ARTYKUŁ ORYGINALNY
„SLOW CITY” JAKO MODEL ROZWOJU LOKALNEGO
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 
 
Autor do korespondencji
Ewa Zadęcka   

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
 
 
Economic and Regional Studies 2018;11(3):84-106
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: Celem artykułu jest charakterystyka modelu „slow city”- założeń, uwarunkowań oraz efektów jego implementacji na gruncie polskim a także przedstawienie inteligentnych rozwiązań w wykorzystaniu zasobów własnych małych miast. Materiały i metody: Artykuł powstał w oparciu o studia i syntezę literatury polskiej i zagranicznej oraz przegląd dokumentów strategicznych polskich miast należących do Cittaslow. Wyniki: Artykuł zapełnia dotychczasową lukę w obszarze współczesnych strategii rozwoju małych miast. Opisuje model „slow city”, w oparciu o który rozwijają się małe miast należące do sieci miast Cittaslow. Prezentuje inteligentne rozwiązania w wykorzystaniu endogennych zasobów własnych małych miast. Wnioski: Przeprowadzona analiza pozwoliła stwierdzić, że model „slow city” jest przydatny w procesie rozwoju małych miast. Gwarantuje optymalne i inteligentne wykorzystanie endogenicznych zasobów małego miasta. Jednakże przegląd dokumentów strategicznych miast „slow city” pokazuje, że miasta te dotykają – jak większość małych miast, negatywne zjawiska społeczno-gospodarcze.
 
REFERENCJE (80)
1.
Adamowicz, A. (ed.) (2003). Strategie rozwoju lokalnego. Aspekty instytucjonalne. Warszawa: SGGW.
 
2.
Allwinkle, S., Cruickshank, P. (2011). Creating Smart-er Cities – An Overview. Journal of Urban Technology, 18(2), 1-16. https://doi.org/10.1080/106307....
 
3.
Augustyn, A. (2011). Idea Cittaslow jako koncepcja zrównoważonego rozwoju małych miast. Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego, 25, 745-757.
 
4.
Bagdziński, S.L. (1994). Lokalna polityka gospodarcza (w okresie transformacji systemowej). Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 
5.
Banachowicz, B., Danielewicz, J. (2006). Współrządzenie jako czynnik zrównoważonego rozwoju miast-przykład Łodzi. W: J. Słodczyk, D. Rajchel (ed.), Polityka zrównoważonego rozwoju oraz instrumenty zarządzania miastem (p. 59-76). Opole: Uniwersytet Opolski.
 
6.
Bańko, M. (1961). Inny słownik języka polskiego. Warszawa: PWN.
 
7.
Blakley, E.J. (2002). Planning of local economic development. Theory and the practice, 3th edition. Thousand Oaks Thousand Oaks: Sage Publ.
 
8.
Bogda, A., Kabała, C., Karczewska, A., Szopka, K. (2010). Zasoby naturalne i zrównoważony rozwój. Wrocław: Wyd. UP we Wrocławiu.
 
9.
Brol, R. (ed.) (1998). Zarządzanie rozwojem lokalnym. Studium przypadku. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 
10.
Brol, R. (2006). Czynniki rozwoju regionalnego. W: D. Strahl (red.), Metody oceny rozwoju regionalnego (p. 16-22). Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu.
 
11.
Brol, R. (1998). Rozwój lokalny - nowa logika rozwoju gospodarczego. W: M. Obrębalski (red.), Gospodarka lokalne w teorii i praktyce (s. 11-15). Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 
12.
Dolata, S. (1998). Funkcjonowanie samorządu terytorialnego - doświadczenia i perspektywy. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 
13.
Farelnik, E., Stanowicka, A. (2016). Smart city, slow city and smart slow city as development models of modern cities. Olsztyn Economic Journal, 11(4), 259-370.
 
14.
Florida, R. (2002). The Rise of the Creative Class: and How it’s Transforming Work, Leisure, Community and Everyday Life. New York: Basic Books.
 
