PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
PROMOCJA PARTNERSKIEJ WSPÓŁPRACY MIĘDZYSEKTOROWEJ JAKO ELEMENT ROZWOJU I PODNOSZENIA KONKURENCYJNOŚCI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska
2
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Warsaw University of Life Sciences
Data publikacji: 11-07-2018
 
Economic and Regional Studies 2012;5(2):43–57
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono zasady współpracy międzysektorowej oraz formy jej występowania na poziomie lokalnym. Analizie poddano funkcjonowanie Lokalnych Grup Działania na obszarze województwa mazowieckiego oraz wykazano związek pomiędzy chęcią podejmowania przez samorządy lokalne współpracy międzysektorowej a poziomem rozwoju i konkurencyjności gmin wiejskich województwa mazowieckiego.
 
REFERENCJE (5)
1.
Domański R. (1987), Hierarchiczne systemy przestrzenno-gospodarcze. Przegląd Ekonomiczny, t. 59, z. 3.
 
2.
Gray B. (1989), Collaborating: Finding Common Ground for Multiparty Problems. Jossey-Bass Publishers, San Francisco, London.
 
3.
Iwańska M. (2011), Partnerstwo jako czynnik rozwoju i budowania przewagi konkurencyjnej jednostek samorządu terytorialnego. Niepublikowana rozprawa doktorska, SGGW w Warszawie.
 
4.
Węsierski J., Armstrong J. (2002), Podstawy organizowania partnerstw lokalnych. II Forum Rozwoju Wsi. Wybór dróg życiowych mieszkańców wsi. Lublin.
 
5.
Zmyślony P. (2008), Partnerstwo i przywództwo w regionie turystycznym. Wydaw. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725