PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
KREDYTY DLA ROLNICTWA W BANKACH SPÓŁDZIELCZYCH WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
 
Więcej
Ukryj
1
Novum Sp. z o.o., Poland
2
Bank Spółdzieczy w Ełku, Poland
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Krzysztof Łukaszuk   

Novum Sp. z o.o., Spokojna 9a, 18-400 Łomża, Polska; Bank Spółdzielczy w Ełku, Mickiewicza 15, 19-300 Ełk, Polska.
Data nadesłania: 14-07-2020
Data ostatniej rewizji: 20-09-2020
Data akceptacji: 28-09-2020
Data publikacji: 17-12-2020
 
Economic and Regional Studies 2020;13(4):473–489
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: Prowadzenie działalności rolniczej wymaga pozyskiwania środków finansowych niezbędnych do jej funkcjonowania oraz prawidłowego rozwoju. Najbardziej klasycznym przykładem finansowania działalności rolniczej są wszelkiego rodzaju kredyty bankowe, wykorzystywane przez rolników na zakup użytków rolnych, budowę i modernizację budynków, zakup maszyn i urządzeń, a także zakładanie plantacji wieloletnich czy zakup stada. Celem opracowania jest przedstawienie możliwości finansowania działalności rolniczej przez banki spółdzielcze w województwie podlaskim. Materiały i metody: W opracowaniu zastosowano metodę obserwacji i analizy materiałów z zakresu bankowości. Źródłem informacji były dane banków spółdzielczych, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Głównego Urzędu Statystycznego. Wyniki: Banki spółdzielcze przez stulecia wypracowały techniki, metody i praktyki w zakresie kredytowania rolnictwa. Niejako wyspecjalizowały się w tym zakresie i obecnie oferują rolnikom pełną gamę kredytów komercyjnych, a także od wielu lat czynnie uczestniczą w redystrybucji środków w ramach realizacji Wspólnej Polityki Rolnej UE. Obecnie funkcjonujące gospodarstwa rolne posiadają dostęp do wielu form finansowania (najbardziej rozwiniętą i dostępną w bankach jednak są kredyty) w zależności od bieżących potrzeb finansowych czy planowanych inwestycji. Wnioski: Wśród wielu form kapitału obcego w rolnictwie istotną rolę odgrywają kredyty preferencyjne, jako bodziec poprawiający funkcjonowanie gospodarstw rolnych. Udzielanie kredytów przez banki spółdzielcze jest jednym z podstawowych zadań w ich działalności. Kredyty spełniają istotną rolę wobec rolnictwa i przemian w nim zachodzących i zwykle nie naruszają zasad gospodarki rynkowej i reguł finansowania pod warunkiem, że polityka finansowo-kredytowa uwzględnia potrzeby oraz ograniczenia wynikające z aktualnej i przewidywanej sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
iThenticate
Klasyfikacja JEL: R11, Q1, G21
 
REFERENCJE (32)
1.
Biesiacki, A., Kuś, J., Madej, A. (2004). Ocena warunków przyrodniczych do produkcji rolnej. woj. podlaskie. Puławy: Wyd. IUNG.
 
2.
Grabowski, S., Kowalski, A., Adamowicz, M. (1998). Ekonomika rolnictwa i polityka rolna. Warszawa: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA.
 
3.
Iwanicz-Drozdowska, M., Jaworski, W.L., Szelągowska, A., Zawadzka, Z. (2013). Bankowość. Instytucje, operacje, zarządzanie. Warszawa: Poltext.
 
4.
Juszczyk, S. (red.) (2019). Finanse agrobiznesu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
5.
Kamińska-Gawryluk, E. (red.) (2019). Rolnictwo w województwie podlaskim w 2018 roku. Białystok: Urząd Statystyczny w Białymstoku.
 
6.
Kamińska-Gawryluk, E., Rogalińska, D. (red.) (2019). Atlas statystyczny województwa podlaskiego. Białystok: Zakład Wydawnictw Statystycznych GUS.
 
7.
Kamińska-Gawryluk, E. (red.) (2019). Województwo podlaskie w 2019 r. Białystok: Urząd Statystyczny w Białymstoku.
 
8.
Kowalczyk, R. (red) (2014). Prognoza oddziaływania na środowisko Regionalnego Programu Operacyjnego województwa podlaskiego 2014- 2020. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 237/3373/2014 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 27 maja 2014 r. Opole: Ecoplan.
 
9.
Kulawik, J. (2015). Kredytowanie rolnictwa, Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy. Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Państwowy Instytut Badawczy.
 
10.
Łączyński, A. (red.) (2020). Użytkowanie gruntów i powierzchnia zasiewów w 2019 r., Informacje statystyczne. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 
11.
Łączyński, A., Domaszewicz, B. (2019). Rolnictwo w 2018 roku. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 
12.
Łączyński, A. (2019). Zwierzęta gospodarskie w 2018 roku. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 
13.
Paluchowski, A. (2020). Rocznik Demograficzny GUS, Tablice przeglądowe. Warszawa.
 
14.
Poczta, W. (red.) (2013). Gospodarstwa rolne w Polsce na tle gospodarstw Unii Europejskiej – wpływ Wspólnej Polityki Rolnej, Powszechny Spis Rolny 2010. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 
15.
Rosa, A. (2011). Kredyty preferencyjne jako forma finansowania działalności rolniczej w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej SGGW, 91, 97-106.
 
16.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające przepisy dotyczące wsparcia na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013.
 
17.
Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2019 r., poz. 1083).
 
18.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 2357 z późn. zm.).
 
19.
Ustawa z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 1505).
 
20.
http://www.sadyogrody.pl/z_inn.... Data dostępu: 24.07.2019.
 
21.
https://ec.europa.eu/info/food.... Data dostępu: 17.08.2020.
 
22.
https://ec.europa.eu/info/food.... Data dostępu: 17.09.2020.
 
23.
https://www.agrofakt.pl/brojle.... Data dostępu: 11.08.2020.
 
24.
https://www.arimr.gov.pl/o-ari.... Data dostępu: 01.09.2019.
 
25.
https://www.arimr.gov.pl/pomoc.... Data dostępu: 14.09.2020.
 
26.
https://www.arimr.gov.pl/pomoc.... Data dostępu: 18.08.2020.
 
27.
https://www.arimr.gov.pl/pomoc.... Data dostępu: 10.05.2020.
 
28.
https://www.bankbps.pl/rolnicy.... Data dostępu: 11.05.2020.
 
29.
https://www.knf.gov.pl/podmiot.... Data dostępu: 06.04.2020.
 
30.
https://www.knf.gov.pl/publika... i opracowania. Data dostępu: 30.08.2020.
 
31.
https://www.nbp.pl/home.aspx?f.... Data dostępu: 16.08.2020.
 
32.
www.bsbielsk.pl. Data dostępu: 28.08.2020.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725