15.
Florida, R. (2005). Cities and the Creative Class. New York: Harper Business. https://doi.org/10.4324/978020....
 
16.
Giffinger et al. (2007). Smart Cities – Ranking of Ranking of European Medium – Sized Cities, Research Raport, Vienna University of Technology. Pobrane z: http://www.smart-cities.eu/dow....
 
17.
Gorzelak, G. (1989). Rozwój regionalny Polski w warunkach kryzysu i reformy. Rozwój regionalny. Rozwój lokalny, samorząd terytorialny. Warszawa: Wydawnictwo IGP UW.
 
18.
Gralak, A. (2006). Rozwój regionalny - zagadnienia ogólne. Warszawa: SGGW.
 
19.
Jewtuchowicz, A. (1995). Strategie rozwoju dużych miast i ich wpływ na proces transformacji gospodarczej. W: R. Domański (ed.), Strategie rozwoju wielkich miast (p. 83-102). Warszawa: PAN KPZK.
 
20.
Knox, P. (2005). Creating ordinary places: Slow cities in a fast Word. Journal of Urban Design, 10(1), 1-11. https://doi.org/10.1080/135748....
 
21.
Korenik, S. (1999). Rozwój regionu ekonomicznego na przykładzie Dolnego Śląska. Wrocław: Wydawnictwo AE we Wrocławiu.
 
22.
Kosiedowski, W. (2008). Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym. W: Z. Strzelecki (ed.), Gospodarka regionalna i lokalna (p. 221-242). Warszawa: PWN.
 
23.
Kożuch, A. (2011). Rola samorządu terytorialnego we wspieraniu rozwoju lokalnego. W: A. Kożuch, A. Naworól (ed.), Instrumenty zarządzania rozwojem w przedsiębiorczych gminach (p. 41-56). Kraków: Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
24.
National Strategy for Regional Development 2010-2020. Downloaded from: https://www.mr.gov.pl/strony/z...- rozwoju-kraju/zarzadzanie-rozwojem-kraju/krajowa-strategia-rozwoju-regionalnego/.
 
25.
Kuchmacz, B. (2016). Kapitał społeczny jako czynnik rozwoju lokalnego. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
 
26.
List of cities belonging to Cittaslow - as of July 2018. Downloaded from: http://www.cittaslow.org/sites... page/files/246/cittaslow_list_july_2018.pdf.
 
27.
Markowski, T. (2008). Teoretyczne podstawy rozwoju lokalnego i regionalnego. W: Z. Strzelecki (ed.), Gospodarka regionalna i lokalna (p. 13-28). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
28.
Markowski, T. (2004). Konkurencyjność i innowacyjność polskich regionów wobec akcesji do UE. W: Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania rozwoju regionu-teoria i praktyka (p. 201-2014). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
29.
Mazur-Belzyt, K. (2014). Współczesne podstawy rozwoju małych miast na przykładzie sieci miast Cittaslow. Problemy rozwoju miast. Kwartalnik Naukowy Instytutu Rozwoju Miast, XI(III), 39-45.
 
30.
Mierzejewska, L. (2009). Rozwój zrównoważony miasta. Zagadnienia poznawcze i praktyczne. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
 
31.
The international statute of the Cittaslow Towns of June 21, 2014. Downloaded from: http://cittaslowpolska.pl/imag....
 
32.
Myna, A. (1998). Rozwój lokalny, regionalne strategie rozwoju, regionalizacja. Samorząd Terytorialny, 11, 30-48.
 
33.
Nowińska, E. (2000). Strategiczne planowanie rozwoju gmin na przykładzie gmin przygranicznych. W: B. Gruchman, F. Walk, E. Nowińska (ed.), Strategie rozwoju lokalnego na przykładzie gmin pogranicza polsko-niemieckiego (p. 71). Poznań: Wyd. Akademii Ekonomicznej.
 
