ARTYKUŁ ORYGINALNY
POTENCJAŁ TURYSTYCZNY JAKO ELEMENT KONKURENCYJNOŚCI WIEJSKIEGO OBSZARU RECEPCJI NA PRZYKŁADZIE PODKARPACIA
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Rzeszowski University of Rzeszów
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Wiesława Kuźniar   

dr inż. Wiesława Kuźniar University of Rzeszów M. Ćwiklińskiej St. 2, 35-601 Rzeszów, Poland phone: +48 17 872 16 18
Data publikacji: 11-07-2018
 
Economic and Regional Studies 2013;6(3):97–110
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W opracowaniu przedstawiono wybrane aspekty oceny potencjału turystycznego gmin w kontekście kształtowania ich konkurencyjności. Na tle rozważań teoretycznych zaprezentowano własną propozycję pomiaru potencjału turystycznego gmin wiejskich, stanowiącą modyfikację metody G. Gołembskiego. Dokonane przez autorkę zmiany wynikają głownie ze specyfiki obszarów wiejskich oraz postępu technologicznego. Przedstawione wartości mierników charakteryzujących atrakcyjność turystyczną podkarpackich gmin wskazują na wysokie potencjalne możliwości rozwoju turystyki wiejskiej. Niestety, mimo że w ujęciu ilościowym Podkarpacie znajduje się na dość wysokiej pozycji w skali kraju, to jednak mało atrakcyjna oferta jakościowa sprawia, że turystyka wiejska jest mało konkurencyjna na tle innych regionów. Najczęściej szanse rozwoju turystycznego przypisuje się zasobom endogenicznym, w tym zwłaszcza przyrodniczym i kulturowym. Tymczasem doświadczenia innych regionów wskazują, że o sukcesie obszaru recepcji przesądzają już nie tylko atrakcje przyrodnicze czy dziedzictwo kulturowe, ale coraz częściej kreatywność, umiejętność współpracy oraz determinacja osób i podmiotów zaangażowanych w rozwój turystyki wiejskiej. Wśród wielu decyzji oraz działań o charakterze strategicznym i organizacyjnym, zdaniem autorki w oparciu o przeprowadzone badania można wskazać sześć zasadniczych elementów podnoszących konkurencyjność turystyczną (tzw. 6 „P” turystyki wiejskiej): partycypacja społeczna, pomysły, pozycjonowanie, partnerstwo, pakietowanie oferty oraz promocja.
 
REFERENCJE (9)
1.
Drzewiecki M. (1992) Wiejska przestrzeń rekreacyjna, Wydawnictwo Instytutu Turystyki, Warszawa.
 
2.
Gaczek W., Rukiel Z. (2001) Konkurencyjność regionów a regionalizm ekonomiczny [w:] Polityka regionalna i jej rola w podnoszeniu konkurencyjności regionów, red. M. Klamut, L. Cybulski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 
3.
Gołembski G. (2002), Metody stymulowania rozwoju turystyki w ujęciu przestrzennym. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002.
 
4.
Klasik A. (2003) Strategie konkurencyjne polskich regionów [w:] Nowe kierunki badawcze w regionalistyce. Nowe doświadczenia polityki regionalnej, Biuletyn KPZK PAN, z. 204, red. R. Domański, Warszawa.
 
5.
Kołodziejski J. (1997), Strategia równoważenia rozwoju podstawą koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju „Polska 2000” [w:] Polska przestrzeń a wyzwanie XXI wieku, PAN, Warszawa.
 
6.
Kurek W. (2007.), Turystyka, PWN, Warszawa.
 
7.
Kuźniar W. (2013) Aktywność marketingowa gmin i jej oddziaływanie na rozwój turystyki wiejskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 
8.
Warszyńska J. Jackowski A (1979) Podstawy geografii turyzmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
9.
Winiarski B. (1999) Problem konkurencyjności w studiach nad strategią i polityką rozwoju regionalnego [w:] Konkurencyjność regionów, red. M. Klamut, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725