth statistics https://www.internetworldstats...
 
22.
Internet World Stat - Internet usage statistics https://www.internetworldstats....
 
23.
Internet World Stat - Internet Usage in the European Union https://www.internetworldstats....
 
24.
Kapłon A., Rekordowy rok zamku Książ, http://www.tvp.info/29506480/r... -tajemnice.
 
25.
Uchwała Nr LXIII/645/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wałbrzycha do 2020 roku, http://bip.um.walbrzych.pl/att....
 
26.
Zarządzenie nr 387/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Rady Programowej ,,Smart City” przy Prezydencie Miasta Wałbrzycha oraz Zespołów Zadaniowych wdrażających projekty inteligentnych rozwiązań miejskich, http://bip.um.walbrzych.pl/ord... .
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725