34.
Pająk, K. (2011). Samorząd terytorialny i jego wewnętrzna transformacja. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
35.
Parysek, J. J. (1995). Wybrane problemy teoretyczno-metodologiczne gospodarki przestrzennej, wynikające z Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 1994 r.. W: J. J. Parysek (ed.), Rozwój lokalny: zagospodarowanie przestrzenne i nisze atrakcyjności gospodarczej (p. 33-36). Warszawa: PWN.
 
36.
Parysek, J. J. (2001). Podstawy gospodarki lokalnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 
37.
Radstrom S. (2011). A place-sustaining framework for local urban identity: An introduction and history of Cittaslow. Italian Journal of Planning Practice , 1, 91-113.
 
38.
Sekuła, A. (2005). Bariery rozwoju lokalnego. W: B. Filipiak, A. Szewczuk, Z. Zychowicz (red.), Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie (p. 587-600). Zeszyty naukowe (no 401). Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.
 
39.
Semmens, J., Freeman, C. (2012). The Value of Cittaslow as an Approach to Local Sustainable Development: A New Zealand Perspective. International Planning Studies ,17(4), 353-375. https://doi.org/10.1080/135634....
 
40.
Servon, L. J., Pink, S. (2015). Cittaslow: going glocal in Spain, Journal of Urban Affairs, 37(3), 327–340. https://doi.org/10.1111/juaf.1....
 
41.
Sienkiewicz, M. W. (2016). Strategia rozwoju lokalnego jako podstawa koncepcji promocji gminy. W: K. Muszyńska (ed.), Marketing jednostek terytorialnych. Przykłady z Polski (s. 197-213). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 
42.
Smart Cities Report – Ranking of European Medium – Sized Cities. Pobrane z: http://www.smart-cities.eu/dow....
 
43.
Development strategy for the Barczewo Commune for the years 2015-2022. Downloaded from: http://barczewo.bip.net.pl/?a=....
 
44.
Bartoszyce Commune Development Strategy for 2015-2022. Downloaded from: http://bip.gmina-bartoszyce.pl....
 
45.
Strategy for the development of the Biskupiec commune for the years 2014-2020. Downloaded from: http://www.gminabiskupiec.pl/a....
 
46.
Program for the development of the commune and the town of Bisztynek until 2025. Downloaded from: http://www.bisztynek.pl/asp/pl....
 
47.
Strategy for the development of Commune and City Działdowo for the years 2015-2025. Downloaded from: http://bip.dzialdowo.eu/artyku....
 
48.
Development strategy for the Dobre Miasto Commune up to 2020. Downloaded from: http://bip.dobremiasto.com.pl/....
 
49.
Development strategy for the Głubczyce Commune in 2001. Downloaded from:.
 
50.
Strategy for social and economic development of the Gołdap commune up to 2025. Downloaded from: http://bip.goldap.pl/files/fck....
 
51.
Development strategy of the Górowo Iławieckie commune for the years 2014-2021. Downloaded from: http://gorowoil-ug.bip-wm.pl/p....
 
52.
Development strategy of the Jeziorany Commune for the years 2014-2024. Downloaded from: https://jeziorany.com.pl/filea....
 
53.
Kalety City Development Strategy until 2025. Downloaded from: http://bip.kalety.pl/upload/Za....
 
54.
Strategy for socio-economic development of the Lidzbark Commune for 2015-2020. Downloaded from: http://bip.umig.lidzbark.pl/ar....
 
55.
Development strategy for the Lidzbark Warmiński commune for the years 2015-2025. Downloaded from:.
 
56.
Development strategy for the Lubawa Commune for the years 2016-2025. Downloaded from: http://bip.gminalubawa.pl/76/9....
 
57.
Development strategy for the Murowana Goślina commune for the years 2013-2020. Downloaded from: http://bip.murowanagoslina.pl/....
 
