ARTYKUŁ ORYGINALNY
RODZAJE RYZYKA W DZIAŁALNOŚCI BANKOWEJ – KATEGORYZACJA I DEFINICJE
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicnych, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II, Polska
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Tomasz Adamowicz   

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicnych, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II, Polska, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, Polska
 
Economic and Regional Studies 2018;11(4):37–56
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Przedmiot i cel pracy: Przedmiotem pracy jest ryzyko, szczególnie ryzyko bankowe. Dokonano przeglądu i oceny różnych definicji ryzyka i możliwości ich wykorzystania do zarządzania ryzykiem w bankach i do działalności regulacyjnej instytucji nadzorczych. Materiały i metody: Materiał badawczy został zaczerpnięty z literatury przedmiotu oraz oficjalnych dokumentów instytucji rynku finansowego – organizacji międzynarodowych, zagranicznych i krajowych instytucji finansowych. Są to głównie akty prawne, standardy oraz wytyczne/zalecenia. Szczególną uwagę poświęcono dokumentom opublikowanym przez organy nadzoru bankowego. Wyniki: W wyniku badań stwierdzono wielość koncepcji i podejść dotyczących definiowania i identyfikacji ryzyka bankowego, przy czym jako wzorcowe do zastosowania w praktyce zarządzania ryzykiem wydają się kategoryzacje prezentowane przez regulatorów. Wnioski: Wśród kategoryzacji ryzyka używanych przez banki, wiodące są zaprezentowane przez ograny nadzorcze. Zdefiniowanie rodzajów ryzyka w działalności powinno być pierwszym etapem wewnętrznego procesu zarządzania ryzykiem, który jest niezbędny do przetrwania banków. Zapewnienie wysokiej jakości realizacji pierwszego etapu warunkuje skuteczność i efektywność całego procesu. Zdecydowane wymagania stawiane przez europejskich i krajowych regulatorów, w zakresie posiadania i stosowania przez banki kategoryzacji ryzyka w ramach systemu zarządzania ryzykiem, przyczyniły się do złagodzenia wśród banków zjawisk związanych ze światowym kryzysem finansowym w Europie.
 
REFERENCJE (18)
1.
Basel Committee on Banking Supervision (2006). International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards (A Revised Framework Comprehensive Version). Pobrane z: www.bis.org/publ/bcbs128.pdf.
 
2.
Basel Committee on Banking Supervision (2011). Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems” version revised in June 2011. Pobrane z: www.bis.org/publ/bcbs189.pdf.
 
3.
Basel Committee on Banking Supervision (2013). Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools. Pobrane z: www.bis.org/publ/bcbs238.htm.
 
4.
Bodie, Z., Merton, R.C. (2003). Finanse, Warszawa: PWE.
 
5.
Cicirko, T. (2012). Efektywne zarządzanie kapitałem banku komercyjnego w Polsce w świetle standardów adekwatności kapitałowej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie.
 
6.
Committee of European Banking Supervisors, CEBS (2006). Guidelines of the Supervisory Review Process under Pillar 2 (CP03 revised), Pobrane z: www.eba.europa.eu/-/cebs-publi....
 
7.
Committee of European Banking Supervisors, CEBS (2010). Guidelines for the joint assessment of the elements covered by the supervisory review and evaluation process (SREP) and the joint decision regarding the capital adequacy of cross border groups (CP3). London: CEBS.
 
8.
Gątarek, D., Maksymiuk, R., Krysiak, M., Witkowski, Ł. (2001). Nowoczesne metody zarządzania ryzykiem finansowym. Warszawa: WIG-Press.
 
9.
Iwanicz-Drozdowska, M. (2005). Zarządzanie finansowe bankiem. Warszawa: PWE.
 
10.
Jajuga, K. (2007). Zarządzanie ryzykiem, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
11.
Janasz, K. (red.) (2005). Ryzyko i niepewność w projektach innowacyjnych. W: W. Janasz (red.), Innowacje w działalności przedsiębiorstw w integracji z Unią Europejską (s. 187-188). Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 
12.
Knight, F.H. (1921). Risk, Uncertainty and Profit, Boston: Houghton Miffin Company.
 
13.
Kubińska-Kaleta, E. (2008). Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach przemysłowych na przykładzie huty stali. Kraków: Wydawnictwo AGH.
 
14.
Oesterreichische NationalBank (OeNB), Financial Market Authority (FMA) (2006). Guidelines on Bank-Wide Risk Management – Internal Capital Adequacy Assessment Process. Vienna: OeNB i FMA.
 
15.
Tomaszewski, J. (2012). Wykład I – ryzyko – zagadnienia podstawowe, Zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie, Pobrane z: www.e-sgh.pl/niezbednik/studen....
 
16.
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) (2013). Metodyka Badania i Oceny Nadzorczej Banków Komercyjnych, Zrzeszających oraz Spółdzielczych (Metodyka BION). Pobrane z: www.knf.gov.pl.
 
17.
Willet, A.H. (1951). The Economic Theory of Risk Insurance, Philadelphia: University of Pennsylvania Press. https://doi.org/10.9783/978151....
 
18.
Williams, C.A. Jr., Smith, M.L., Young, P.C. (2002). Zarządzanie ryzykiem a ubezpieczenia. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725