ARTYKUŁ ORYGINALNY
WPŁYW DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH NA WYBÓR UCZELNI WYŻSZEJ PRZEZ STUDENTÓW PSW IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Turystyki i Rekreacji, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Polska
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Agnieszka Kozak   

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Sidorska 95/97, 21-500, Biała Podlaska, Polska
Data nadesłania: 31-08-2020
Data ostatniej rewizji: 05-10-2020
Data akceptacji: 09-10-2020
Data publikacji: 17-12-2020
 
Economic and Regional Studies 2020;13(4):490–503
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Przedmiot i cel pracy: W artykule podjęto problematykę działań promocyjnych uczelni i ich wpływ na decyzję o wyborze szkoły wyższej. Poruszana problematyka wydaje się istotna ze względu na fakt trwających od kilku lat zmian na rynku edukacyjnym. Z jednej strony mamy do czynienia z dużą podażą uczelni, z drugiej natomiast z trwającym niżem demograficznym. Sytuacja ta wymusiła na uczelniach potrzebę wzmożonych działań marketingowych, których celem jest nawiązanie i utrzymanie stałych relacji z odbiorcami ich oferty. Materiały i metody: W badaniach zastosowano dobór nielosowy. Badaniami objęto 100 przypadkowo wybranych studentów Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej (PSW). Ich celem było uzyskanie odpowiedzi na dwa zasadnicze pytania badawcze: jaki wpływ na decyzję o wyborze uczelni mają działania promocyjne podejmowane przez te jednostki oraz które z form promocji mają największy, a które najmniejszy wpływ na decyzję o wyborze uczelni. Wyniki: Badanie opinii respondentów zostało przeprowadzone na przełomie stycznia i lutego 2020 roku metodą sondażu diagnostycznego przy pomocy ankiety. Głównym źródłem informacji na temat uczelni dla ankietowanych okazali się znajomi i rodzina. Takiej odpowiedzi udzieliło aż 40% respondentów. Z badań wynika także, że na decyzję o wyborze uczelni największy wpływ miały informacje znajdujące się na stronie internetowej uczelni (24%), w dalszej kolejności dni otwarte (19%), a także ulotki i informatory (16%). Wnioski: Argumentami przemawiającymi za wyborem PSW, a nie innej uczelni były przede wszystkim dogodna lokalizacja, prestiż uczelni, możliwość wyjazdów zagranicznych i pozytywna opinia znajomych. Respondenci pozytywnie oceniają wizerunek swojej szkoły wyższej, ale podejmowane działania promocyjne nie są wystarczające.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
iThenticate
Klasyfikacja JEL: M31
 
REFERENCJE (22)
1.
Altkorn, J. (1997). Marketing w turystyce. Warszawa: PWN.
 
2.
Antczak, B., Pyra, A., Malinowska, K., Wiącek, P. (2016). Wpływ działań promocyjnych na wybór uczelni wyższej: raport z badań. Journal of Modern Science, 4(31), 237-260.
 
3.
Barska, A. (2016). Reklama wczoraj i dziś. Warszawa: Difin.
 
4.
Briggs, S. (2001). Successful Tourism Marketing. London: A Practical Handbook, Kogan Page.
 
5.
Daszkowska, M., Dąbrowski, D. (2004). Koncepcja systemu marketingu usług Edukacyjnych. [W:] G. Nowaczyk, M. Kolasiński, Marketing szkół wyższych. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesowej.
 
6.
Dietl, J. (2013). Czy potrzebne jest zarządzanie marketingowe w szkolnictwie wyższym. [W:] G. Nowaczyk, M. Kolasiński, Marketing szkół wyższych. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesowej.
 
7.
Dworak, J. (2011). Wizerunek szkoły wyższej. [W:] J. Dworak, J. Jaworski, Zarządzanie szkołą wyższą. Dylematy i wyzwania. Tom 14. Warszawa: CeDeWu.
 
8.
Garbarski, L. (2011). Marketing. Koncepcja skutecznych działań. Warszawa: PWE.
 
9.
Kotler, P. (2012). Marketing. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 
10.
Kotler, Ph., Fox, K. (1995). Strategic Marketing for Educational Institutions, 2nd ed. Englewood Cliffs. New York: Prentice-Hall.
 
11.
Krzyżak, M. (2000). Działania promocyjne szkół i uczelni. Marketing i Rynek, 1, 17.
 
12.
Malinowska, M. (red.) (2008). Komunikacja marketingowa w kształtowaniu satysfakcji klienta, [W:] G. Sobczyk, Współczesny marketing. Trendy i działania. Warszawa: PWE.
 
13.
Michalski, E. (2004). Marketing. Warszawa: PWN.
 
14.
Middleton, V. (1996). Marketing w turystyce. Warszawa: PAPT.
 
15.
Nowacka, A., Nowacki, R. (2006). Postawy marketingu. Warszawa: Difin.
 
16.
Pluta-Olearnik, M. (2006). Rozwój usług edukacyjnych w erze społeczeństwa informacyjnego. Warszawa: PWE.
 
17.
Ritchie, Ch. (2012). Marketing. Warszawa: MT Biznes.
 
18.
Ryńca, R., Miśko, R. (2016). Ocena wizerunku uczelni z uwzględnieniem instrumentów public relations na przykładzie szkół wyższych. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 4(82), 223-237. https://doi.org/10.18276/frfu.....
 
19.
Sojkin, B. (2015). Determinant factors of the marketing activity of scientific and research institutions. Marketing of Scientific and Research Organizations, 15(1), 19-32.
 
20.
Wasiluk, A., Markowska, E. (2015). Wpływ działań promocyjnych na wybór uczelni przez maturzystów. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 2, 98-109.
 
21.
Wierenko, T. (2015). Wybrane instrumenty zarządzania promocją szkoły wyższej. Zeszyty Naukowe ZPSB Firma i Rynek, 1(48), 105-116.
 
22.
https://www.ideoforce.pl (dostęp: 20.09.2020).
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725