ARTYKUŁ ORYGINALNY
WSPARCIE INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI W POLSKICH REGIONACH W RAMACH POLITYKI SPÓJNOŚCI - PRZYKŁAD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Polska
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Agnieszka Wojewódzka-Wiewiórska   

Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Polska
Data publikacji online: 31-12-2019
Data publikacji: 31-12-2019
 
Economic and Regional Studies 2019;12(4):372–386
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Przedmiot i cel pracy: Celem pracy jest przedstawienie możliwości i ocena wykorzystania wsparcia inteligentnych specjalizacji w ramach polityki spójności UE 2014-2020 w województwie lubelskim. Zadania badawcze to: klasyfikacja projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 (RPO WL) w zależności od ich dopasowania do kluczowych inteligentnych specjalizacji województwa oraz określenie wielkości wsparcia rozwoju inteligentnych specjalizacji regionu w podziale na kluczowe inteligentne specjalizacje. Materiały i metody: Materiał badawczy stanowi baza danych projektów współfinansowanych z funduszy UE na lata 2014-2020, do analiz wybrano projekty realizowane w ramach osi 1 RPO WL. Wyniki: Łączna wartość dofinansowania inteligentnych specjalizacji regionu wyniosła 194 mln złotych. Najwięcej projektów realizowały przedsiębiorstwa w ramach specjalizacji informatyka i automatyka, a najmniej energetyka niskoemisyjna i medycyna i zdrowie. Około 20% środków na badania i rozwój pozyskały podmioty spoza branż inteligentnych specjalizacji regionu. Wnioski: RPO WL stanowi istotne narzędzie wspierania działalności badawczo-rozwojowej w województwie lubelskim.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (34)
1.
Adamowicz, M. (2014). European concept of bioeconomy and its bearing on practical use/ Europejska koncepcja biogospodarki i jej przełożenie na działania praktyczne. Studia Ekonomiczne i Regionalne, 7(4), 5-21.
 
2.
Adamowicz, M. (2016). Biogospodarka jako inteligentna specjalizacja w strategiach rozwoju polskich regionów. Roczniki Naukowe SERiA, XVIII(1), 9-16.
 
3.
Analiza potencjału i możliwości rozwoju inwestycji i komercjalizacji w obszarze fotoniki w województwie lubelskim. Raport końcowy z badania. (2019). Lublin: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie. Pobrane z: http://rsi.lubelskie.pl (dostęp: 10.09.2019).
 
4.
Brzóska, J. (2014). Inteligentne specjalizacje regionu jako szansa wzrostu innowacyjności przedsiębiorstwa. Studia Ekonomiczne, 183(1), 38-48.
 
5.
Capello, R., Lenzi, C. (2013). Territorial Patterns of Innovation and Economic Growth in European Regions. Growth and Change - Journal of Urban and Regional Policy, 44(2), 195-227, https://doi.org/10.1111/grow.1....
 
6.
Centralny System Teleinformatyczny SL2014, stan na 01.2018, dostęp 05.2018.
 
7.
Cholewa, M., Geodecki, T., Kulczycka, J., Nowaczek, A., Mamica, Ł., Możdżeń, M., Zawicki, M. (2016). Oddziaływanie inteligentnych specjalizacji regionalnych na rozwój gospodarczy Małopolski. Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
 
8.
Drobniak, A. (2016). Specjalizacje i inteligentne specjalizacje regionalne w kontekście wsparcia programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka POIG 2007-2013. Studia KPZK, 170, 184-206.
 
9.
Dziemianowicz, W., Peszat, K. (2014). Smart Specialisations for Voivodeships – the First Steps toward Improvement? Miscellanea Geographica, 18(1), 37-43. https://doi.org/10.2478/mgrsd-....
 
10.
Dziemianowicz, W., Peszat, K. (2016). Inteligentne specjalizacje w polskich regionach peryferyjnych w świetle dotychczasowej regionalnej polityki wspierania innowacyjności. Studia KPZK, 170, 278-291.
 
11.
Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającemu włączeniu społecznemu. Wersja ostateczna. Pobrane z: ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_A... (dostęp: 10.06.2018).
 
12.
Foray, D. (2012). Policy Brief No 8 Smart specialization and the New Industrial Policy agenda, Brussels: European Commission.
 
