ARTYKUŁ ORYGINALNY
MOŻLIWOŚCI I BARIERY INTELIGENTNEGO ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH W POLSCE W ŚWIETLE BADAŃ TERENOWYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy
 
Economic and Regional Studies 2018;11(4):57–68
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Przedmiot i cel pracy: Artykuł koncentruje się na identyfikacji i ocenie wybranych przesłanek oraz ograniczeń inteligentnego rozwoju wsi w Polsce. Wskazane w literaturze przedmiotu przejawy inteligentnego rozwoju wykorzystano do analizy wyników badań terenowych przeprowadzonych w 2011 i 2016 roku w dziesięciu celowo dobranych miejscowościach, położonych w różnych regionach kraju. Materiały i metody: Podstawą sporządzonych wniosków był materiał empiryczny w postaci danych ilościowych i informacji jakościowych pozyskanych z wywiadów z sołtysami oraz obserwacji osób ankietujących. Na potrzeby opracowania wykorzystano metody statystyczne oraz analizę treści udzielanych odpowiedzi. Wyniki: Wyniki i wnioski: Przeprowadzone analizy udokumentowały zaznaczanie się zarówno potencjału, jak i barier inteligentnego rozwoju w badanych wsiach. Istotne determinanty uaktywnienia lokalnego postępu gospodarczego opartego na wiedzy, edukacji i nowych technologiach wiązały się przede wszystkim z dogodną lokalizacją oraz posiadanymi zasobami środowiskowymi i kulturowymi. Z kolei jako przeszkodę w tym procesie wskazano na niedostateczny poziom waloryzacji wymienionych elementów, wynikający w znacznej mierze z ograniczonej akumulacji kapitału ludzkiego i społecznego.
 
REFERENCJE (22)
1.
Bański, J. (2014). Perspektywy rozwoju polskiej wsi – wybrane zagadnienia. Wieś i Rolnictwo, 4(165), 13-25.
 
2.
Bański, J. (2017). Rozwój obszarów wiejskich. Wybrane zagadnienia. Warszawa: PWE.
 
3.
Bonfiglio, A., Camaioni, B., Coderoni, S., Esposti, R., Pagliacci, F., Sotte, F. (2017). Are rural regions prioritizing knowledge transfer and innovation? Evidence from Rural Development Policy expenditure across the EU space. Journal of Rural Studies, 53, 78-87. https://doi.org/10.1016/j.jrur....
 
4.
Bryden, J.M., Dawe, S.P. (1998). Development strategies for remote rural regions: what do we know so far. W: OECD International Conference on Remote Rural Areas: Developing through Natural and Cultural Assets (s. 1-16). Albarracin: OECD.
 
5.
da Rosa Pires, A., Pertoldi, M., Edwards, J., Hegyis, F.B. (2014). Smart Specialisation and innovation in rural areas. S3 Policy Brief Series No. 09/2014. Pobrane z: http://s3platform.jrc.ec.europ....
 
6.
Dudek, M., Karwat-Woźniak, B., Wrzochalska, A. (2016). Wybrane determinanty polaryzacji społecznej oraz stabilności ekonomicznej na obszarach wiejskich i w rolnictwie. Monografie Programu Wieloletniego 2015-2019 nr 33. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 
7.
Hadyński, J. (2015). Regionalna konkurencyjność obszarów wiejskich. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
 
8.
Halamska, M. (2015). Zróżnicowanie społeczne „wiejskiej Europy”. Wieś i Rolnictwo, 4(169), 47-65.
 
9.
Karwat-Woźniak, B., Chmieliński P. (2013). Ludność wiejska oraz jej aktywność zawodowa i sytuacja na rynku pracy. W: M. Kiełkowska (red.), Rynek pracy wobec zmian demograficznych (s. 65-92). Warszawa: Instytut Obywatelski.
 
10.
Komisja Europejska (2010a). Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Bruksela: Komisja Europejska.
 
11.
Komisja Europejska (2010b). Polityka regionalna jako czynnik przyczyniający się do inteligentnego rozwoju w ramach strategii Europa 2020. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. KOM (2010). Bruksela: Komisja Europejska.
 
12.
Komisja Europejska (2014). Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Promowanie rozwoju i dobrego rządzenia w regionach UE i miastach. Szósty raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. Bruksela: Komisja Europejska.
 
13.
McCann, P., Ortega-Argiles, R. (2013). Transforming European regional policy: a results driven agenda and smart specialization. Oxford Review of Economic Policy, 29(2), 405-431. https://doi.org/10.1093/oxrep/....
 
14.
McCann, P. (2015). The regional and urban policy of the European Union. Cohesion, Results-orientation and smart specialisation. Cheltenham: Edward Elgar Publishing. https://doi.org/10.4337/978178....
 
15.
McCann, P., Ortega-Argiles, R. (2015). Smart specialisations, regional growth and applications to European Union cohesion policy. Regional Studies, 49(8), 1291-1302. https://doi.org/10.1080/003434....
 
16.
Moseley, M.J. (2003). Rural development. Principles and practice. London-ThousandOaks-NewDehli: Sage Publications.
 
17.
Naldi, L., Nilsson, P., Westlund, H., Wixe, S. (2015). What is smart rural development?. Journal of Rural Studies, 40, 90-101. https://doi.org/10.1016/j.jrur....
 
18.
Niedzielski, E. (2015). Funkcje obszarów wiejskich i ich rozwój. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 343(2), 84-93. https://doi.org/10.5604/004416...
 
19.
Saraceno, E. (2013). Disparity and diversity: their use in EU rural policies. Sociologia Ruralis, 53(3), 331-348. https://doi.org/10.1111/soru.1...
 
20.
Sikorska, A. (2013). Procesy przekształceń strukturalnych w wiejskiej społeczności i chłopskim rolnictwie. Synteza. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 
21.
Teräs, J., Dubois, A., Sörvik, J., Pertoldi, M. (2015). Implementing smart specialisation in sparsely populated areas. S3 Working Papers Series no 10/2015. Sevilla: JRC Technical Papers. Pobrano z: https://ec.europa.eu/jrc/en/pu....
 
22.
Zarycki, T., (2014). Innowacjonizm jako legitymizacja. Dyskursy innowacji, gospodarki opartej na wiedzy, społeczeństwa informacyjnego i pokrewne w perspektywie krytycznej. Zarządzanie Publiczne, 1(27), 20-34.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725