58.
Strategy for the development of the Nidzica commune for the years 2014-2022. Downloaded from: https://bip.nidzica.pl/180/240....
 
59.
Development strategy for the Nowe Miasto Lubawskie commune for the years 2016-2025. Downloaded from: http://www.bip.gminanml.pl/76/....
 
60.
Development strategy for the Nowy Dwór Gdański commune for the years 2014-2020. Downloaded from: http://www.bip.miastonowydwor.....
 
61.
Strategy for the development of the City and Commune of Olsztynek for the years 2014-2020. Downloaded from: http://bip.olsztynek.pl/compon....
 
62.
Strategy for the development of the City and Commune of Orneta for 2016-2023. Downloaded from: https://www.orneta.pl/plik,62,....
 
63.
Strategy for social and economic development of the city and commune of Pasym for the years 2016-2020. Downloaded from: http://webcache.googleusercont....
 
64.
Strategy for the development of the Prudnik commune for the years 2010-2020. Downloaded from: https://bip.prudnik.pl/3251/wy....
 
65.
Development strategy for the Rejowiec Fabryczny commune for the years 2007-2020. Downloaded from: https://ugrejowiecfabryczny.bi....
 
66.
Development strategy for the Reszel Commune until 2020. Downloaded from: http://bip.warmia.mazury.pl/re....
 
67.
Strategy for the development of the Rzgów commune for the years 2014-2020 http://www.gminarzgow.pl/new/d....
 
68.
Strategy for the development of the Ryn Town and Commune for the years 2010-2020. Downloaded from: http://www.bip.miastoryn.pl/sy....
 
69.
Website of the Polish National Network of Cittaslow Cities. Downloaded from: http://cittaslowpolska.pl/inde....
 
70.
Szewczuk, A. (2011). Rozwój lokalny i regionalny – główne determinanty. W: A. Szewczuk, M. Kogut-Jaworska, M. Zioło (red.), Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka (p. 13-88). Warszawa: Wydawnictwo C.H.Beck.
 
71.
Sztando, A. (1998). Oddziaływanie samorządu lokalnego na rozwój lokalny w świetle ewolucji modeli ustrojowych gmin.mSamorząd Terytorialny , 11, 12-29.
 
72.
Trojanek, M. (1994). Oddziaływanie władzy lokalnej na efektywność przedsięwzięć innowacyjnych. Poznań: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, series II, no 137. Praca Habilitacyjna.
 
73.
The Act of December 6, 2006 on the principles of conducting development policy , Dz.U. 2006 No. 227 item 1658. Downloaded from: http://prawo.sejm.gov.pl/isap...., 3.05.2018r.
 
74.
The Act of 8 March 1990 on municipal self-government (Article 18 paragraph 2 item 6a), Journal of Laws no. 2016 item 446 .Downloaded from: http://prawo.sejm.gov.pl/isap...., 3.05.2018r.
 
75.
The Act of 5 June 1998 on poviat self-government (Article 12, item 9a), Dz.U. from 2015 item 1445 . Downloaded from: http://prawo.sejm.gov.pl/isap...., 3.05.2018r.
 
76.
Warczak, M. (2015). Endogeniczne i egzogeniczne czynniki rozwoju gospodarczego z perspektywy finansów gminy, Współczesna Gospodarka, (no 4/2015), 111-122.
 
77.
Winiarski, B., Patrzałek, L. (1994), Promowanie rozwoju lokalnego i regionalnego. Warszawa: Wydawnictwo Samorządowe FRDL.
 
78.
Wojtasiewicz, L. (1996). Czynniki i bariery rozwoju lokalnego w aktualnej polityce gospodarczej Polski. W: M. Obrębalski(ed.), Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce (p. 13-22). Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu.
 
79.
Area and number of inhabitants of Cittaslow cities/communes . Downloaded from: www.stat.gov.pl.
 
80.
Area and number of inhabitants of Cittaslow cities/communes . Downloaded from: www.polskawliczbach.pl.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top