13.
Grądziel, A. (2014). Strategia inteligentnej specjalizacji stymulatorem rozwoju gospodarczego regionów. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 37(2), 243-253.
 
14.
Foray, D., Goddard, J., Beldarrain, X., Landabaso, M., McCann, P., Morgan, K., Nauwelaers, C., Ortega-Argilés, R. (2012). Guide to Research and Innovation Strategies for Smart Specialisations (RIS 3). Luxembourg: European Commission.
 
15.
Hassink, R., Gong, H. (2019). Six critical questions about smart specialization. European Planning Studies, 27(10), 2049-2065. https://doi.org/10.1080/096543....
 
16.
Kardas, M. (2011). Inteligentna specjalizacja – (nowa) koncepcja polityki innowacyjnej. Optimum, Studia Ekonomiczne, 2(50), 124-138.
 
17.
Korenik, S. (2011). Region ekonomiczny w nowych realiach społeczno-gospodarczych. Warszawa: CeDeWu.pl.
 
18.
Landabaso, M. (2014). Guest editorial on research and innovation strategies for smart specialisation in Europe: Theory and practice of new innovation policy approaches. European Journal of Innovation Management, 17(4), 378-389. https://doi.org/10.1108/EJIM-0....
 
19.
Malik, K. (2013). Specjalizacje inteligentne w rozwoju regionu – doświadczenia opolskiej RIS3. Studia KPZK, 153, 129-149.
 
20.
Markowska, M., Jefmański, B. (2011). Fuzzy classification of European regions in the evaluation of smart growth. Przegląd Statystyczny, 59(1-2), 73-92.
 
21.
McCann, P., Ortega-Argilés, R. (2011). Smart Specialization, Regional Growth and Applications to EU Cohesion Policy. Economic Geography Working Paper 2011: Faculty of Spatial Sciences, University of Groningen.
 
22.
McCann, Ph., Ortega-Argilés, R. (2015). Smart Specialization, Regional Growth and Applications to European Union Cohesion Policy. Regional Studies, 49(8), s. 1291-1302. https://doi.org/10.1080/003434....
 
23.
Nowak, P. A. (2014). Smart specializations of the regions - fashion or necessity?/ Inteligentne specjalizacje regionów – moda czy konieczność? Studia Ekonomiczne i Regionalne, 7(1), 24-37.
 
24.
Nowakowska, A. (2015). Budowanie inteligentnych specjalizacji – doświadczenia i dylematy polskich regionów. Studia Prawno-ekonomiczne, XCVII, 325–340.
 
25.
Nowakowska, A. (2016). Inteligentne specjalizacje – nowa architektura regionalnej polityki innowacyjnej. Studia KPZK, 170, 56-66.
 
26.
Nowakowska, A., Przygodzki, Z., Sokołowicz, M.E. (2011). Region w gospodarce opartej na wiedzy. Warszawa: Difin.
 
27.
Prause, G. (2014). Smart Specialization and EU Eastern Innovation Cooperation: a Conceptual Approach. Baltic Journal of European Studies, 4(1), 3-19. https://doi.org/10.2478/bjes-2....
 
28.
Regionalna Strategia Innowacji Województwa Lubelskiego do roku 2020. Lublin 2014.
 
29.
Słodowa-Hełpa, M. (2013). Inteligentna specjalizacja polskich regionów warunki, wyzwania i dylematy. Roczniki Nauk Społecznych, 41(1), 87-120.
 
30.
Stawicki, M., Wojnicka-Sycz, E. (red.) (2014). Wyznaczanie, monitoring i ewaluacja inteligentnych specjalizacji. Warszawa: Maciej Stawicki.
 
31.
Streszczenie podawane do wiadomości publicznej. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój w liczbach, Departament Innowacji w Ministerstwie Rozwoju (stan na 30.11.2016 r.), https://www.poir.gov.pl/media/... Streszczenie_wersja_polska.pdf (dostęp: 15.06.2018).
 
32.
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych PO Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 (2018). Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Warszawa, 8 maja 2018.
 
33.
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (2018). Załącznik nr 2 do uchwały Nr CCLXXX/5479/2018 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 18 czerwca 2018 r.
 
34.
https://www.smart.gov.pl/pl/, Krajowa Inteligentna Specjalizacja (dostęp: 05.06.2019).
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725