PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
ROLA INTERNETU W PROMOCJI USŁUG AGROTURYSTYCZNYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Warsaw University of Life Sciences
Data publikacji: 12-07-2018
 
Economic and Regional Studies 2012;5(1):48–57
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W niniejszym artykule przybliżono cele i narzędzia promocji, źródła informacji o ofercie gospodarstw agroturystycznych preferowane przez turystów, ocenę jakości technicznej witryn internetowych oraz oferty zamieszczonej na witrynach internetowych w wybranych gospodarstwach agroturystycznych w woj. podlaskim. Badane strony internetowe nie były w pełni wykorzystywane do promocji gospodarstw agroturystycznych. Większość gospodarstw nie spełniała nawet minimalnych kryteriów związanych zarówno z zawartością witryny, jej estetyką, parametrami technicznymi, jak i samą ofertą. Aby promocja internetowa gospodarstw agroturystycznych była skuteczna, witryna internetowa musi być przygotowana w sposób profesjonalny. W tym celu usługodawcy powinni poszukiwać pomocy i wsparcia u takich specjalistów, jak: informatycy, prawnicy, doradcy ODR czy przedstawiciele stowarzyszeń agroturystycznych.
 
REFERENCJE (21)
1.
Altkorn J., (2000), Podstawy marketingu. Wydaw. Instytut Marketingu, Kraków, s. 289;.
 
2.
Bański J., Witryny internetowe jednostek samorządowych z siedzibą w małych miastach – analiza i ocena, IGiPZ PAN. Warszawa, s.2 http://www.igipz.pan.pl/zpz/ba.... d.p. maj 2010 r.
 
3.
Frontczak T., (2006), Marketing internetowy w wyszukiwarkach. Wydaw. Helion, Gliwice, s.85;.
 
4.
Hatalska N., (2002), Niestandardowe formy promocji. „Marketing i Rynek” nr 1.
 
5.
Holloway M. Ch., Robinson Ch., ( 1997), Marketing w agroturystyce. PWE, Warszawa, s.168.
 
6.
Jagusiewicz A., Legienis H., Zasoby bazy noclegowej indywidualnego zakwaterowania w Polsce2007r., http://dms .ms por t . gov.pl/app/dokument/file/550/Z...;.
 
7.
Jarosz B., Kryteria oceny szaty graficznej stron internetowych wykorzystywanych w edukacji. AN im. KEN Kraków, s. 4 http://www.up.krakow.pl/ktime/...;.
 
8.
Król K., (2006), Techniczno merytoryczny stan internetowych witryn gospodarstw agroturystycznych. Wydawnictwo AR w Krakowie, Kraków, s. 4;.
 
9.
Kruczek Z., Walas B., (2005), Promocja i informacja turystyczna. Wydaw. PROKSENIA, Kraków, s. 87;.
 
10.
Kruczek Z., Walas B., (2004) Promocja i informacja turystyczna. Wydaw. „PROKSENIA”, Kraków, s.33;.
 
11.
Marjak.H., Metody oceny i walidacji stron internetowych, Wydaw. SGGW Warszawa, s.4 http://kpaim.sggw.waw.pl/files..., d.p. maj 2010;.
 
12.
Mazur K. P.,( 2001), Marketing usług edukacyjnych. Wydaw, Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa, s. 112;.
 
13.
Mazurkiewicz L., ( 2002), Planowanie marketingowe w przedsiębiorstwie turystycznym. PWE, Warszawa, s.288;.
 
14.
Panasiuk A., (2005), Marketing usług turystycznych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 124;.
 
15.
Polkowska M., Ankieta dla prowadzących gospodarstwa agroturystyczne, http://www.ankietka.pl/ankieta..., d.p. 05.2010r;.
 
16.
Smoleń T., (1996), Marketing na stronach www. Marketing w praktyce. Wydaw. UR w Rzeszowie, s. 5;.
 
17.
Strzembicki L., (1998), Promocja w turystyce wiejskiej. W: U. Świetlikowska (red.) Agroturystyka. Wydaw. SGGW, Warszawa, s.510;.
 
18.
Ustawa z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 2;.
 
19.
Urban.T., Przykładowe kryteria oceniania serwisów www - audyt stron internetowych, http://webdesign.ebiznes.org.p.... d.p. maj. 2010;.
 
21.
www. kopytkowo5.prv.pl.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725