ARTYKUŁ ORYGINALNY
ZRÓŻNICOWANIA REGIONALNE GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY W POLSCE
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Ekonomiczny, Katedra Zastosowań Matematyki w Ekonomii, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Polska
 
 
Data nadesłania: 22-11-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 27-12-2022
 
 
Data akceptacji: 09-01-2023
 
 
Data publikacji online: 29-03-2023
 
 
Data publikacji: 29-03-2023
 
 
Autor do korespondencji
Iwona Dorota Bąk   

Wydział Ekonomiczny, Katedra Zastosowań Matematyki w Ekonomii, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Mierzyn ul. Morenowa 2, 72-006, Mierzyn, Polska
 
 
Economic and Regional Studies 2023;16(1):1-17
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: Celem artykułu jest analiza poziomu gospodarki opartej na wiedzy (GOW) w województwach Polski w 2020 roku w aspekcie zrównoważonego rozwoju. W opracowaniu postawiono założenie, że wiedza i umiejętności stanowią jeden z podstawowych czynników realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju. Materiały i metody: Do sporządzenia rankingów badanych województw wykorzystano miernik syntetyczny oparty o metodę unitaryzacji zerowanej. Wyniki: Istnieją bardzo duże dysproporcje w poziomie GOW w województwach Polski. Najwyższy poziom GOW dotyczy województwa mazowieckiego, natomiast najniższy województwa lubuskiego. Wnioski: Zdolność do rozwoju gospodarki opartej na wiedzy jest nierozerwalnie związana z jakością kapitału społecznego, który w prostej mierze jest pochodną wykształcenia. W celu zrównoważenia dysproporcji pomiędzy regionami należy zwiększyć nakłady na działalność badawczo-rozwojową oraz inwestować w kapitał ludzki (np. poprzez: planowanie karier zawodowych, szkolenia, podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników, premie uznaniowe) i nowe technologie.
 
REFERENCJE (45)
1.
Adamowicz, M. (2021). The Potential for Innovative and Smart Rural Development in the Peripheral Regions of Eastern Poland. Agriculture, 11, 188. https://doi.org/10 https://doi.org/10.3390/ agriculture11030188.3390/agriculture11030188.
 
2.
Asongu, S. A. (2015). The comparative economics of knowledge economy in Africa: policy benchmarks, syndromes, and implications. Journal of the Knowledge Economy, 1–42. doi: 10.1007/s13132-015-0273-4.
 
3.
Bąk, I., Cheba, K. (2020). Zielona gospodarka jako narzędzie zrównoważonego rozwoju. Warszawa: CeDeWu.
 
4.
Bąk, I., Wawrzyniak, K. Oesterreich, M. (2021). The Impact of Transformational Changes on the Socio-Economic Conditions of the Rural Population. An Example of Poland. Agriculture, 11(5), 403, 1-19.
 
5.
Bąk, I., Wawrzyniak, K., Oesterreich, M. (2022). Competitiveness of the Regions of the European Union in a Sustainable Knowledge-Based Economy. Sustainability, 14, 3788. https://doi.org/10.3390/su1407....
 
6.
Borys, T. (2016). Aksjologiczne podstawy zrównoważonego i inteligentnego rozwoju. Ekonomia i Środowisko, 3(58), 33-46.
 
7.
Ciegis, R., Ramanauskiene, J., Martinkus, B. (2009). The concept of sustainable development and its use for sustainability scenarios. Engineering Economics, 62(2), 28-37.
 
8.
Chen, D. H. C. Dahlman, C. J., (2006). The KAM Methodology And World Bank Operations. The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, 37256.
 
9.
Chidambaram, R. (2014). To become a knowledge economy. Current Science, 106(7), 936–941.
 
10.
Chojnicki, Z., Czyż, T. 2007. Rola kapitału ludzkiego w kształtowaniu gospodarki opartej na wiedzy w Polsce. Przegląd Geograficzny, 79(3-4), 423-438.
 
11.
Clark, W.C.; Dickson, N.M. (2003). Sustainability Science: The Emerging Research Program. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 100, 8059–8061. https://doi.org/10.1073/pnas.1....
 
12.
Czudec, W. (2010). Konkurencyjność region i strategie regionalne. Economy and Management, 2, 33-42.
 
13.
Deloitte (2020). Jesteśmy w tym razem: czas pandemii. Jak radzić sobie ze skutkami ograniczeń. https://www2.deloitte.com/pl/p...- jestesmy-w-tym-razem.html.
 
14.
Drucker, P.F. (1999). Społeczeństwo pokapitalistyczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
15.
Graymore, M. L. M., Sipe, N.G., Rickson, R. E. (2008). Regional Sustainability: How Useful Are Current Tools of Sustainability Assessment at the Regional Scale? Ecol. Econ, 67, 362–372. https://doi.org/10.1016/j.ecol....
 
16.
GUS. (2022). Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2020 r. Warszawa: Analizy statyczne.
 
17.
Herbst, M., Rok, J. (2019). Analiza założeń i rezultatów interwencji publicznej na przykładzie przestrzennego rozkładu wykorzystania POKL 2007-2013 na poziomie lokalnym. Studia Regionalne i Lokalne, 4(78), 5-27, doi: 10.7366/1509499547801.
 
18.
Hossain, A. (2015). Evolution of mutual knowledge-based economy in regional integration: an experience from the Cooperation Council of Arab States of the Gulf. Journal of the Knowledge Economy, 6(4), 790–817.
 
19.
Hvidt, M. (2015). The state and the knowledge economy in the Gulf: structural and motivational challenges. Muslim World, 105(1), 24–45.
 
