ARTYKUŁ ORYGINALNY
MIGRACJE ZAROBKOWE POLAKÓW
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Ekonomii i Finansów, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Polska
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Grzegorz Czapski   

Wydział Ekonomii i Finansów, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Polska
Data nadesłania: 07-07-2020
Data ostatniej rewizji: 24-07-2020
Data akceptacji: 31-07-2020
Data publikacji: 29-09-2020
 
Economic and Regional Studies 2020;13(3):355–362
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: Współczesny rynek pracy w Polsce charakteryzuje się dużą skalą migracji ludzi, spowodowanej pragnieniem znalezienia dobrej pracy. Sytuacji tej sprzyja możliwość swobodnego przemieszczenia się po obszarze Unii Europejskiej. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie pojęcia migracji, jej rodzajów oraz przyczyn i skutków. Zaprezentowano również statystyki związane z migracją zarobkową Polaków. Przedmiotem badań jest aktywność migracyjna Polaków za granicą. Uzyskane dane zaprezentowano za pomocą metody opisowej i metod graficznych. Materiały i metody: Podczas pracy nad problemem badawczym wykorzystano krajową literaturę oraz dane statystyczne. Wyniki: Przytoczone zostały dane statystyczne obrazujące skalę zjawiska migracji w Polsce. Okres badań objął lata 2013-2018. Wnioski: Na przestrzeni badanego okresu spadła liczba wyjazdów Polaków w celach zarobkowych za granicę. Może to być spowodowane zmniejszającą się liczbą osób bezrobotnych oraz niższą stopą bezrobocia w Polsce. Jednocześnie zauważyć można coraz większą liczbę ofert pracy na krajowym rynku pracy.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
iThenticate
 
REFERENCJE (15)
1.
Bielak, R. (2018). Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2018. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 
2.
Bielak, R. (2019). Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 
3.
Dmochowska, H. (2014). Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2014. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 
4.
Gorczycy, B. (2017). Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2017. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 
5.
Gromadzka, K. (2009). Sytuacja życiowa dzieci w rodzinach rozłączonych. W: J. Nikitorowicz, J. Muszyńska, M. Sobecki (red.), Wspólnoty z perspektywy edukacji międzykulturowej. Białystok: Trans Humana.
 
6.
Kostrzewa, Z. (2019). Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004-2018. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 
7.
Kostrzewa, Z., Stpiczyński, T. (2018). Zeszyt metodologiczny – Migracje Ludności. Aspekty badania migracji wykorzystywane przy opracowywaniu bilansów ludności. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 
8.
Kozak, S. (2010). Patologia eurosieroctwa w Polsce. Skutki migracji zarobkowej dla dzieci i ich rodzin. Warszawa: Difin.
 
9.
Kwiatkowski, E. (2010). Migracje zagraniczne Polaków i ich konsekwencje makroekonomiczne. W: S. I. Bukowski (red.), Globalizacja i integracja regionalna a wzrost gospodarczy. Warszawa: CedeWu.
 
10.
Lesińska, M., Okólski, M. (2013). Współczesne polskie migracje: strategie, skutki społeczne, reakcja państwa. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. https://doi.org/10.31338/uw.97....
 
11.
Nowak, T., Bielak, R. (2016). Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2016. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 
12.
Okólski, M., Fihel, A. (2012). Demografia. Współczesne zjawiska i teorie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
13.
Rajkiewicz, A. (2008). Polityka społeczna wobec procesów migracyjnych. W: G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny (red.), Polityka społeczna. Podręcznik akademicki. Warszawa: PWN.
 
14.
Słownik języka polskiego PWN (2020). Migracje. Pobrane z: https://sjp.pwn.pl/szukaj/migr... (data dostępu: 14.05.2020 r.).
 
15.
Szaban, J. (2016). Rynek pracy Polsce i w Unii Europejskiej. Warszawa: Difin.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725