20.
Jovovic, R., Draskovic, M., Delibasic, M., Jovovic, M. (2017). The Concept of Sustainable Regional Development— Institutional Aspects, Policies and Prospects. J. Int. Stud., 10, 255–266. https://doi. org/10.14254/2071-8330.2017/10-1/18.
 
21.
Khoshnava, S. M., Rostmi, R., Zin, R. M., Streimikiene, D., Yousefpour, A., Strielkowski, W., Mardani, A. (2019). Aligning the Criteria of Green Economy (GE) and Sustainable Development Goals (SDGs) to Implement Sustainable Development. Sustainability, 11(4615), 1-22. DOI: https://doi.org/10.3390/su1117....
 
22.
Knowledge management in the learning society. (2000). OECD, Paris.
 
23.
Korenik, S. (2003). Dysproporcje w Rozwoju Regionów Polski—Wybrane Aspekty. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 
24.
Kovács, G., Illés, B. (2019). Development of an Optimization Method and Software for Optimizing Global Supply Chains for Increased Efficiency, Competitiveness, and Sustainability. Sustainability 2019, 11, 1610. https://doi.org/10.3390/su1106....
 
25.
Kuklińki A. (2002), The development of the knowledge-based economy in Europe. The regional trajectory. Geographia Polonica, 75, 3-11.
 
26.
Kukuła, K. (2000). Metoda unitaryzacji zerowanej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
27.
Kukuła, K., Bogocz, D. (2014). Zero Unitarization Method and its Application in Ranking Research in Agriculture. Economic and Regional Studies, 7(3), 5-13.
 
28.
Kukuła, A.J. (2013). Knowledge-Based Economy as an Economic Development Strategy for the Twenty-First Century. In New Strategies for the New Century. The Limits and Possibilities of Regional and Global Integration; Chorośnicki, M., Węc, J., Czubik, A., Głogowski, A., Krzyżanowska-Skowronek, I., Nitszke, A., Szczepankiewicz- Rudzka, E., Tarnawski, M., Eds.; Kontekst Press: Kraków, Poland, 563–574.
 
29.
Kwiecień, K. (2018). Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw w Polsce na tle Unii Europejskiej. Ekonomia Międzynarodowa, 24, 133-147. http://dx.doi.org/10.18778/208....
 
30.
Malina, A. (2020). Analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego województw Polski w latach 2005-2017. Nierówn. Społ. Wzrost Gospod., 61, 138–155.
 
31.
Makulska, D. (2012). Kluczowe czynniki rozwoju w gospodarce opartej na wiedzy. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego, 88, 169-193.
 
32.
Nazarczuk J. M. (2015). Regional distance: the concept and empirical evidence from Poland. Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 28, doi: 10.1515/bog-2015-0020.
 
33.
Nurunnabi, M. (2017). Transformation from an Oil-based Economy to a Knowledge-based Economy in Saudi Arabia: the Direction of Saudi Vision 2030, Journal of the Knowledge Economy 8(2), 536-564. Springer: Portland International Centre for Management of Engineering and Technology (PICMET).
 
34.
OECD. (1999). The Future of the Global Economy: Towards a Long Boom? Paris: OECD.
 
35.
OECD. (2006). Podręcznik Frescati 2002. Proponowane procedury standardowe dla badań statystycznych w zakresie działalności badawczo-rozwojowej. Warszawa: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 
36.
Orłowski, W. (2000). Knowledge Economy and Knowledge-Based Growth: Some Issues in a Transition Economy, w: A. Kukliński, (red.), The Knowledge-Based Economy: The European Challenges of the 21st Century. Warszawa: State Committee for Scientific Research of the Republic of Poland, 89-96.
 
37.
Rutkauskas, A. V. (2008). On the Sustainability of Regional Competitiveness Development Considering Risk/Apie Regiono Konkurencingumo Plėtros Tvarumą Atsižvelgiant į Riziką. Technol. Econ. Dev. Econ. 14, 89–99. https://doi.org/10.3846/2029-0....
 
38.
Secundo, G., Ndou, V., del Vecchio, P., de Pascale, G. (2020) Sustainable Development, Intellectual Capital and Technology Policies: A Structured Literature Review and Future Research Agenda. Technol. Forecast. Soc. Change, 153, 119917. https://doi.org/10.1016/j.tech....
 
39.
Shedenova, N.; Beimisheva, A. (2013). Social and Economic Status of Urban and Rural Households in Kazakhstan. Procedia Soc. Behav. Sci. 82, 585–591.
 
40.
Strahl, D. (ed.) (2006). Metody Oceny Rozwoju Regionalnego. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 
41.
Szopik-Depczyńska, K., Cheba, K., Bąk, I., Stajniak, M., Simboli, A., Ioppolo, G. (2018). The study of relationship in a hierarchical structure of EU sustainable development indicators. Ecological Indicators, 90, 120- 131. https://doi.org/10.1016/j.ecol....
 
42.
Szopik-Depczyńska, K., Cheba, K., Bąk, I., Kędzierska-Szczepaniak, A., Szczepaniak, K., Ioppolo, G. (2020). Innovation level and local development of EU regions. A new assessment approach. Land Use Policy, 99, 1-11, 104837.
 
43.
The World Bank. Building Knowledge Economies; The World Bank: Washington, DC, USA, 2007; https://doiorg/10.1596/978-0-8....
 
44.
Todes, A. (2004). Regional Planning and Sustainability: Limits and Potentials of South Africa’s Integrated Development Plans. J. Environ. Plan. Manag., 47, 843–861. https://doi.org/10.1080/096405....
 
45.
Yawar, S. A., Seuring, S. (2017). Management of Social Issues in Supply Chains: A Literature Review Exploring Social Issues, Actions and Performance Outcomes. J. Bus. Ethics, 141, 621–643. https://doi.org/10.1007/ s10551-015-2719-9.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top